1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2014. április 30-i ülésére

Tárgy:   2013. évi költségvetési beszámoló
Készítette:   Szopkó Rudolfné
Előterjesztő:   Petényi Szilárdné polgármester

 

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
A feladatellátás általános értékelése
 
A 2011. évi CLXXXIX. számú törvény – a Magyarország helyi önkormányzatairól – 85. §.-a alapján közös önkormányzati hivatalt hoz létre az a település, melynek lakosságszáma nem éri el a 2000 főt. Ezért 2013. január 1-vel megalakult a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, melynek kirendeltsége működik Csárdaszálláson és Hunyán is. Jelentősen átalakult a települések feladatellátása. A járások megalakulásával a szociális ügyek egy része átkerült a Járási Hivatalhoz.
Egy dolgozó 2013. május 6.-tól nyugdíjba ment.  Munka átszervezéssel lett megoldva a létszámcsökkentésből adódó többletmunka elvégzése.
 
Hunya Község Önkormányzata működteti a háziorvosi szolgálatot. 2 fő nyugdíjas dolgozó látja el feladatát. A 2013. július 1.-én hatályba lépő 124/2013. (IV.26.) Kormányrendelet szerint a közszférában nyugdíjas egészségügyi dolgozót nem lehet foglalkoztatni. Az érintett dolgozóknak a nyugdíjukról le kellett mondani. Ennek ellentételezésére jövedelem-kiegészítésben részesülnek. A háziorvosi szolgálat finanszírozását az Országos Egészségbiztosítási Pénztár biztosítja.
Az Önkormányzat működteti a konyhát. A feladatokat 2 fő közalkalmazott látja el.
 A településen könyvtár működik. A könyvtár mozgókönyvtári feladatokat is ellát.
Az önkormányzat ellátja a település hulladékkezelés, köztisztasági tevékenységhez kapcsolódó feladatokat, a település közvilágításához kapcsolódó feladatokat. gondoskodik a közkifolyók üzemeltetéséről.
A szociális törvény és a gyermekvédelmi törvény alapján ellátja a településen arra rászoruló lakosságot.  Az óvodai nevelési feladat ellátása helyben történik. Az óvoda a Gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és óvoda kihelyezett intézményeként működik.
 
Az iskolai ellátást megállapodás alapján a Gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola látja el. Az alsó és felső tagozatos diákok is Gyomaendrődre járnak. A szállításukról az önkormányzat gondoskodik.
 
Az önkormányzat legfontosabb mutatója a település lakosságszámának alakulása. A lakosságszám évről évre csökken.
 
Az állami támogatás rendszere is jelentősen átalakult 2013. január 1-től. Az önkormányzatok nem részesülnek személyi jövedelemadó részesedésben és a jövedelem differenciálódás támogatása is megszűnt, valamint a gépjárműadó 60 %-a az államot illeti.
A központi költségvetés támogatást biztosít a működéshez, illetve az önkormányzati törvényben meghatározott egyes feladatokhoz. A támogatás településkategóriánként számított egy főre jutó kiadási szint, és a településenkénti egy főre jutó elvárt bevétel különbségén alapszik.  
 
 
 
Bevételek és kiadások alakulása
 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2013. (II.16) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2013. évi költségvetését. 
Az eredeti előirányzat 85.767 ezer forint volt, a költségvetés módosított előirányzata 126.811 ezer forint.
A 2013. évi költségvetés teljesítés a bevételeknél 140.470 ezer forint, a kiadásoknál pedig 99.759 ezer forint. Ezek az összegek a függő és átfutó bevételi, és kiadási összegeket nem tartalmazzák.
A függő és átfutó tételek korrigálásával a bevételek teljesítése 140.450 ezer forint, míg a kiadásoké 101.341 ezer forint.
 
A)     Bevételi források és azok részletes teljesítése
                                                                                                                           Adatok ezer forintban
Megnevezés
Eredeti ei.
Módosított ei.
Teljesítés
Telj.alak.össz.bev.%-ában
Telj/Mód ei. %
Közhatalmi bevételek
22020
22020
32071
22,83
145,64
ezen belül
 
 
 
 
 
-          igazgatási szolgáltatási díj
20
20
35
0,02 
175
-          Gépjárműadó
4000
4000
3958
2,82
98,95
-          Magánszemélyek Kommunális adója
4000
4000
4599
3,27
114,97
-          Iparűzési adó
14000
14000
23200
16,52
165,71
-          Adópótlék, adóbírság
 
 
245
0,17
 
-          Egyéb bírság
 
 
34
0,02
 
Intézményi működési bevételek
14205
15255
17889
12,75
117,27
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása
12864
19392
19392
13,80
100
ezen belül
 
 
 
 
 
·         települési önkormányzatok működésének támogatása
10085
10034
10034
7,14
100
·         Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása
 
193
193
0,14
100
·         Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz
1921
1921
1921
1,37
100
·         Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
 
3676
3676
2,62
100
·         Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
1997
1997
1997
1,42
100
·         Könyvtári , közművelődési feladatok támogatása
773
773
773
0,55
100
·         Egyéb működési célú központi támogatás
 
964
964
0,69
100
·         Központosított működési célú előirányzatok
85
2024
2024
1,44
100
Működési célú támogatásértékű bevételek
9600
43051
43944
31,28
102,07
Kölcsön törlesztése
 
 
21
0,01
 
2013. évi pénzmaradvány
27078
27093
27093
19,29
100
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
0
0
60
0,04
 
Bevételek összesen
85767
126811
140470
100,00
110,77
 
A 2013. évi költségvetés teljesített bevételei a módosított előirányzathoz képest 110,77 %-ban teljesültek. Az önkormányzat saját bevételei közül a működési bevétel 117,27 %-ban teljesült. A működési bevételek közül a bérleti díj jóval meghaladta a tervezettet, valamint a helypénz és a mázsálási díj is a tervezetthez képest. A közhatalmi bevételek együttesen 145,64 %-ban teljesültek.
A gépjárműadó bevétel 98,95 %-ban teljesült.
Az önkormányzat a közfoglalkoztatottak támogatására a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától 30.050 ezer Ft támogatásban részesült. Ez az összeg járult hozzá a közfoglalkoztatottak bérének és járulékainak kifizetéséhez, valamint a dologi kiadások fedezéséhez. Ebből a pénzből valósult meg a Program által támogatott eszközök beszerzése is. Ebből az összegből sikerült megvalósítani Mezőgazdasági program által használt terület körbekerítését, valamint az öntözőrendszer bővítését is
A támogatásértékű bevételek 102,07 %-ban teljesültek. Ez az összeg tartalmazza a Munkaügyi Központtól kapott közmunka támogatását, a háziorvosi szolgálat működéséhez szükséges OEP támogatást is.
Az önkormányzat támogatásban részesült a nyári gyermekétkeztetés biztosításához. Ennek keretében 193 ezer forinttámogatásban részesültünk.
A 2012. decemberi bérkompenzáció kifizetéséhez az önkormányzat 40 ezer forint támogatást kapott.
A 2013. évi kereset-kiegészítéshez 440 ezer forint támogatást vehetett igénybe az önkormányzat.
A gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatásként kapott Erzsébet utalvány értéke 261 ezer forint.
 
B)      Kiadások alakulásának részletes áttekintése
                                                                                                                          Adatok ezer forintban
Megnevezés
Eredeti ei.
Módosított ei.
Teljesítés
Telj.alak.össz.kiadás.%-ában
Telj/Mód ei. %
Személyi juttatás
13459
37538
33528
33,61
89,32
Munkaadókat terhelő járulékok
3079
6718
5937
5,95
88,37
Dologi kiadások
31484
37474
34839
34,92
92,97
Támogatásértékű működési kiadás
14894
21658
18365
18,41
84,80
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1050
2476
2265
2,27
91,48
Tartalék
18391
14217
 
 
 
Működési kiadások összesen:
82357
120081
94934
95,16
79,06
Felújítások
1500
2451
2450
2,46
99,96
Beruházási kiadások ÁFA-val
 
2369
2367
2,37
99,92
Egyéb felhalmozási célú kiadások
1910
1910
8
0,01
0,42
Kiadás összesen:
85767
126811
99759
100
78,67
 
A működési kiadások aránya az összes kiadáshoz viszonyítva 79, 06 %, a a felhalmozási kiadások az összes kiadás 4,84 %-át teszik ki.
A személyi juttatás kiadások 89,32 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest. 2013. évben a közalkalmazottak és a köztisztviselők alapilletménye az előző évi szinten alakult. 2013. évben a kormányzat egyéb központi támogatás címen kereset-kiegészítést biztosított 2 fő közalkalmazott részére.
2013. évben az önkormányzatnak lehetősége volt közmunkaprogram keretében Munkaügyi Központon keresztül közfoglalkoztatottak alkalmazására, melynek eredményeként a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak száma lecsökkent. Az ellátottak körében a munkalehetőség nagyobb jövedelmet biztosított. 
A munkaadókat terhelő járulékok 88,37 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Szociális hozzájárulás címén 27 %-os járulékot kell fizetni, kivéve a közfoglalkoztatottak, akiknek a járulékuk 13,5 %. Szintén kedvezményben részesülnek az 55 év felettiek.
A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok aránya az összes kiadáson belül 39,56 %.
A dologi kiadások 92,97 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.
A szociális ellátások köre jelentősen csökkent az előző évekhez képest. A 2013. január 1-el megalakult Járási Hivatalok az önkormányzatoktól átvették az időskorúak járadékát, az ápolási díjat, a normatív alapon járó közgyógyellátást is. 
A jegyző hatáskörébe tartozó segélyek kifizetése pedig a Közös Hivatalhoz került át. Ezeket az önkormányzat igényli meg. A bevétel segélyként jelentkezik, ugyanakkor a kiadás átadott pénzeszközként jelenik meg.
Az önkormányzat hatáskörében az átmeneti segély, a temetési segély és a méltányossági közgyógyellátás maradt.
 
Fejlesztés: Hunya Község Önkormányzata 2013. évben 4.817 ezer forint értékű felújítási és beruházási fejlesztést hajtott végre.
 
Felújítás                                                                                                                               Ezer forintban
Megnevezés
Nettó érték
ÁFA
Bruttó érték
Liget utca felújítása
1929
521
2450
Összesen:
1929
521
2450
 
Beruházás 
A piactéren 6 db piaci elárusító pavilon építése valósult meg. Start munkaprogramból bekerítésre került a Jókai utcai kert, valamint az öntözőrendszer lett tovább bővítve.
Megnevezés
Nettó érték
ÁFA
Bruttó érték
Piaci elárusító pavilon 6 db
839
226
1065
Öntözőrendszer bővítése Start munkaprogram keretéből
58
16
74
Kerítés
967
261
1228
Összesen:
1864
503
2367
 
Az önkormányzat pénzmaradványának alakulása
Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása eredményeként 2013. december 31.-én a bankszámláján és a pénztárban 36.218 ezer forint pénzkészlettel rendelkezett, mely összeget növelte az egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások 4.493 ezer forint záró egyenlege. A függő és átfutó rendezetlen tételek rendezésére 2014. évben kerül sor. Az önkormányzatnak 2013. évben a pénzforgalmi adatokat figyelembe véve 41.711 ezer forint pénzmaradványa keletkezett. melyből 114 ezer forint feladattal terhelt pénzmaradvány.
 
Az önkormányzat vagyonának alakulása
Az önkormányzat saját kezelésében lévő vagyona 2013. évben csökkent, mivel kivezetésre került az Magyar Állam részére átadott Petőfi, illetve Rákóczi út értéke. Növelte a Liget utca felújítása, illetve a piactéren készült elárusító pavilonok értéke. A bruttó értéket csökkentette az értékcsökkenési leírás is.
 
Közvetett támogatások
Az Önkormányzat 2013. évben közvetett támogatást a lakosságnak a beszedett önkormányzati adók beszedésénél adott.
A Magánszemélyek Kommunális adójánál adókedvezményben részesül adótárgyanként
a.) 4000 Ft/év mértékben a belterületi, építési tilalom alatt nem álló beépítetlen telek tulajdonosa,
b.) 3000 Ft/év mértékben az, aki a tárgyév január 1. napján a 65. életévét betöltötte, a lakcímnyilvántartás alapján az adó tárgyát képező ingatlanba egyedül van bejelentkezve és ezt írásbeli nyilatkozatával jelzi az adóhatóság felé a tárgyév január 15. napjáig,
c.) 4000 Ft6/év mértékben az a tulajdonos, akinek az adótárgyát képező ingatlan a település külterületén található.
Az így kapott kedvezmény összege: 481 ezer forint.
Az iparűzési adó:
Mentes az adó megfizetése alól, az a vállalkozó, akinek a Htv. 39. §. (1) bekezdése, illetve a 39/A. §. vagy 39/B. §. alapján számított vállalkozási szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg.
Az összes mentes adóalap 4889ezer forint volt, ennek a 2013-ban fizetendő adója 88 ezer forint lett volna.
Ennek alapján az igénybe vett összes kedvezmény 569 ezer forint volt.
Az önkormányzat gazdálkodása
 
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. A rendelkezésre álló bevételei biztosították a feladat ellátásához szükséges forrásokat, illetve az évek során keletkezett tartalékaiból finanszírozni tudta fejlesztési elképzeléseit.
 
 
Beszámoló a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés végrehajtásáról
A belső kontroll rendszer működtetését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 69. §-a teszi kötelezővé a költségvetési szerv vezetője részére. A belső kontroll rendszer keretében biztosítani kell, hogy a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan és hatékonyan végezzék el, az elszámolási kötelezettség teljesítésre kerüljön, és az erőforrásokat megóvják a károktól és veszteségtől. Működtetéséről a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a jelen költségvetési beszámoló keretei között számol be.
 I . Szabálytalanságok kialakulásának megelőzése:
A szabálytalanságok megelőzésének egyik legfontosabb eleme, hogy a gazdálkodással foglalkozó köztisztviselők számára, hozzáférhetővé váljanak azok a normák, melyek alapján feladataikat ellátják. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják a pénzügyi döntéseket megelőző és azt megalapozó dokumentumoknak a megfelelő előkészítését is. A 2013-as gazdálkodási évben e közös önkormányzati hivatal megalakulásával a gazdálkodási folyamatokat teljesen újra kellett szabályozni. A szabályozás keretében felül kellett vizsgálni a testületek, mint fenntartók működését meghatározó szervezeti és működési szabályzatokat, valamint az önkormányzatok együttműködését keretbe foglaló a megváltozott jogszabályi előírásokhoz igazodó társulási szabályzatokat. Gondoskodni kellett a törzskönyvi nyilvántartásba vételről. A testületi döntések meghozatalával párhuzamosan biztosítani kellett, hogy a működés kereteit biztosító szabályzatokat, előírásokat a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó minden dolgozó megismerje, azokat alkalmazni tudja. 
A beszámolóval érintett időszakban ezen a területen az alábbi intézkedések születtek:
1)       Átfogó felülvizsgálatra és egységesítésre került a munkavégzés feltételét biztosító informatikai rendszer, melynek eredményeként azonos programok kerültek alkalmazásra, így lehetővé vált a döntés előkészítés és végrehajtás ellenőrzése. Megtörtént a dolgozók képzése, melynek tematikája bekerült a tanúsított képzések körébe. Minden hivatali dolgozó számára hálózaton hozzáférhetővé vált a korábbi időszaknak megfelelően az Optijus Jogtár és a helyi adatbázis kezelőben folyamatosan vezetésre került a helyi rendeletek nyilvántartása. Továbbá minden dolgozó részére elérhetővé vált az ingyenes nemzeti jogszabály tár, mely tartalmazza az önkormányzati normákat is. Egységessé és minden önkormányzat esetében naprakésszé vált a testületi előterjesztések, az ülésekről készült jegyzőkönyvek, önkormányzati rendeletek honlapon történő publikálása.
2)       A szervezeti változások dokumentumainak elkészítésével párhuzamosan átdolgozásra került a hatályos jogi normák alapján az egyes dolgozók munkaköri leírása, a kiadmányozás rendje, melynek célja a dolgozók önállóságának, felelősségének növelése volt, valamint az ellenőrzésre kötelezett vezetők részbeni tehermentesítésével a belső ellenőrzések hatékonyságának javítása. Több területen egymásra épülő kiadmányozási rendszer került kialakításra. A munkakőri leírások, és a hatásköri szabályok a dolgozók részére az egységes informatikai rendszerben elérhető. Egységesen alkalmazásra került a dolgozók teljesítmény követelményének meghatározása, továbbá a teljesítményértékelés, melyen alapja a munkaköri leírásban foglalt előírások.
3)       Kialakításra került az új szervezeti struktúrához igazodó kötelezettség vállalás, utalványozás, ellenjegyzési jogosultság. Az önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult. A jegyző, aljegyző, valamint a Városüzemeltetési Osztály vezetőjének kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályait, feltételeit a Gazdálkodási szabályzatunk rögzíti.
4)       Átdolgozásra került a Közös Önkormányzati Hivatal működését szabályozó szervezeti és működési szabályzat annak mellékleteivel, melyet az alapító önkormányzatok képviselő-testületei elfogadtak, elérhetősége a dolgozók számára biztosított. A felhő alapú tárhely biztosításával a működést szabályozó szabályzatok, szakmai anyagok, tájékoztatók, állásfoglalások, ideértve a kormányhivatal által kiadott szakmai segítség nyújtás keretében kiadott iránymutatást is minden dolgozó, valamint az irányító polgármesterek számára is elérhetővé vált.
5)       Megtörtént a személyügyi nyilvántartás egységesítése, mely biztosítja a munkaidő és szabadság átlátható kimutatását.
Összességében a fenti intézkedések eredményeként folyamatosan biztosított, hogy a dolgozók a gazdálkodással valamint az egyéb munkavégzéssel kapcsolatos hatályos szabályokat és egyéb tájékoztató anyagokat megismerjék, a pénzügyi döntésekre vonatkozó dokumentumok a hatályos előírásoknak megfelelően készüljenek.
Az egységes iratkezelési szabályzat, és program alkalmazása, az irattár kialakítása, valamint az elvégzett irattári selejtezés biztosítja a jogszabályoknak megfelelő iratkezelést, a dolgozók teljesítményének nyomon követését. Negyedévente a teljesítményre vonatkozó legfontosabb adatok a honlapokon megjelennek. 
A szabálytalanság kialakulásának megelőzését szolgálják a közös hivatal, mint önálló költségvetési intézmény életében a folyamatosan, heti rendszerességgel megtartásra kerülő osztályvezetői értekezletek, ahol az elvégzendő feladatok megbeszélése mellett lehetőség nyílik a végrehajtás ellenőrzésére, valamint a hivatal gazdálkodásával kapcsolatos folyamatok értékelésére. Az osztályvezetői értekezletekről feljegyzés készül. Az osztályvezetői értekezleten megbeszélésre kerülő témakörök és az ott elhangozottakról készült összefoglalók a felhő alapú adattárolás kialakításával szintén minden vezető és hivatali dolgozó számára elérhető. Az osztályvezetői értekezleten elhangzottakról az osztályvezetők osztályértekezlet keretében nyújtnak tájékoztatást a dolgozók számára, szintén heti rendszerességgel.
A kötelezettség vállaláshoz szervesen kapcsolódik az utalványozás, ellenjegyzés kérdése. Az ellenjegyzésre a pénzügyi osztály vezetője, illetve dolgozója jogosult, míg az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások utalványozására polgármester, a hivatal működésével kapcsolatos kötelezettség vállalás utalványozására a jegyző jogosult. Az utalványozásra váró okiratok aláírásának sorrendisége szintén a szabálytalanság megelőzésének eszköze, melynek során az utalványozásra jogosultak egymás feladat ellátására rálátnak, így azzal kapcsolatosan kérdéseket tehetnek fel, ellenőrzési jogosultságaikkal élhetnek. Az önkormányzat, illetve a hivatal nevére érkező számlákban szereplő teljesítések igazolása szabályozott, az részben a Városüzemeltetési Osztályvezető feladatát, részben az aljegyző (informatikai kiadások), részben a jegyző (hivatal működésével kapcsolatos kiadások), részben a polgármester (önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások) feladatát képezik. A közüzemi számlák érvényesítésére külső szakember, energetikus került alkalmazásra. A teljesítés igazolása, a jogosultak köre a Gazdálkodási szabályzatban került rögzítésre.
A kötelezettség vállalás naprakész nyilvántartását a POLISZ rendszer biztosítja, melynek folyamatos vezetéséért a pénzügyi osztály vezetője felelős.
A gazdálkodási folyamatokat megalapozó döntésekre vonatkozó költségvetési koncepció, rendeletek, a módosítások, valamint a végrehajtással kapcsolatos beszámolók, zárszámadási rendeletek, a könyvvizsgáló részére megküldésre kerültek, így azokat megfelelő záradékkal is ellátta, folyamatosan nyomon követte a könyvvezetés és beszámolás szabályszerűségét.
A POLISZ rendszer alkalmazásával biztosítottá vált, hogy a gazdálkodással kapcsolatos események összhangja biztosított legyen a szabályszerűséggel, a szabályozottság és a megbízható gazdálkodás elveivel.
II. Hatékony gazdálkodás biztosítása
A költségvetési intézmény gazdálkodása során a belső kontroll működésének biztosítani kell a hatékony gazdálkodást, az erőforrásokkal való takarékosságot is. A hivatal, mint költségvetési intézmény beszerzései tekintetében a közbeszerzési eljárás vagy amennyiben a beszerzés nem tartozik a Kbt. hatálya alá, úgy a legalább három ajánlat beszerzésének szabálya (Beszerzések lebonyolításának szabályzata szerint) határozza meg az eljárási rendet. A fenti szabályok alapján történik a papír, irodai eszközök, festék és festékpatron, üzemanyag beszerzése, mobil szolgáltató kiválasztása. Az informatikai eszközök beszerzése kapcsán a központosított közbeszerzéshez csatlakozott a hivatal, a villamos energia beszerzése szintén kbt. szabályai szerint történt meg.
A kommunikációs eszközök hatékony felhasználását a mobil telefonok esetében a részletes számla, a hívásnapló vezetése, a hagyományos telefonok esetében a magán és a hivatali kód használata biztosítja.
A hatékony gazdálkodást szolgálja a közüzemi számlák energetikus által történő ellenőrzése is. Ezen feladat szakember által történő ellátása rendkívül hasznos és szükséges, ugyanis sajnos igen sűrűn előfordul, hogy a szolgáltatók nem a tényleges fogyasztásnak és nem a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmú számlát állítanak ki. A számlák megreklamálása gyakori, ugyanakkor hosszadalmas folyamat, de sok esetben eredménnyel, azaz költség megtakarítással jár.    
Nem kellően hatékony az informatikai eszközök magáncélú használatának az ellenőrzése, melyre a jövőben a hivatali céllal tárolt információ mennyiség növekedése miatt fokozott figyelmet kell fordítani. Az indokolatlanul tárolt fájlok, és futtatható programok jelentős mértékben csökkentik a rendelkezésre álló korszerű informatikai eszközök hatékonyságát. Folyamatban van a hozzáférési lehetőségek korlátozása, kódolása.
A vagyonvédelmet szolgálja a kétévente megtörténő átfogó vagyonleltározás is.
A hivatali Dacia Duster típusú gépjármű használatát előzetesen a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője engedélyezi, ideértve a hivatali és intézményi használatot is. A tömegközlekedési eszközök szolgáltatási árainak drasztikus növekedése miatt nem tartható az a korábbi szabályozás, hogy a gépjármű havi km futás teljesítménye nem haladhatja meg az 1800 km-t. Csökkent az OPEL gépkocsi igazgatási feladatok céljára történő igénybevétele. A magángépjármű igénybe vétele a korábbi évek gyakorlatának megfelelően előzetes engedélyhez és gazdaságossági számításhoz kötött. Intézményvezetők esetében ezt a polgármester engedélyezi, a hivatal dolgozói tekintetében a jegyző. Munkába járás költsége 2 esetben terhelte a hivatalt, 1 műszakos kolléga és 1 építéshatósági dolgozó esetében.
III. A meghozott döntések végrehajtásának ellenőrzése
A gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtását biztosítja egyrészt a testületi döntéseket nyilvántartó rendszer, melyből a lejárt határidejű határozatok jelentéséből egyrészt a képviselő-testület, másrészt a hivatali vezetés is folyamatos információt kap. A gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtása nyomon követhető a költségvetési beszámolókból, valamint a zárszámadási rendeletből és a költségvetési intézmények gazdálkodását bemutató rendszeres beszámolókból. A POLISZ rendszer alkalmas a gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtásának nyomon követésére is. A döntések nyomon követését biztosítják továbbá azok az eljárások és fórumok is melyek az I. pontban ismertetésre kerültek.
2008. évtől a testületi ülések (Gyomaendrődön) a helyi kábeltelevízión keresztül is eljutnak a lakosság egyre szélesebb rétegéhez, mely az önkormányzati és a képviselő-testületi munka nyilvánosságra hozatalának és kontrolljának új elemeként jelent meg. A döntések végrehajtásának ellenőrzését szolgálják: a város honlapján megtekinthető képviselő-testületi előterjesztések, rendeletek és jegyzőkönyvek.   
A döntések végrehajtásának ellenőrzése során nem került feltárásra olyan súlyú szabálytalanság, melynek alapján fegyelmi vagy más eljárást kellett volna kezdeményezni.
2013. évben is az egyes gazdasági döntések meghozatala előtt törekedtünk megfelelő kockázat elemzés elkészítésére, melynek során bemutattuk az egyes döntési alternatívákhoz kapcsolódó kockázatokat. Fontos a jövőben a kockázat elemzés  teljes körű megvalósítása.
A szabálytalanságok kialakulásának megelőzését, illetve azok feltárását, javítását, a hatékony gazdálkodást, továbbá a döntések végrehajtásának ellenőrzését, azaz a FEUVE minél hatékonyabb működését szolgálja azon jegyzői utasítás, miszerint minden osztály vezetőjének az adott év elején az osztályának működésére vonatkozóan ellenőrzési munkatervet kell készítenie, melyben rögzítésre kerül, hogy mely területeket, mikor és mely dolgozó köteles ellenőrizni és arról jelentést készíteni. A FEUVE gyakorlati működtetését mindazon vezetők, osztályvezetők, akik ütemtervüket elkészítik és az abban rögzített ellenőrzéseket végrehajtják, rendkívül hasznosnak és szükségesnek tartják, hiszen lehetőséget biztosít a sok esetben rutinszerűen végzett feladatoknál az esetlegesen vétett hibák feltárására, megszűntetésére. Ezek az ellenőrzések azt a célt is szolgálják, hogy a kollégák minél jobban azonosuljanak azon vezetői elvárással, miszerint munkavégzésünk ne váljon rutinszerűvé, tartsunk lépést a folyamatos jogszabályváltozással, törekedjünk a minél önállóbb és felelősebb munkavégzésre. 2010-től biztosítottá vált a köztisztviselők tekintetében a teljesítmény követelmények, a teljesítmény követelmény-értékelések, továbbá a feladatok hatékony végrehajtását segítő képzési kötelezettségek elektronikus nyilvántartását biztosító rendszer, a TÉR rendszer alkalmazása.
A Közös Hivatal kialakítása és működtetése a 2013-as év kiemelkedő feladatai közé tartozott. A kirendeltségeken dolgozó kollégák számára az új rendszerhez való alkalmazkodás, az új programok (pl. POLISZ könyvelési rendszer) megismerése és gyakorlati alkalmazása nagyon komoly feladat volt.   Ez a feladat a székhelytelepülés dolgozói számára is plusz munkát és még nagyobb odafigyelést igényelt. Annak érdekében, hogy a kirendeltségek munkája is viszonylag zökkenőmentes lehessen, az új programokat minél gyorsabban elsajátítsák, a kirendeltségek és Gyomaendrőd között folyamatos volt az egyeztetés, több alkalommal személyes konzultációk történtek.
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolóját megtárgyalni és zárszámadási rendeletét a tervezet szerint megalkotni.
 
 
Döntési javaslat
 
„Hunya Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolója”
 
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2014. (…) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
 
1. § A Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának
a) bevételi főösszegét 140.450 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 101.341 ezer forintban
állapítja meg.
 
2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a költségvetési bevételek összegének teljesítése 51.463 ezer forint,
b) a saját bevételek teljesítése 17.889 ezer forint,
c) a működési célú pénzeszközátvétel teljesítése 43.944 ezer forint,
d) a felhalmozási célú bevételek teljesítése 60 ezer forint,
e) az előző évi pénzmaradvány felhasználása 27.093 ezer forint,
f) a kölcsönök visszatérülése 21 ezer forint,
g) az egyéb finanszírozási bevételek -20 ezer forint
az 1. mellékletben részletezettek szerint.
 
3. § Az Önkormányzat finanszírozási bevételeinek részletezését a 2. melléklet, az összes bevételének jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
 
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 94.934 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:
a) személyi juttatás 33.528 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 5.937 ezer forint,
c) dologi kiadás 34.839 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás és államháztartáson kívülre történő működési célú pénzeszközátadás 18.365 ezer forint,
a 4. mellékletben részletezettek szerint.
 
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak szakfeladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
 
6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadása 2.367 ezer forint, melynek részletezését címenként és alcímenként a 6. melléklet tartalmazza.
 
7. § Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
 
8. § Az Önkormányzat a 2013. évi költségvetés végrehajtásról szóló egyszerűsített mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.
 
9. § Az Önkormányzat jóváhagyott és teljesített létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.
 
10. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza.
 
11. § Az önkormányzat 2013. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet tartalmazza.
 
12. § Az Önkormányzat pénzmaradványát a 12. melléklet tartalmazza.
 
13. §  Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 
 
Hunya, 2014. április
 
 
 
         Petényi Szilárdné                                                            Dr. Csorba Csaba
            polgármester                                                                         jegyző
 
 
 
 

 


Döntési javaslat

"2013. évi költségvetési beszámoló."

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Döntési javaslat
 
„Hunya Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolója”
 
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2014. (…) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
 
1. § A Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának
a) bevételi főösszegét 140.450 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 101.341 ezer forintban
állapítja meg.
 
2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a költségvetési bevételek összegének teljesítése 51.463 ezer forint,
b) a saját bevételek teljesítése 17.889 ezer forint,
c) a működési célú pénzeszközátvétel teljesítése 43.944 ezer forint,
d) a felhalmozási célú bevételek teljesítése 60 ezer forint,
e) az előző évi pénzmaradvány felhasználása 27.093 ezer forint,
f) a kölcsönök visszatérülése 21 ezer forint,
g) az egyéb finanszírozási bevételek -20 ezer forint
az 1. mellékletben részletezettek szerint.
 
3. § Az Önkormányzat finanszírozási bevételeinek részletezését a 2. melléklet, az összes bevételének jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
 
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 94.934 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:
a) személyi juttatás 33.528 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 5.937 ezer forint,
c) dologi kiadás 34.839 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás és államháztartáson kívülre történő működési célú pénzeszközátadás 18.365 ezer forint,
a 4. mellékletben részletezettek szerint.
 
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak szakfeladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
 
6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadása 2.367 ezer forint, melynek részletezését címenként és alcímenként a 6. melléklet tartalmazza.
 
7. § Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
 
8. § Az Önkormányzat a 2013. évi költségvetés végrehajtásról szóló egyszerűsített mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.
 
9. § Az Önkormányzat jóváhagyott és teljesített létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.
 
10. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza.
 
11. § Az önkormányzat 2013. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet tartalmazza.
 
12. § Az Önkormányzat pénzmaradványát a 12. melléklet tartalmazza.
 
13. §  Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 
 
Hunya, 2014. április
 
 
 
         Petényi Szilárdné                                                            Dr. Csorba Csaba
            polgármester                                                                         jegyző

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe