1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2014. július 16-i ülésére

Tárgy:   Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének I. módosítása.
Készítette:   Szopkó Rudolfné
Előterjesztő:   Petényi Szilárdné polgármester
Véleményező bizottság:   Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 5-i ülésén elfogadta 2014. évi költségvetését, a 2/2014. (III.7.) önkormányzati rendeletével, melyet a melléklet rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
·         önkormányzati saját hatáskörben történt előirányzat módosítások,
·         főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
Az önkormányzat felhalmozási célú központosított támogatás jogcímen az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatás keretből 9.983 ezer Ft támogatásban részesült, melyből a Dózsa utca és a József Attila utca aszfalt burkolatának felújítását valósítottuk meg.
Az önkormányzat az egyes szociális támogatások kiegészítésére 710 ezer Ft összegű támogatást igényelt. A szociális kiadások a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál jegyzői hatáskörben kerülnek kifizetésre, melyre a kapott támogatást az önkormányzat működési támogatásként átutalja.
Az önkormányzat működési célú központosított támogatásból 3.140 ezer Ft támogatásba részsültünk, ebből 183 e. Ft az E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezésére, 1. 667 ezer Ft a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására, 1.010 ezer Ft a 2014. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatására, 40 e. Ft a 2013. 12. hónap után járó kompenzáció elszámolására, 240 ezer Ft a 2014. évi kompenzáció támogatására.
Fejezeti kezelésű előirányzattól 5.037 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak támogatására.
A Központi költségvetési szervektől 38 ezer Ft támogatásban részesültünk a Pénzbeli ellátások támogatására.
A TB pénzügyi alapjaitól működési célú támogatási bevételként 2.504 ezer Ft-ot kaptunk, az egészségügyben dolgozó nyugdíjas dolgozók megszűnt nyugdíjának pótlására, jövedelem-kiegészítés címén.
Saját hatáskörben 12 ezer Ft-al növeltük az önkormányzatokat megillető szabálysértési bírság bevételének előirányzatát, valamint 187 ezer Ft-al a helyi adópótlék, adóbírság bevételét.
A költségvetési főösszeg 21.611 ezer Ft összeggel nőtt.
Főbb előirányzat változásokat a rendeletmódosításhoz kapcsolódó alábbi indoklás tartalmazza.
 
Indoklás
 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.7.) önkormányzati rendeletéhez az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról.
 
BevételekEzer Ft
Sorszám
Megnevezés
Módosítás összege
1./
Felhalmozási célú központosított támogatás
9.983
2./
Működési célú központosított támogatás
3.140
Ø E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése
183
Ø 2014. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
1.667
Ø 2014. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása
1.010
Ø 2013. évi 12. havi bérkompenzáció
40
Ø 2014. évi bérkompenzáció
240
3./
Központi szervtől átvett működési célú pénzeszköz
38
4./
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
710
Ø Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
259
Ø Lakásfenntartási támogatás
336
Ø Rendszeres szociális segély
115
5./
Munkaügyi Központ támogatása
5.037
6./
Háziorvosi szolgálat működtetésének támogatása
2.504
7./
Helyi adópótlék, adóbírság
187
8./
Önkormányzatokat megillető helyszíni szabálysértési bírság
12
 
Kiadások
Ø Működési kiadások
Ezer Ft
Szociális étkeztetés
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
Összesen
- 2013. 12. hónap után járó bérkiegészítés
15
4
 
 
19
- 2014. évi bérkiegészítés
94
25
 
 
119
Összesen.
109
29
 
 
138
 
Víztermelés-kezelés, ellátás
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
Összesen
- 2014. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos feladatok támogatása
 
 
1.010
 
1.010
- 2014. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása.
 
 
 
1. 667
1.667
Összesen.
 
 
1.010
1.667
2.677
 
Háziorvosi alapellátás
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
Összesen
- Tb pénzügyi alapjaitól működési célú támogatási bevétel
2.065
440
 
 
2.505
- 2013. 12. hónap után járó kompenzációi
16
4
 
 
20
- 2014. évi bérkiegészítés
48
13
 
 
61
- Tartalék terhére
 
 
6
 
6
- Szakfeladaton belüli átcsoportosítás
 
 
-60
 
-60
Összesen:
2.129
457
-54
 
2.532
 
Zöldterület kezelés
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
Összesen
- 2014. évi bérkiegészítés
47
13
 
 
60
Összesen.
47
13
 
 
60
 
Start-munkaprogram- téli közfoglalkoztatás
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
Összesen
Munkaügyi Központ támogatása
210
31
75
 
316
Összesen.
210
31
75
 
316
 
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
Összesen
Munkaügyi Központ támogatása
3.241
519
633
121
4.514
Összesen.
3.241
519
633
121
4.514
 
Város- és Községgazdálkodás
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk.célú pe.átadás
Tartalék
Összesen
Jövedelempótló támogatások és kiegészítések támogatása
 
 
 
710
 
710
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
 
 
 
38
 
38
 E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételek ellentételezése
 
 
 
 
183
183
Tartalék
 
 
35
 
-35
0
Tartalék
 
 
 
75
-75
0
Helyi adópótlék, adóbírság
 
 
 
 
187
187
Önkormányzatokat megillető szabálysértési bírság
 
 
 
 
12
12
Háziorvosi szolgálatnak tartalékból átvezetve
 
 
 
 
-5
-5
Összesen.
 
 
35
823
267
1.125
 
 
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk.célú pe.átadás
Tartalék
Összesen
Mindösszesen
5.736
1.049
1.699
2.611
267
11.362
 
Ø Felhalmozási kiadások
Hosszabb távú közfoglalkoztatás
- Beruházás
 
Támogatás megnevezése
Egyéb építm.besz.létesítés
Egyéb gép berend.felsz.besz.
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
Szellemi termékek beszerzése
Összesen
Munkaügyi Központ támogatása
103
59
44
 
206
Windows 7 beszerzése a vásárolt közszolgáltatással szemben
 
 
 
60
60
Összesen
103
59
44
60
266
 
- Felújítás
Támogatás megnevezése
Útfelújítása
Felújítás ÁFA-ja
Összesen
Adósságkonszolidációban részt nem vett települések fejlesztési támogatása
7.861
2.122
9.983
Összesen
7.861
2.122
9.983
 
Költségvetési tartalék változása
Megnevezés
Változás összege
E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevétel kiesés ellentételezésére
+ 183
Vidra önkéntes Járási mentőcsoport Egyesület támogatása
- 75
Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság bevétele
+ 12
Helyi adópótlék, adóbírság bevétele
+ 187
Pénzügyi befektetések, megtérülések
-40
Összesen:
+267
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:

1. döntési javaslat

"Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének I. módosítása."

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

TERVEZET
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2014. (VII.16.) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.7.) önkormányzati
rendelet módosításáról.

Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. § (1) Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 112.534 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 112.534 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 
2. § (1) Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 66.392 ezer forint,
b) felhalmozási bevételek előirányzata 9.983 ezer forint,
c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 36.159 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 
3. § Az Ör. 3. melléklete4 helyébe a 3. melléklet lép.
 
4. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 97.685 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 28.788 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 5.944 ezer forint,
c) dologi kiadás 43.965 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 6.209 ezer forint,
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.382 ezer forint,
 f) működési célú céltartalék 8.897 ezer forint,
g) ellátottak juttatásai 1.500 ezer forint.
a 4. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 
5. §  (1) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(2) Az Ör. 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
 
6. § (1) Az Ör. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 14.849 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 9.983 ezer forint,
b) beruházási kiadás 1.166 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 3.700 ezer forint.”
(2) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 
7. § Az Ör. 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
 
8. § Az Ör. 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
 
9. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
 
1. melléklet a …./2014. (VII.….) önkormányzati rendelethez
 
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege
   
           
Adatok E Ft-ban
 
 
A
B
C
D
 
Sor-szám
Megnevezés
2013. terv
2014. terv
2014.I.mód.
 
 
1
Intézményi működési bevétel
14 205
13 398
13 398
 
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
9 600
9 800
12 304
 
3
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
5 075
 
4
Közhatalmi bevételek
22 020
24 420
24 619
 
5
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
12 864
7 146
10 996
 
6
Működési bevétel összesen
58 689
54 764
66 392
 
7
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
0
 
8
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
0
 
9
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
0
0
0
 
10
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
9 983
 
11
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
9 983
 
12
Finanszírozási bevétel-működési célú
27 078
36 159
36 159
 
13
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
0
 
14
Tárgyévi bevételek összesen
85 767
90 923
112 534
 
15
Személyi juttatás
13 459
23 052
28 788
 
16
Munkaadókat terhelő járulék
3 079
4 895
5 944
 
17
Dologi kiadás
31 484
42 266
43 965
 
18
Működési célú támogatásértékű kiadás
14 584
5 450
6 209
 
19
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
310
530
2 382
 
20
Működési célú tartalék
18 391
8 630
8 897
 
21
Ellátottak pénzbeli juttatása
1 050
1 500
1 500
 
22
Működési kiadás összesen
82 357
86 323
97 685
 
23
Felújítás
1 500
0
9 983
 
24
Beruházás
0
900
1 166
 
25
Egyéb felhalmozási kiadás
1 910
3 700
3 700
 
26
Felhalmozási kiadás összesen
3 410
4 600
14 849
 
27
Finanszírozási kiadások
0
0
0
 
28
Tárgyévi kiadás összesen
85 767
90 923
112 534
 
           
 
 
2. melléklet a …./2014. (VII…..) önkormányzati rendelethez
 
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben
   
           
     
Adatok E Ft-ban
 
 
A
B
C
D
 
Sor-szám
Megnevezés
2013. terv
2014. terv
2014.I.mód.
 
 
1
Intézményi működési bevétel
14 205
13 398
13 398
 
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
9 600
9 800
12 304
 
3
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
5 075
 
4
Közhatalmi bevételek
22 020
24 420
24 619
 
5
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
12 864
7 146
10 996
 
6
Működési bevétel összesen
58 689
54 764
66 392
 
7
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
0
 
8
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
0
 
9
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
0
0
0
 
10
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
9 983
 
11
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
9 983
 
12
Finanszírozási bevétel-működési célú
27 078
36 159
36 159
 
13
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
0
 
14
Tárgyévi bevételek összesen
85 767
90 923
112 534
 
 
3. melléklet a …./2014. (VII….) önkormányzati rendelethez
   
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi bevételeinek részletezése
   
           
   
Adatok E Ft-ban
 
 
A
B
C
D
 
Sor-szám
Megnevezés
2013. terv
2014. terv
2014.I.módo-sítás
 
 
1
Bérleti díj
912
1 092
1 092
 
2
Intézményi ellátási díjak
6 742
6 741
6 741
 
3
Alkalmazottak térítése
318
319
319
 
4
ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás
3 927
2 295
2 295
 
5
ÁFA befizetések
1 946
2 371
2 371
 
6
Mázsálási díj
100
200
200
 
7
Helypénz
120
240
240
 
8
Sírhely értékesítése
40
40
40
 
9
Jogosítvány újítás
100
100
100
 
3
Saját bevétel összesen:
14 205
13 398
13 398
 
4
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
 
5
Rendszeres segély átvett pénz
0
0
0
 
6
Mezőőri jár. átvett pénz
0
0
0
 
7
Közcélú munkavégzők támogatása
0
0
0
 
8
Egyéb átvett pénzeszköz
0
0
0
 
9
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
0
 
10
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
9600
9800
12 304
 
11
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz
0
0
0
 
12
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
0
0
0
 
13
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
0
0
0
 
14
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
9600
9800
12 304
 
15
Közhatalmi bevételek
       
16
Igazgatási szolgáltatási díj
20
20
20
 
17
Iparűzési adó
14 000
16 000
16 000
 
18
Építményadó
0
0
0
 
19
Magánszemélyek kommunális adója
4 000
4 500
4 500
 
20
Pótlékok, bírságok bevétele
0
0
199
 
21
Gépjármű adó
4 000
3 900
3 900
 
22
Különféle bírságok
0
0
0
 
23
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
0
0
0
 
24
Mezőőri járulék bevétele
0
0
0
 
25
Közhatalmi bevételek összesen
22 020
24 420
24 619
 
26
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
       
27
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
8 277
0
0
 
28
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása
5 639
8 060
8 060
 
29
-Zöldterület gazdálkodás támogatása
2 235
2 239
2 239
 
30
-Közvilágítás támogatása
3 204
3 710
3 710
 
31
-Köztemető fenntartás támogatása
100
100
100
 
32
-Közutak fenntartásának támogatása
100
2 011
2 011
 
33
Beszámítás összege
-6 831
-6 642
-6 642
 
34
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
3 000
3 000
3 000
 
35
Nem közművel összegyűjtött háztartási szenyvíz ártalmatlanítása
0
25
25
 
36
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
0
0
710
 
37
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz
1 921
1 856
1 856
 
38
Falugondnoki szolgáltatás
0
0
0
 
39
Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár
773
765
765
 
40
Központosított működési célú támogatás-lakott külterület
85
82
82
 
41
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
0
0
 
42
Egyéb központi támogatás
0
0
0
 
43
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
12 864
7 146
61 099
 
44
Működési bevétel összesen
58 689
54 764
66 392
 
45
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
0
 
46
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
0
0
0
 
47
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
0
0
0
 
48
Pénzügyi befektetések bevételei
0
0
0
 
49
Koncesszióból származó bevételek
0
0
0
 
50
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
0
0
0
 
51
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
0
 
52
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele
0
0
0
 
53
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
0
0
0
 
54
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
0
0
0
 
55
Lakáskölcsön visszafizetés
0
0
0
 
56
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
0
0
0
 
57
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
       
58
Központosított felhalmozási célú támogatás
0
0
0
 
59
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
0
0
 
60
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
0
0
9 983
 
61
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
9 983
 
           
 
 
 
4. melléklet a …/2014. (VII….) önkormányzati rendelethez
 
 
 
         
 
 
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2014. évben
 
 
 
         
 
 
     
Adatok E Ft-ban
 
 
 
A
B
C
D
 
 
Sor-szám
Megnevezés
2013. terv
2014. terv
2014.I. módosítás
 
 
 
 
1
Személyi juttatás
13 459
23 052
28 788
 
 
2
Munkaadókat terhelő járulék
3 079
4 895
5 944
 
 
3
Dologi kiadás
31 484
42 266
43 965
 
 
4
Működési célú támogatásértékű kiadás
14 584
5 450
6 209
 
 
5
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
310
530
2 382
 
 
6
Működési célú tartalék
18 391
8 630
8 897
 
 
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
1 050
1 500
1 500
 
 
8
Működési kiadás összesen
82 357
86 323
97 685
 
 
9
Felújítás
1 500
0
9 983
 
 
10
Beruházás
0
900
1 166
 
 
11
Egyéb felhalmozási kiadás
1 910
3 700
3 700
 
 
12
Felhalmozási kiadás összesen
3 410
4 600
14 849
 
 
13
Finanszírozási kiadások
0
0
0
 
 
14
Tárgyévi kiadás összesen
85 767
90 923
112 534
 
 
 
 
5. melléklet a …./2014. (VII…..) önkormányzati rendelethez.
   
 
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2014. évben
   
     
             
       
Adatok E Ft-ban
 
 
A
B
C
D
E
 
Sor-szám
Kormányzati funkció száma
Kormányzati funkció megnevezése
2013. terv
2014. terv
2014.I.módo-sítás
 
 
1
051030
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
       
2
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
3
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
4
 
Dologi kiadás
3 145
3 230
3 230
 
5
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
110
0
 
6
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
110
 
7
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
8
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
9
 
Működési kiadás összesen
3 145
3 340
3 340
 
10
063020
Víztermelés-, kezelés ellátás
       
11
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
12
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
13
 
Dologi kiadás
31
2 764
3 774
 
14
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
136
136
 
15
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
1 667
 
16
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
17
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
18
 
Működési kiadás összesen
31
2 900
5 577
 
19
045160
Közutak üzemeltetése, fenntartása
       
20
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
21
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
22
 
Dologi kiadás
165
4 888
4 888
 
23
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
24
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
25
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
26
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
27
 
Működési kiadás összesen
165
4 888
4 888
 
28
066010
Zöldterület kezelés (parkgondozás
       
29
 
Személyi juttatás
714
736
783
 
30
 
Munkaadókat terhelő járulék
185
202
215
 
31
 
Dologi kiadás
220
482
482
 
32
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
33
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
34
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
35
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
36
 
Működési kiadás összesen
1 119
1 420
1 480
 
37
011130
Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
       
38
 
Személyi juttatás
3 253
4 000
4 000
 
39
 
Munkaadókat terhelő járulék
554
908
908
 
40
 
Dologi kiadás
77
0
0
 
41
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
42
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
43
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
44
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
45
 
Működési kiadás összesen
3 884
4 908
4 908
 
46
041232
Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
     
47
 
Személyi juttatás
0
8 662
8 872
 
48
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
1 169
1 200
 
49
 
Dologi kiadás
0
0
75
 
50
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
51
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
52
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
53
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
54
 
Működési kiadás összesen
0
9 831
10 147
 
55
041237
Közfoglalkoztatási mintaprogram
       
56
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
57
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
58
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
59
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
60
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
61
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
62
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
63
 
Működési kiadás összesen
0
0
0
 
64
064010
Közvilágítás
       
65
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
66
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
67
 
Dologi kiadás
3 556
3 810
3 810
 
68
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
69
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
70
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
71
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
72
 
Működési kiadás összesen
3 556
3 810
3 810
 
73
066020
Községgazdálkodás
       
74
 
Személyi juttatás
100
961
961
 
75
 
Munkaadókat terhelő járulék
27
260
260
 
76
 
Dologi kiadás
5 482
5 707
5 742
 
77
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
14 184
4 284
5 032
 
78
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
100
270
345
 
79
 
Működési célú tartalék
18 391
8 630
8 897
 
80
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
81
 
Működési kiadás összesen
38 284
20 112
21 237
 
82
011130
Finanszírozási műveletek
       
83
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
84
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
85
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
86
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
87
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
88
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
89
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
90
 
Működési kiadás összesen
0
0
0
 
91
107051
Étkeztetés
       
92
 
Személyi juttatás
3 217
3 255
3 364
 
93
 
Munkaadókat terhelő járulék
767
885
914
 
94
 
Dologi kiadás
5 695
5 970
5 970
 
95
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
96
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
97
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
98
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
99
 
Működési kiadás összesen
9 679
10 110
10 248
 
100
013350
Önkormánmyzati vagyonnal való gazdálkodás
     
101
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
102
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
103
 
Dologi kiadás
318
533
533
 
104
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
105
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
106
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
107
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
108
 
Működési kiadás összesen
318
533
533
 
109
091110
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
     
110
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
111
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
112
 
Dologi kiadás
102
102
102
 
113
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
114
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
115
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
116
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
117
 
Működési kiadás összesen
102
102
102
 
118
092120
Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
     
119
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
120
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
121
 
Dologi kiadás
2 540
2 540
2 540
 
122
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
     
123
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
124
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
125
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
126
 
Működési kiadás összesen
2 540
2 540
2 540
 
127
107060
Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
     
128
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
129
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
130
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
131
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
132
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
133
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
134
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
950
1 100
1 100
 
135
 
Működési kiadás összesen
950
1 100
1 100
 
136
103010
Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása
   
137
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
138
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
139
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
140
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
141
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
142
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
143
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
100
300
300
 
144
 
Működési kiadás összesen
100
300
300
 
145
101150
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
     
146
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
147
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
148
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
149
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
150
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
151
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
152
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
100
100
 
153
 
Működési kiadás összesen
0
100
100
 
154
047410
Ár- és belvízvédelem
       
155
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
156
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
157
 
Dologi kiadás
432
305
305
 
158
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
159
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
160
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
161
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
162
 
Működési kiadás összesen
432
305
305
 
163
072111
Háziorvosi alapellátás
       
164
 
Személyi juttatás
5 438
5 438
7 567
 
165
 
Munkaadókat terhelő járulék
1 468
1 471
1 928
 
166
 
Dologi kiadás
2 479
2 451
2 397
 
167
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
168
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
169
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
170
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
171
 
Működési kiadás összesen
9 385
9 360
11 892
 
172
072311
Fogorvosi alapellátás
       
173
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
174
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
175
 
Dologi kiadás
1 565
1 795
1 795
 
176
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
177
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
178
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
179
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
180
 
Működési kiadás összesen
1 565
1 795
1 795
 
181
074031
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
     
182
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
183
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
184
 
Dologi kiadás
867
1 053
1 053
 
185
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
400
400
400
 
186
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
187
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
188
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
189
 
Működési kiadás összesen
1 267
1 453
1 453
 
190
102030
Idősek nappali ellátása
       
191
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
192
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
193
 
Dologi kiadás
838
738
738
 
194
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
520
520
 
195
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
196
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
197
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
198
 
Működési kiadás összesen
838
1 258
1 258
 
199
084031
Civil szervezetek működési támogatása
       
200
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
201
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
202
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
203
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
204
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
210
260
260
 
205
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
206
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
207
 
Működési kiadás összesen
210
260
260
 
208
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
       
209
 
Személyi juttatás
737
0
3 241
 
210
 
Munkaadókat terhelő járulék
78
0
519
 
211
 
Dologi kiadás
0
0
633
 
212
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
121
 
213
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
214
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
215
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
216
 
Működési kiadás összesen
815
0
4 514
 
217
082044
Könyvtári szolgáltatások
       
218
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
219
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
220
 
Dologi kiadás
2 177
2 080
2 080
 
221
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
222
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
223
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
224
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
225
 
Működési kiadás összesen
2 177
2 080
2 080
 
226
082092
Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása
   
227
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
228
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
229
 
Dologi kiadás
880
1 900
1 900
 
230
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
231
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
232
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
233
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
234
 
Működési kiadás összesen
880
1 900
1 900
 
235
013320
Köztemető fenntartás és működtetés
       
236
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
237
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
238
 
Dologi kiadás
191
1 067
1 067
 
239
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
240
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
241
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
242
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
243
 
Működési kiadás összesen
191
1 067
1 067
 
244
081030
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
     
245
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
246
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
247
 
Dologi kiadás
724
851
851
 
248
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
249
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
250
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
251
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
252
 
Működési kiadás összesen
724
851
851
 
253
 
Összesen:
       
254
 
Személyi juttatás
13 459
23 052
28 788
 
255
 
Munkaadókat terhelő járulék
3 079
4 895
5 944
 
256
 
Dologi kiadás
31 484
42 266
43 965
 
257
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
14 584
5 450
6 209
 
258
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
310
530
2 382
 
259
 
Működési célú tartalék
18 391
8 630
8 897
 
260
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
1 050
1 500
1 500
 
261
 
Működési kiadás összesen
82 357
86 323
97 685
 
                         
 
 
6.melléklet a …./2014. (VII…..) önkormányzati rendelethez
 
 
 
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalának a hunyai kirendeltségének
 
 
 
2014. évi költségvetése
 
 
 
   
Adatok E Ft-ban
 
 
 
A
B
C
D
 
 
Sor-szám
Megnevezés
2013. terv
2014. terv
2014.I.módo-sítás
 
 
 
 
1
Bevételek
     
 
 
2
Közös hivatal működésének támogatása
8 277
7 649
7 649
 
 
3
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
     
 
 
4
Normatív lakásfenntartási támogatás
0
0
336
 
 
5
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
0
0
259
 
 
6
Rendszeres szociális segély
0
0
115
 
 
7
Óvodáztatási támogatás
0
0
0
 
 
8
Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Hunya részéről
5 108
3 409
3 409
 
 
9
Közös Hivatalnál jelentkező segélyek önereje Hunya részéről
0
0
0
 
 
10
Bevételek összesen
13 385
11 058
11 768
 
 
11
Kiadások
     
 
 
12
Személyi juttatás
6 167
5 958
5 958
 
 
13
Munkaadókat terhelő járulék
1 686
1 600
1 600
 
 
14
Dologi kiadás
5 082
3 300
3 300
 
 
15
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
 
16
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
 
17
Működési célú tartalék
0
0
0
 
 
18
Ellátottak pénzbeli juttatása
450
200
910
 
 
19
Működési kiadás összesen
13 385
11 058
11 768
 
 
         
 
 
 
 
7. melléklet a …./2014. (VII….) önkormányzati rendelethez
 
Hunya Község Önkormányzat 2014. fejlesztési kiadásainak részletezése
 
     
Adatok E Ft-ban
 
 
A
B
C
D
 
Sor-szám
Megnevezés
2013. évi terv
2014. évi terv
2014. évi I. módosítás
 
 
1
Felújítások
       
2
Útfelújítás
1 500
 
9 983
 
2
Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen
1 500
 
9 983
 
3
Beruházások
       
4
Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése
 
500
500
 
5
3 db gáztűzhely beszerzése
 
300
300
 
6
1 db Hűtőgép beszerzése
 
100
100
 
7
Windows 7 beszerzése
   
60
 
8
Fóliasátor építése
   
130
 
9
Kisértékű eszközök a mezőgazdasági programhoz
   
76
 
10
Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen
0
900
1 166
 
11
Egyéb felhalmozási kiadások
       
12
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
       
13
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"
1910
3700
3 700
 
14
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
     
15
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás
0
 
0
 
16
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
       
17
Első lakáshoz jutók kölcsöne
   
0
 
18
Felhalmozási célú céltartalék
   
0
 
19
Hunya Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen
0
4 600
14 849
 
20
Finanszírozási kiadások
 
0
0
 
21
Finanszírozási kiadások összesen
0
0
0
 
           
                   
 
 
 
 
 
 
 

 

8. melléklet a …../2014. (VII…..) önkormányzati rendelethez
 
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi feladatfinanszírozása
 
           
Adatok E Ft-ban
 
Sor-szám
Megnevezés
Állami támogatás
Saját bevétel
Átvett pe.
Bevétel összesen
2014. évi műk. Kiad.
műk hiány "-" többlet "+"
 
 
1
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.
     
0
 
0
 
2
Települési Önk. Műk. Ált. tám.
     
0
 
0
 
3
Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás
     
0
 
0
 
4
Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen
 
 
 
 
0
0
 
5
Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám.
     
0
 
0
 
6
Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat
61
   
61
1480
-1419
 
7
Közvilágítás
1734
   
1734
3810
-2076
 
8
Köztemető
100
40
 
140
1067
-927
 
9
Közutak. Fenntartása
2012
   
2012
4888
-2876
 
10
Beszámítás összege
     
0
 
0
 
11
Településüzemeltetés összesen
3907
40
 
3947
11245
-7298
 
12
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok
1500
   
1500
 
1500
 
13
 polgármester tiszteletdíja
     
0
4908
-4908
 
14
mezőőri feladtaok
 
0
0
0
0
0
 
15
települési hulladék kezelés
25
   
25
3340
-3315
 
16
Város és község gazdálkodás
265
2659
 
2924
11627
-8703
 
17
Önkormányzati vagyon működtetése
 
1092
 
1092
533
559
 
18
Óvoda
0
   
0
102
-102
 
19
Iskola
     
0
2540
-2540
 
20
Start közmunka - téli közfoglalkoztatás
   
316
316
9831
-9831
 
21
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
   
4720
4720
4720
0
 
22
Víztermelés-,kezelés, ellátás
2677
   
2677
5577
-2900
 
23
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
0
   
0
305
-305
 
24
Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen
4467
3751
5036
13254
43483
-30229
 
25
Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám.
928
   
928
 
928
 
26
önkorm. Hatáskörű segélyezés
     
0
1500
-1500
 
27
hozzájárulás szoc ellátásÖsszesen
710
 
38
748
748
0
 
28
Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám.
1638
 
38
1676
2248
-572
 
29
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
   
0
 
0
 
30
Könyvtári szolgáltatás
765
   
765
2080
-1315
 
31
Közművelődés-hagyományo közösségi értékek gondozása
0
   
0
1900
-1900
 
32
Kötelező feladat közművelődés összesen
765
   
765
3980
-3215
 
33
Kötelező feladatok összesen
10777
3791
5074
19642
60956
-41314
 
34
Önként vállalt feladatok
     
0
 
0
 
35
képviselők tiszteletdíja
0
   
0
0
0
 
36
Civil szervezetek támogatása
0
   
0
335
-335
 
37
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
0
   
0
851
-851
 
38
Étkeztetés
138
8875
 
9013
10248
-1235
 
39
Fogorvosi alapellátás
0
 
1300
1300
1795
-495
 
40
Háziorvosi alapellátás
81
172
11005
11258
11892
-634
 
41
Idősek nappali ellátása
0
560
 
560
1258
-698
 
42
Család- és nővédelem
0
0
0
0
1453
-1453
 
43
Önként vállalt feladatok összesen
219
9607
12305
22131
27832
-5701
 
44
Önkormányzati egyéb saját bevételek
     
0
 
0
 
45
Közhatalmi bevételek
 
24619
 
24619
 
24619
 
46
Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a
     
0
 
0
 
47
Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál
24619
 
24619
88788
-64169
 
48
Összesen
10996
38017
17379
66392
 
66392
 
49
Működési célú tartalék
       
8897
-8897
 
50
Finanszírozási bevétel
 
36159
 
36159
     
51
Működési bevétel és kiadás összesen
10996
74176
17379
102551
97685
4866
 
                 
 

 

9. melléklet a …/2014. (VII……) önkormányzati rendelethez
 
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évre
jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete
 
 
Sorszám
Feladat megnevezése
2014. évi létszám (fő)
 
 
 
1.
Önkormányzati jogalkotás és általános jogalkotói tevékenység
 
 
Ø Tiszteletdíjas polgármester
1
2.
Háziorvosi alapellátás
 
 
Ø Háziorvos
1
 
Ø Ápoló
1
3.
Konyha
 
 
Ø Élelmezésvezető
1
 
Ø Szakács
1
4.
Zöldterület kezelés
 
 
Ø Takarító
0,5
5.
Város- és Községgazdálkodás
 
 
Ø Karbantartó
1
6.
Start közmunkaprogram- téli közfoglalkoztatás
30
7.
Összesen
36,5

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

1. döntési javaslat

"Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének I. módosítása."

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

TERVEZET
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2014. (VII.16.) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.7.) önkormányzati
rendelet módosításáról.

Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. § (1) Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 112.534 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 112.534 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 
2. § (1) Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 66.392 ezer forint,
b) felhalmozási bevételek előirányzata 9.983 ezer forint,
c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 36.159 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 
3. § Az Ör. 3. melléklete4 helyébe a 3. melléklet lép.
 
4. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 97.685 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 28.788 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 5.944 ezer forint,
c) dologi kiadás 43.965 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 6.209 ezer forint,
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.382 ezer forint,
 f) működési célú céltartalék 8.897 ezer forint,
g) ellátottak juttatásai 1.500 ezer forint.
a 4. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 
5. §  (1) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(2) Az Ör. 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
 
6. § (1) Az Ör. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 14.849 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 9.983 ezer forint,
b) beruházási kiadás 1.166 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 3.700 ezer forint.”
(2) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 
7. § Az Ör. 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
 
8. § Az Ör. 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
 
9. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
 
1. melléklet a …./2014. (VII.….) önkormányzati rendelethez
 
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege
   
           
Adatok E Ft-ban
 
 
A
B
C
D
 
Sor-szám
Megnevezés
2013. terv
2014. terv
2014.I.mód.
 
 
1
Intézményi működési bevétel
14 205
13 398
13 398
 
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
9 600
9 800
12 304
 
3
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
5 075
 
4
Közhatalmi bevételek
22 020
24 420
24 619
 
5
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
12 864
7 146
10 996
 
6
Működési bevétel összesen
58 689
54 764
66 392
 
7
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
0
 
8
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
0
 
9
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
0
0
0
 
10
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
9 983
 
11
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
9 983
 
12
Finanszírozási bevétel-működési célú
27 078
36 159
36 159
 
13
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
0
 
14
Tárgyévi bevételek összesen
85 767
90 923
112 534
 
15
Személyi juttatás
13 459
23 052
28 788
 
16
Munkaadókat terhelő járulék
3 079
4 895
5 944
 
17
Dologi kiadás
31 484
42 266
43 965
 
18
Működési célú támogatásértékű kiadás
14 584
5 450
6 209
 
19
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
310
530
2 382
 
20
Működési célú tartalék
18 391
8 630
8 897
 
21
Ellátottak pénzbeli juttatása
1 050
1 500
1 500
 
22
Működési kiadás összesen
82 357
86 323
97 685
 
23
Felújítás
1 500
0
9 983
 
24
Beruházás
0
900
1 166
 
25
Egyéb felhalmozási kiadás
1 910
3 700
3 700
 
26
Felhalmozási kiadás összesen
3 410
4 600
14 849
 
27
Finanszírozási kiadások
0
0
0
 
28
Tárgyévi kiadás összesen
85 767
90 923
112 534
 
           
 
 
2. melléklet a …./2014. (VII…..) önkormányzati rendelethez
 
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben
   
           
     
Adatok E Ft-ban
 
 
A
B
C
D
 
Sor-szám
Megnevezés
2013. terv
2014. terv
2014.I.mód.
 
 
1
Intézményi működési bevétel
14 205
13 398
13 398
 
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
9 600
9 800
12 304
 
3
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
5 075
 
4
Közhatalmi bevételek
22 020
24 420
24 619
 
5
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
12 864
7 146
10 996
 
6
Működési bevétel összesen
58 689
54 764
66 392
 
7
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
0
 
8
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
0
 
9
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
0
0
0
 
10
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
9 983
 
11
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
9 983
 
12
Finanszírozási bevétel-működési célú
27 078
36 159
36 159
 
13
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
0
 
14
Tárgyévi bevételek összesen
85 767
90 923
112 534
 
 
3. melléklet a …./2014. (VII….) önkormányzati rendelethez
   
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi bevételeinek részletezése
   
           
   
Adatok E Ft-ban
 
 
A
B
C
D
 
Sor-szám
Megnevezés
2013. terv
2014. terv
2014.I.módo-sítás
 
 
1
Bérleti díj
912
1 092
1 092
 
2
Intézményi ellátási díjak
6 742
6 741
6 741
 
3
Alkalmazottak térítése
318
319
319
 
4
ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás
3 927
2 295
2 295
 
5
ÁFA befizetések
1 946
2 371
2 371
 
6
Mázsálási díj
100
200
200
 
7
Helypénz
120
240
240
 
8
Sírhely értékesítése
40
40
40
 
9
Jogosítvány újítás
100
100
100
 
3
Saját bevétel összesen:
14 205
13 398
13 398
 
4
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
 
5
Rendszeres segély átvett pénz
0
0
0
 
6
Mezőőri jár. átvett pénz
0
0
0
 
7
Közcélú munkavégzők támogatása
0
0
0
 
8
Egyéb átvett pénzeszköz
0
0
0
 
9
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
0
 
10
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
9600
9800
12 304
 
11
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz
0
0
0
 
12
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
0
0
0
 
13
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
0
0
0
 
14
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
9600
9800
12 304
 
15
Közhatalmi bevételek
       
16
Igazgatási szolgáltatási díj
20
20
20
 
17
Iparűzési adó
14 000
16 000
16 000
 
18
Építményadó
0
0
0
 
19
Magánszemélyek kommunális adója
4 000
4 500
4 500
 
20
Pótlékok, bírságok bevétele
0
0
199
 
21
Gépjármű adó
4 000
3 900
3 900
 
22
Különféle bírságok
0
0
0
 
23
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
0
0
0
 
24
Mezőőri járulék bevétele
0
0
0
 
25
Közhatalmi bevételek összesen
22 020
24 420
24 619
 
26
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
       
27
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
8 277
0
0
 
28
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása
5 639
8 060
8 060
 
29
-Zöldterület gazdálkodás támogatása
2 235
2 239
2 239
 
30
-Közvilágítás támogatása
3 204
3 710
3 710
 
31
-Köztemető fenntartás támogatása
100
100
100
 
32
-Közutak fenntartásának támogatása
100
2 011
2 011
 
33
Beszámítás összege
-6 831
-6 642
-6 642
 
34
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
3 000
3 000
3 000
 
35
Nem közművel összegyűjtött háztartási szenyvíz ártalmatlanítása
0
25
25
 
36
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
0
0
710
 
37
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz
1 921
1 856
1 856
 
38
Falugondnoki szolgáltatás
0
0
0
 
39
Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár
773
765
765
 
40
Központosított működési célú támogatás-lakott külterület
85
82
82
 
41
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
0
0
 
42
Egyéb központi támogatás
0
0
0
 
43
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
12 864
7 146
61 099
 
44
Működési bevétel összesen
58 689
54 764
66 392
 
45
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
0
 
46
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
0
0
0
 
47
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
0
0
0
 
48
Pénzügyi befektetések bevételei
0
0
0
 
49
Koncesszióból származó bevételek
0
0
0
 
50
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
0
0
0
 
51
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
0
 
52
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele
0
0
0
 
53
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
0
0
0
 
54
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
0
0
0
 
55
Lakáskölcsön visszafizetés
0
0
0
 
56
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
0
0
0
 
57
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
       
58
Központosított felhalmozási célú támogatás
0
0
0
 
59
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
0
0
 
60
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
0
0
9 983
 
61
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
9 983
 
           
 
 
 
4. melléklet a …/2014. (VII….) önkormányzati rendelethez
 
 
 
         
 
 
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2014. évben
 
 
 
         
 
 
     
Adatok E Ft-ban
 
 
 
A
B
C
D
 
 
Sor-szám
Megnevezés
2013. terv
2014. terv
2014.I. módosítás
 
 
 
 
1
Személyi juttatás
13 459
23 052
28 788
 
 
2
Munkaadókat terhelő járulék
3 079
4 895
5 944
 
 
3
Dologi kiadás
31 484
42 266
43 965
 
 
4
Működési célú támogatásértékű kiadás
14 584
5 450
6 209
 
 
5
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
310
530
2 382
 
 
6
Működési célú tartalék
18 391
8 630
8 897
 
 
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
1 050
1 500
1 500
 
 
8
Működési kiadás összesen
82 357
86 323
97 685
 
 
9
Felújítás
1 500
0
9 983
 
 
10
Beruházás
0
900
1 166
 
 
11
Egyéb felhalmozási kiadás
1 910
3 700
3 700
 
 
12
Felhalmozási kiadás összesen
3 410
4 600
14 849
 
 
13
Finanszírozási kiadások
0
0
0
 
 
14
Tárgyévi kiadás összesen
85 767
90 923
112 534
 
 
 
 
5. melléklet a …./2014. (VII…..) önkormányzati rendelethez.
   
 
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2014. évben
   
     
             
       
Adatok E Ft-ban
 
 
A
B
C
D
E
 
Sor-szám
Kormányzati funkció száma
Kormányzati funkció megnevezése
2013. terv
2014. terv
2014.I.módo-sítás
 
 
1
051030
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
       
2
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
3
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
4
 
Dologi kiadás
3 145
3 230
3 230
 
5
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
110
0
 
6
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
110
 
7
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
8
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
9
 
Működési kiadás összesen
3 145
3 340
3 340
 
10
063020
Víztermelés-, kezelés ellátás
       
11
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
12
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
13
 
Dologi kiadás
31
2 764
3 774
 
14
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
136
136
 
15
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
1 667
 
16
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
17
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
18
 
Működési kiadás összesen
31
2 900
5 577
 
19
045160
Közutak üzemeltetése, fenntartása
       
20
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
21
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
22
 
Dologi kiadás
165
4 888
4 888
 
23
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
24
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
25
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
26
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
27
 
Működési kiadás összesen
165
4 888
4 888
 
28
066010
Zöldterület kezelés (parkgondozás
       
29
 
Személyi juttatás
714
736
783
 
30
 
Munkaadókat terhelő járulék
185
202
215
 
31
 
Dologi kiadás
220
482
482
 
32
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
33
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
34
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
35
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
36
 
Működési kiadás összesen
1 119
1 420
1 480
 
37
011130
Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
       
38
 
Személyi juttatás
3 253
4 000
4 000
 
39
 
Munkaadókat terhelő járulék
554
908
908
 
40
 
Dologi kiadás
77
0
0
 
41
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
42
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
43
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
44
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
45
 
Működési kiadás összesen
3 884
4 908
4 908
 
46
041232
Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
     
47
 
Személyi juttatás
0
8 662
8 872
 
48
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
1 169
1 200
 
49
 
Dologi kiadás
0
0
75
 
50
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
51
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
52
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
53
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
54
 
Működési kiadás összesen
0
9 831
10 147
 
55
041237
Közfoglalkoztatási mintaprogram
       
56
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
57
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
58
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
59
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
60
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
61
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
62
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
63
 
Működési kiadás összesen
0
0
0
 
64
064010
Közvilágítás
       
65
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
66
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
67
 
Dologi kiadás
3 556
3 810
3 810
 
68
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
69
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
70
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
71
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
72
 
Működési kiadás összesen
3 556
3 810
3 810
 
73
066020
Községgazdálkodás
       
74
 
Személyi juttatás
100
961
961
 
75
 
Munkaadókat terhelő járulék
27
260
260
 
76
 
Dologi kiadás
5 482
5 707
5 742
 
77
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
14 184
4 284
5 032
 
78
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
100
270
345
 
79
 
Működési célú tartalék
18 391
8 630
8 897
 
80
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
81
 
Működési kiadás összesen
38 284
20 112
21 237
 
82
011130
Finanszírozási műveletek
       
83
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
84
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
85
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
86
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
87
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
88
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
89
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
90
 
Működési kiadás összesen
0
0
0
 
91
107051
Étkeztetés
       
92
 
Személyi juttatás
3 217
3 255
3 364
 
93
 
Munkaadókat terhelő járulék
767
885
914
 
94
 
Dologi kiadás
5 695
5 970
5 970
 
95
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
96
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
97
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
98
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
99
 
Működési kiadás összesen
9 679
10 110
10 248
 
100
013350
Önkormánmyzati vagyonnal való gazdálkodás
     
101
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
102
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
103
 
Dologi kiadás
318
533
533
 
104
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
105
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
106
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
107
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
108
 
Működési kiadás összesen
318
533
533
 
109
091110
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
     
110
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
111
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
112
 
Dologi kiadás
102
102
102
 
113
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
114
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
115
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
116
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
117
 
Működési kiadás összesen
102
102
102
 
118
092120
Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
     
119
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
120
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
121
 
Dologi kiadás
2 540
2 540
2 540
 
122
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
     
123
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
124
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
125
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
126
 
Működési kiadás összesen
2 540
2 540
2 540
 
127
107060
Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
     
128
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
129
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
130
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
131
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
132
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
133
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
134
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
950
1 100
1 100
 
135
 
Működési kiadás összesen
950
1 100
1 100
 
136
103010
Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása
   
137
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
138
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
139
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
140
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
141
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
142
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
143
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
100
300
300
 
144
 
Működési kiadás összesen
100
300
300
 
145
101150
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
     
146
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
147
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
148
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
149
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
150
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
151
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
152
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
100
100
 
153
 
Működési kiadás összesen
0
100
100
 
154
047410
Ár- és belvízvédelem
       
155
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
156
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
157
 
Dologi kiadás
432
305
305
 
158
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
159
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
160
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
161
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
162
 
Működési kiadás összesen
432
305
305
 
163
072111
Háziorvosi alapellátás
       
164
 
Személyi juttatás
5 438
5 438
7 567
 
165
 
Munkaadókat terhelő járulék
1 468
1 471
1 928
 
166
 
Dologi kiadás
2 479
2 451
2 397
 
167
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
168
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
169
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
170
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
171
 
Működési kiadás összesen
9 385
9 360
11 892
 
172
072311
Fogorvosi alapellátás
       
173
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
174
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
175
 
Dologi kiadás
1 565
1 795
1 795
 
176
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
177
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
178
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
179
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
180
 
Működési kiadás összesen
1 565
1 795
1 795
 
181
074031
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
     
182
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
183
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
184
 
Dologi kiadás
867
1 053
1 053
 
185
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
400
400
400
 
186
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
187
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
188
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
189
 
Működési kiadás összesen
1 267
1 453
1 453
 
190
102030
Idősek nappali ellátása
       
191
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
192
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
193
 
Dologi kiadás
838
738
738
 
194
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
520
520
 
195
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
196
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
197
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
198
 
Működési kiadás összesen
838
1 258
1 258
 
199
084031
Civil szervezetek működési támogatása
       
200
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
201
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
202
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
203
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
204
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
210
260
260
 
205
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
206
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
207
 
Működési kiadás összesen
210
260
260
 
208
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
       
209
 
Személyi juttatás
737
0
3 241
 
210
 
Munkaadókat terhelő járulék
78
0
519
 
211
 
Dologi kiadás
0
0
633
 
212
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
121
 
213
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
214
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
215
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
216
 
Működési kiadás összesen
815
0
4 514
 
217
082044
Könyvtári szolgáltatások
       
218
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
219
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
220
 
Dologi kiadás
2 177
2 080
2 080
 
221
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
222
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
223
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
224
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
225
 
Működési kiadás összesen
2 177
2 080
2 080
 
226
082092
Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása
   
227
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
228
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
229
 
Dologi kiadás
880
1 900
1 900
 
230
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
231
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
232
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
233
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
234
 
Működési kiadás összesen
880
1 900
1 900
 
235
013320
Köztemető fenntartás és működtetés
       
236
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
237
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
238
 
Dologi kiadás
191
1 067
1 067
 
239
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
240
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
241
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
242
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
243
 
Működési kiadás összesen
191
1 067
1 067
 
244
081030
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
     
245
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
246
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
247
 
Dologi kiadás
724
851
851
 
248
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
249
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
250
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
251
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
252
 
Működési kiadás összesen
724
851
851
 
253
 
Összesen:
       
254
 
Személyi juttatás
13 459
23 052
28 788
 
255
 
Munkaadókat terhelő járulék
3 079
4 895
5 944
 
256
 
Dologi kiadás
31 484
42 266
43 965
 
257
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
14 584
5 450
6 209
 
258
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
310
530
2 382
 
259
 
Működési célú tartalék
18 391
8 630
8 897
 
260
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
1 050
1 500
1 500
 
261
 
Működési kiadás összesen
82 357
86 323
97 685
 
                         
 
 
6.melléklet a …./2014. (VII…..) önkormányzati rendelethez
 
 
 
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalának a hunyai kirendeltségének
 
 
 
2014. évi költségvetése
 
 
 
   
Adatok E Ft-ban
 
 
 
A
B
C
D
 
 
Sor-szám
Megnevezés
2013. terv
2014. terv
2014.I.módo-sítás
 
 
 
 
1
Bevételek
     
 
 
2
Közös hivatal működésének támogatása
8 277
7 649
7 649
 
 
3
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
     
 
 
4
Normatív lakásfenntartási támogatás
0
0
336
 
 
5
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
0
0
259
 
 
6
Rendszeres szociális segély
0
0
115
 
 
7
Óvodáztatási támogatás
0
0
0
 
 
8
Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Hunya részéről
5 108
3 409
3 409
 
 
9
Közös Hivatalnál jelentkező segélyek önereje Hunya részéről
0
0
0
 
 
10
Bevételek összesen
13 385
11 058
11 768
 
 
11
Kiadások
     
 
 
12
Személyi juttatás
6 167
5 958
5 958
 
 
13
Munkaadókat terhelő járulék
1 686
1 600
1 600
 
 
14
Dologi kiadás
5 082
3 300
3 300
 
 
15
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
 
16
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
 
17
Működési célú tartalék
0
0
0
 
 
18
Ellátottak pénzbeli juttatása
450
200
910
 
 
19
Működési kiadás összesen
13 385
11 058
11 768
 
 
         
 
 
 
 
7. melléklet a …./2014. (VII….) önkormányzati rendelethez
 
Hunya Község Önkormányzat 2014. fejlesztési kiadásainak részletezése
 
     
Adatok E Ft-ban
 
 
A
B
C
D
 
Sor-szám
Megnevezés
2013. évi terv
2014. évi terv
2014. évi I. módosítás
 
 
1
Felújítások
       
2
Útfelújítás
1 500
 
9 983
 
2
Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen
1 500
 
9 983
 
3
Beruházások
       
4
Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése
 
500
500
 
5
3 db gáztűzhely beszerzése
 
300
300
 
6
1 db Hűtőgép beszerzése
 
100
100
 
7
Windows 7 beszerzése
   
60
 
8
Fóliasátor építése
   
130
 
9
Kisértékű eszközök a mezőgazdasági programhoz
   
76
 
10
Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen
0
900
1 166
 
11
Egyéb felhalmozási kiadások
       
12
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
       
13
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"
1910
3700
3 700
 
14
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
     
15
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás
0
 
0
 
16
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
       
17
Első lakáshoz jutók kölcsöne
   
0
 
18
Felhalmozási célú céltartalék
   
0
 
19
Hunya Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen
0
4 600
14 849
 
20
Finanszírozási kiadások
 
0
0
 
21
Finanszírozási kiadások összesen
0
0
0
 
           
                   
 
 
 
 
 
 
 

 

8. melléklet a …../2014. (VII…..) önkormányzati rendelethez
 
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi feladatfinanszírozása
 
           
Adatok E Ft-ban
 
Sor-szám
Megnevezés
Állami támogatás
Saját bevétel
Átvett pe.
Bevétel összesen
2014. évi műk. Kiad.
műk hiány "-" többlet "+"
 
 
1
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.
     
0
 
0
 
2
Települési Önk. Műk. Ált. tám.
     
0
 
0
 
3
Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás
     
0
 
0
 
4
Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen
 
 
 
 
0
0
 
5
Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám.
     
0
 
0
 
6
Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat
61
   
61
1480
-1419
 
7
Közvilágítás
1734
   
1734
3810
-2076
 
8
Köztemető
100
40
 
140
1067
-927
 
9
Közutak. Fenntartása
2012
   
2012
4888
-2876
 
10
Beszámítás összege
     
0
 
0
 
11
Településüzemeltetés összesen
3907
40
 
3947
11245
-7298
 
12
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok
1500
   
1500
 
1500
 
13
 polgármester tiszteletdíja
     
0
4908
-4908
 
14
mezőőri feladtaok
 
0
0
0
0
0
 
15
települési hulladék kezelés
25
   
25
3340
-3315
 
16
Város és község gazdálkodás
265
2659
 
2924
11627
-8703
 
17
Önkormányzati vagyon működtetése
 
1092
 
1092
533
559
 
18
Óvoda
0
   
0
102
-102
 
19
Iskola
     
0
2540
-2540
 
20
Start közmunka - téli közfoglalkoztatás
   
316
316
9831
-9831
 
21
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
   
4720
4720
4720
0
 
22
Víztermelés-,kezelés, ellátás
2677
   
2677
5577
-2900
 
23
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
0
   
0
305
-305
 
24
Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen
4467
3751
5036
13254
43483
-30229
 
25
Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám.
928
   
928
 
928
 
26
önkorm. Hatáskörű segélyezés
     
0
1500
-1500
 
27
hozzájárulás szoc ellátásÖsszesen
710
 
38
748
748
0
 
28
Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám.
1638
 
38
1676
2248
-572
 
29
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
   
0
 
0
 
30
Könyvtári szolgáltatás
765
   
765
2080
-1315
 
31
Közművelődés-hagyományo közösségi értékek gondozása
0
   
0
1900
-1900
 
32
Kötelező feladat közművelődés összesen
765
   
765
3980
-3215
 
33
Kötelező feladatok összesen
10777
3791
5074
19642
60956
-41314
 
34
Önként vállalt feladatok
     
0
 
0
 
35
képviselők tiszteletdíja
0
   
0
0
0
 
36
Civil szervezetek támogatása
0
   
0
335
-335
 
37
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
0
   
0
851
-851
 
38
Étkeztetés
138
8875
 
9013
10248
-1235
 
39
Fogorvosi alapellátás
0
 
1300
1300
1795
-495
 
40
Háziorvosi alapellátás
81
172
11005
11258
11892
-634
 
41
Idősek nappali ellátása
0
560
 
560
1258
-698
 
42
Család- és nővédelem
0
0
0
0
1453
-1453
 
43
Önként vállalt feladatok összesen
219
9607
12305
22131
27832
-5701
 
44
Önkormányzati egyéb saját bevételek
     
0
 
0
 
45
Közhatalmi bevételek
 
24619
 
24619
 
24619
 
46
Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a
     
0
 
0
 
47
Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál
24619
 
24619
88788
-64169
 
48
Összesen
10996
38017
17379
66392
 
66392
 
49
Működési célú tartalék
       
8897
-8897
 
50
Finanszírozási bevétel
 
36159
 
36159
     
51
Működési bevétel és kiadás összesen
10996
74176
17379
102551
97685
4866
 
                 
 

 

9. melléklet a …/2014. (VII……) önkormányzati rendelethez
 
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évre
jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete
 
 
Sorszám
Feladat megnevezése
2014. évi létszám (fő)
 
 
 
1.
Önkormányzati jogalkotás és általános jogalkotói tevékenység
 
 
Ø Tiszteletdíjas polgármester
1
2.
Háziorvosi alapellátás
 
 
Ø Háziorvos
1
 
Ø Ápoló
1
3.
Konyha
 
 
Ø Élelmezésvezető
1
 
Ø Szakács
1
4.
Zöldterület kezelés
 
 
Ø Takarító
0,5
5.
Város- és Községgazdálkodás
 
 
Ø Karbantartó
1
6.
Start közmunkaprogram- téli közfoglalkoztatás
30
7.
Összesen
36,5

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe