1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2014. november 19-i ülésére

Tárgy:   A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
Készítette:   Megyeri László
Előterjesztő:   Dr. Csorba Csaba jegyző
Véleményező bizottság:   Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. Az alakuló ülésen kapott felhatalmazás alapján beterjesztem a felülvizsgálat eredményeként elkészített módosító rendelet-tervezetet.
 A módosítások indokai:
1. § Pontosítja a legutóbbi általános választáson létrejött képviselő-testületi eredeti összlétszámot, amelyet a minősített többségnél kell figyelembe venni.
2. § Az Mötv. teljes hatályosulását követően beemeli azt az új esetet, aminek elmulasztása esetén a képviselői tiszteletdíj megvonható.
3. § A módosított Áht. és Ámr. rendelkezéseire figyelemmel módosítja az alcímet.
4. § Szabályozza a készpénzben teljesíthető kiadási eseteket.
5. § Hatályba léptetés és hatályon kívül helyezések.

Tájékoztatásul beterjesztjük a jegyző által vezetett függelékeket is.

Kérem a beterjesztés alapján az SZMSZ módosító rendeletének megalkotását.


Döntési javaslat

"A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ügyrendi, napirendi kérdések
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Az Ügyrendi Bizottság javasolja az Képviselő-testületnek a Szervezeti és Működési Szabályzat módosító rendeletének megalkotását a követkető norma szöveggel.
 
…/2014. (...) önkormányzati rendelet
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör) 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 „1. § (6) A Képviselő-testületet a 2014. október 12-diki önkormányzati választásokat követően 4 fő egyéni listán megválasztott képviselő, továbbá a lakosság által közvetlenül megválasztott polgármester alkotja. A megválasztott képviselők száma 5.”
 
2. § Az Ör. 28. § (1) bekezdése kiegészül a következő g) pont rendelkezéseivel:
„g) eskütételét követően három hónapon belül indokolatlanul nem vesz részt a kormányhivatal által szervezett képzésen;”
 
3. § Az Ör. 24. Gazdálkodás, ellenőrzés alcime helyébe a következő rendelkezések lépnek
24. Gazdálkodás, ellenőrzés
39. § (1) A Képviselő-testület feladatai ellátásához gazdasági társaságot vagy költségvetési szervet hoz létre.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési szerv alapítása, átalakítása, átszervezése során dönt a költségvetési szerv saját gazdasági szervezetének létrehozásáról, vagy ennek hiányában a gazdasági feladatoknak más, gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv kijelöléséről.
(3) A költségvetési szervek szakágazati és alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolását a 6. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési szervek kiadásainak készpénzben történő teljesítésének eseteit a 7. melléklet tartalmazza.
40. § (1) A Képviselő-testület intézményei gazdálkodását felül kell vizsgálni. Az éves beszámoló felülvizsgálata során az önkormányzat:
a) értékeli a költségvetési szerv alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai teljesítését és annak a költségvetési előirányzattal való egyezőségét,
b) értékeli a költségvetési előirányzat megállapításának módjára figyelemmel a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangját,
c) értékeli az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérését,
d) vizsgálja a számszaki beszámoló belső, valamint az önkormányzat által meghatározott adatszolgáltatási elvárással való összhangját.
(2) A polgármester minden év január 31-éig benyújtja a Képviselő-testületnek döntésre az éves költségvetési beszámolónak a költségvetési szervek beszámolásához kapcsolódó szöveges indokolásának részletes tartalmi és formai követelményeit.
(3) A költségvetési szervek a Képviselő-testület felé az éves beszámolóikat március 31-éig nyújtják be.
(4) A jegyző a költségvetési szervek által benyújtott beszámolót a április 10-éig szakmailag felülvizsgálja és értékelő megállapitásait csatolja a beszámolókhoz.
(5) A Képviselő-testület áprilisi ülésén dönt a költségvetési szervei éves beszámolójáról. A költségvetési szerveket számszaki beszámolójuk és szakmai működésük elbírálásáról, annak jóváhagyásáról írásban értesíti.
41. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a jogszabályok szerinti folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés és belső ellenőrzés útján biztosítja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatait önkormányzati társulás útján látja el.
(3) Az önkormányzat egészére vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület októberi rendes ülésére kell előterjeszteni jóváhagyásra.
(4) A polgármester az éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszti.
42. § A 2007. évi CLII. tv. 3. § alapján Hunya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által, illetve egyetértésével kinevezett vagyonnyilatkozat tételre kötelezett vezetők körét az SZMSZ 5. melléklete tartalmazza.
43. § (1) A 42. §-ban vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettnek a vagyonnyilatkozatát a 33. § (5) bekezdés d) pontjában nevesített önkormányzati szerv titkári feladatait ellátó személyzeti ügyintézőjének kell átadnia.
(2) A személyzeti ügyintéző a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában előírt módon, de elkülönítetten tárolja és kezeli a jegyző kinevezési hatáskörébe tartozó köztisztviselők és a 43. §-ban kötelezettek vagyonnyilatkozatait is.”
 
4. § Az Ör. 7. mellékletként kiegészül a rendelet 1. mellékletével.
 
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a:
a) 10. § (2) b) pontja,
 
1. melléklet a ../2014. (…) önkormányzati rendelethez
 
A kiadások készpénzben történő teljesitésének esetei
 
1.)        Kiküldetés, munkába járás költségei
2.)        Konyha élelmiszer számlák
3.)        Anyagbeszerzés, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés
4.)        Bélyegvásárlás, folyóirat előfizetés
5.)        Munkavédelmi, tűzvédelmi, villámhárítással kapcsolatos kiadások
6.)        Rendezvények megtartásával kapcsolatos költségek
7.)        Segélyek
 
1. függelék a 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai
 
 Petényi Szilárd Szilveszterné
 Polgármester
 Független
 Hegedüs Roland
 egyéni listás képviselő
 Független
 Kiszely Imre
 egyéni listás képviselő
 FIDESZ-KDNP
 Pintér László
 egyéni listás képviselő
 FIDESZ-KDNP
 Várkonyi Zsigmondné
 egyéni listás képviselő
 Független
 
2. függelék a 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Az Ügyrendi Bizottság névsora

 
Elnök:
Pintér László (képviselő)
Tagok:
Hegedüs Roland (képviselő)
Várkonyi Zsigmondné (képviselő)
Kovács Sándor
Fagyas Gézáné

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe