2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2014. november 19-i ülésére

Tárgy:   2014. évi költségvetési rendelet II. módosítása.
Készítette:   Szopkó Rudolfné
Előterjesztő:   Petényi Szilárdné polgármester

Tisztelt Képviselő-Testület!

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 5-i ülésén elfogadta 2014. évi költségvetését, a 2/2014. (III.7.) önkormányzati rendeletével, melyet a melléklet rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
·         önkormányzati saját hatáskörben történt előirányzat módosítások,
·         főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
Az önkormányzat az egyes szociális támogatások kiegészítésére 1.063 ezer Ft összegű támogatást igényelt. A szociális kiadások a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál jegyzői hatáskörben kerülnek kifizetésre, melyre a kapott támogatást az önkormányzat működési támogatásként átutalja.
Az önkormányzat működési célú központosított támogatásból 1.932 ezer Ft támogatásba részsültünk, ebből 183 e. Ft az E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezésére, 82 ezer Ft a lakott külterületek támogatására, 1. 667 ezer Ft a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására.
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás előirányzata 1 450 ezer forint, ebből 1.010 ezer Ft a 2014. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatására, 440 e. Ft a 2014. évi bérkiegészítés támogatására kaptunk.
Fejezeti kezelésű előirányzattól 12.981 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak támogatására.
A TB pénzügyi alapjaitól működési célú támogatási bevételként 3.536 ezer Ft-ot kaptunk, az egészségügyben dolgozó nyugdíjas dolgozók megszűnt nyugdíjának pótlására, jövedelem-kiegészítés címén.
A költségvetési főösszeg az eredeti költségvetéshez képest 34.050 ezer Ft összeggel, a módosított költségvetéshez képes 12.439 ezer forinttal növekedett.
Főbb előirányzat változásokat a rendeletmódosításhoz kapcsolódó alábbi indoklás tartalmazza.
Indoklás
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.7.) önkormányzati rendeletéhez az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról.
Bevételek
Ezer Ft
Sorszám
Megnevezés
Módosítás összege
1./
Működési célú központosított támogatás
1.850
Ø E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése
183
Ø 2014. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
1.667
2./
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
1.450
Ø Bérkompenzáció
440
Ø 2014. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása.
1.010
3./
Központi szervtől átvett működési célú pénzeszköz
38
4./
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
1.063
Ø Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
352
Ø Lakásfenntartási támogatás
505
Ø Rendszeres szociális segély
206
5./
Munkaügyi Központ támogatása
12.981
6./
Háziorvosi szolgálat működtetésének támogatása
3.536
7./
Helyi adópótlék, adóbírság
187
8./
Önkormányzatokat megillető helyszíni szabálysértési bírság
12
9./
Felhalmozási célú központosított támogatás
9.983
10./
Saját bevételek
1.114
 
Ø Kamatbevételek
430
 
Ø Egyéb működési bevételek
684
11./
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
 
90
12./
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel
1.746
 
Összesen:
34. 050
 
Kiadások
Ø Működési kiadások
Ezer Ft
Szociális étkeztetés
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
Összesen
- 2013. 12. hónap után járó bérkiegészítés
15
4
 
 
19
- 2014. évi bérkiegészítés
155
42
 
 
197
Összesen.
170
46
 
 
216
Víztermelés-kezelés, ellátás
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
Elvonások és befizetések
Összesen
- 2014. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos feladatok támogatása
 
 
1.010
 
 
1.010
- 2014. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása.
 
 
 
1. 667
 
1.667
- 2013. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás visszafizetése miatti működési célú pénzeszköz átvétel.
 
 
 
 
1.749
1.749
Összesen.
 
 
1.010
1.667
1.749
4.426
 
Háziorvosi alapellátás
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
Összesen
- Tb pénzügyi alapjaitól működési célú támogatási bevétel
2.877
659
 
 
3.536
- 2013. 12. hónap után járó kompenzációi
16
4
 
 
20
- 2014. évi bérkiegészítés
97
26
 
 
123
- Kamatbevétel
 
 
30
 
30
- Tartalék terhére
 
 
6
 
6
- Windows 7 program vásárlásához átcsoportosítás
 
 
-60
 
-60
Összesen:
2.990
689
-24
 
3.655
 
 
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
Összesen
- Tb pénzügyi alapjaitól működési célú támogatási bevétel
2.877
659
 
 
3.536
- 2013. 12. hónap után járó kompenzációi
16
4
 
 
20
 
 
Zöldterület kezelés
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
Összesen
- 2014. évi bérkiegészítés
63
17
 
 
80
Összesen.
63
17
 
 
80
 
Start-munkaprogram- téli közfoglalkoztatás
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
Összesen
Munkaügyi Központ támogatása
4.329
587
89
 
4.995
Összesen.
4.329
587
89
 
4.995
 
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
Beruházás
Összesen
Munkaügyi Központ támogatása
5.526
806
1.147
122
375
7.976
Összesen.
5.526
806
1.147
122
375
7.976
 
Város- és Községgazdálkodás
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk.célú pe.átadás
Tartalék
Összesen
Jövedelempótló támogatások és kiegészítések támogatása
 
 
 
1.063
 
1.063
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
 
 
 
38
 
38
 E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételek ellentételezése
 
 
 
 
183
183
Kamatbevételek
 
 
41
 
 
41
Tartalék
 
 
35
 
-35
0
Tartalék
 
 
 
75
 
75
Helyi adópótlék, adóbírság
 
 
 
 
187
187
Önkormányzatokat megillető szabálysértési bírság
 
 
 
 
12
12
Háziorvosi szolgálatnak tartalékból átvezetve
 
 
 
 
-6
-6
Összesen.
 
 
76
1.176
341
1.593
 
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk.célú pe.átadás
Tartalék
Elvonások és befizetések
Összesen
Mindösszesen
13.078
2.146
2.298
2.965
-79
1.749
22.157
 
Ø Felhalmozási kiadások                           
- Beruházás
Hosszabb távú közfoglalkoztatás
Támogatás megnevezése
Egyéb építm.besz.létesítés
Egyéb gép berend.felsz.besz.
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
Összesen
Munkaügyi Központ támogatása
103
212
77
392
Összesen
103
212
77
392
 
Zöldterület kezelés
Támogatás megnevezése
Egyéb építm.besz.létesítés
Egyéb gép berend.felsz.besz.
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
Összesen
Tartalék terhére
787
 
213
1.000
Összesen
787
 
213
1.000
 
Óvoda
Támogatás megnevezése
Egyéb építm.besz.létesítés
Egyéb gép berend.felsz.besz.
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
Összesen
Tartalék terhére
55
 
15
70
Összesen
55
 
15
70
 
Idősek Klubja
Támogatás megnevezése
Egyéb építm.besz.létesítés
Egyéb gép berend.felsz.besz.
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
Összesen
Tartalék terhére
208
 
56
264
Összesen
208
 
56
264
 
Háziorvosi Szolgálat
Támogatás megnevezése
Egyéb építm.besz.létesítés
Immateriális javak beszerzése.
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
Összesen
Szakfeladaton belül dologi kiadásokból átvezeteve
 
60
16
76
Összesen
 
60
16
76
 
Szociális étkeztetés
Támogatás megnevezése
Egyéb építm.besz.létesítés
Egyéb gép berend.felsz.besz
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
Összesen
Tartalék terhére
 
47
13
60
Összesen
 
47
13
60
 
Város-és Községgazdálkodás   
Támogatás megnevezése
Egyéb építm.besz.létesítés
Egyéb gép berend.felsz.besz
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
Összesen
Tartalék terhére
 
38
10
48
Összesen
 
38
10
48
 
 
- Felújítás
Támogatás megnevezése
Útfelújítása
Felújítás ÁFA-ja
Összesen
Adósságkonszolidációban részt nem vett települések fejlesztési támogatása
7.861
2.122
9.983
Összesen
7.861
2.122
9.983
 
Fejlesztési kiadás mindösszesen:
- Beruházás: 2.810
- Felújítás: 9.983
 
Költségvetési tartalék változása
Megnevezés
Változás összege
E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevétel kiesés ellentételezésére
+ 183
Vidra önkéntes Járási mentőcsoport Egyesület támogatása
- 75
Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság bevétele
+ 12
Helyi adópótlék, adóbírság bevétele
+ 187
Pénzügyi befektetések, megtérülések
-41
Kültéri fitnesz eszközök beszerzése
 
Óvodába mérleghinta beszerzés
-70
Idősek klubjába kerti kiülő létesítése
-215
Szociális étkeztetés Zanussi hűtőláda vásárlása
-60
 
 
Összesen:
-79
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:
 
1. melléklet a .../2014. (XI.......) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege
   
           
Adatok E Ft-ban
 
 
A
B
C
D
 
Sor-szám
Megnevezés
2013. terv
2014. terv
2014.II.mód.
 
 
1
Intézményi működési bevétel
14 205
13 398
14 512
 
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
9 600
9 800
1 836
 
3
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül.
0
0
26 355
 
4
Közhatalmi bevételek
22 020
24 420
24 619
 
5
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
12 864
7 146
11 509
 
6
Működési bevétel összesen
58 689
54 764
78 831
 
7
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
0
 
8
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
0
 
9
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
0
0
0
 
10
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
9 983
 
11
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
9 983
 
12
Finanszírozási bevétel-működési célú
27 078
36 159
36 159
 
13
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
0
 
14
Tárgyévi bevételek összesen
85 767
90 923
124 973
 
15
Személyi juttatás
13 459
23 052
36 130
 
16
Munkaadókat terhelő járulék
3 079
4 895
7 041
 
17
Dologi kiadás
31 484
42 266
44 564
 
18
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
14 584
5 340
6 563
 
19
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
310
640
2 382
 
20
Működési célú tartalék
18 391
8 630
8 551
 
21
Ellátottak pénzbeli juttatása
1 050
1 500
1 500
 
22
Elvonások és befizetések
0
0
1 749
 
23
Működési kiadás összesen
82 357
86 323
108 480
 
24
Felújítás
1 500
0
9 983
 
25
Beruházás
0
900
2 810
 
26
Egyéb felhalmozási kiadás
1 910
3 700
3 700
 
27
Felhalmozási kiadás összesen
3 410
4 600
16 493
 
28
Finanszírozási kiadások
0
0
0
 
29
Tárgyévi kiadás összesen
85 767
90 923
124 973
 
           
 
 
2. melléklet a …./2014. (XI…..) önkormányzati rendelethez
 
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben
   
           
     
Adatok E Ft-ban
 
 
A
B
C
D
 
Sor-szám
Megnevezés
2013. terv
2014. terv
2014.II.mód.
 
 
1
Intézményi működési bevétel
14 205
13 398
14 512
 
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
9 600
9 800
1 836
 
3
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről..
0
0
26 355
 
4
Közhatalmi bevételek
22 020
24 420
24 619
 
5
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
12 864
7 146
11 509
 
6
Működési bevétel összesen
58 689
54 764
78 831
 
7
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
0
 
8
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
0
 
9
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
0
0
0
 
10
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
9 983
 
11
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
9 983
 
12
Finanszírozási bevétel-működési célú
27 078
36 159
36 159
 
13
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
0
 
14
Tárgyévi bevételek összesen
85 767
90 923
124 973
 
 
3. melléklet a …./2014. (XI….) önkormányzati rendelethez
   
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi bevételeinek részletezése
   
           
   
Adatok E Ft-ban
 
 
A
B
C
D
 
Sor-szám
Megnevezés
2013. terv
2014. terv
2014.II.módo-sítás
 
 
1
Bérleti díj
912
1 092
1 092
 
2
Intézményi ellátási díjak
6 742
6 741
6 741
 
3
Alkalmazottak térítése
318
319
319
 
4
ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás
3 927
2 295
2 295
 
5
ÁFA befizetések
1 946
2 371
2 371
 
6
Mázsálási díj
100
200
200
 
7
Helypénz
120
240
240
 
8
Sírhely értékesítése
40
40
40
 
9
Jogosítvány újítás
100
100
100
 
10
Kamatbevételek
0
0
430
 
11
Egyéb működési bevételek
0
0
684
 
12
Saját bevétel összesen:
14 205
13 398
14 512
 
13
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
 
14
Rendszeres segély átvett pénz
0
0
0
 
15
Mezőőri jár. átvett pénz
0
0
0
 
16
Közcélú munkavégzők támogatása
0
0
0
 
17
Egyéb átvett pénzeszköz
0
0
0
 
18
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
0
 
19
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
9600
9800
1 836
 
20
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz
0
0
0
 
21
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
0
0
0
 
22
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
0
0
0
 
23
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül
0
0
26 355
 
24
Közhatalmi bevételek
       
25
Igazgatási szolgáltatási díj
20
20
20
 
26
Iparűzési adó
14 000
16 000
16 000
 
26
Építményadó
0
0
0
 
19
Magánszemélyek kommunális adója
4 000
4 500
4 500
 
20
Pótlékok, bírságok bevétele
0
0
199
 
21
Gépjármű adó
4 000
3 900
3 900
 
22
Különféle bírságok
0
0
0
 
23
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
0
0
0
 
24
Mezőőri járulék bevétele
0
0
0
 
25
Közhatalmi bevételek összesen
22 020
24 420
24 619
 
26
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
       
27
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
8 277
0
0
 
28
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása
5 639
8 060
8 060
 
29
-Zöldterület gazdálkodás támogatása
2 235
2 239
2 239
 
30
-Közvilágítás támogatása
3 204
3 710
3 710
 
31
-Köztemető fenntartás támogatása
100
100
100
 
32
-Közutak fenntartásának támogatása
100
2 011
2 011
 
33
Beszámítás összege
-6 831
-6 642
-6 642
 
34
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
3 000
3 000
3 000
 
35
Nem közművel összegyűjtött háztartási szenyvíz ártalmatlanítása
0
25
25
 
36
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
0
0
1 063
 
37
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz
1 921
1 856
1 856
 
38
Falugondnoki szolgáltatás
0
0
0
 
39
Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár
773
765
765
 
40
Központosított működési célú támogatás-lakott külterület
85
82
1 932
 
41
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
0
0
 
 
Önkormányzatok kiegészítő támogatása
0
0
1 450
 
42
Egyéb központi támogatás
0
0
0
 
43
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
12 864
7 146
11 509
 
44
Működési bevétel összesen
58 689
54 764
78 831
 
45
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
0
 
46
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
0
0
0
 
47
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
0
0
0
 
48
Pénzügyi befektetések bevételei
0
0
0
 
49
Koncesszióból származó bevételek
0
0
0
 
50
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
0
0
0
 
51
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
0
 
52
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele
0
0
0
 
53
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
0
0
0
 
54
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
0
0
0
 
55
Lakáskölcsön visszafizetés
0
0
0
 
56
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
0
0
0
 
57
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
       
58
Központosított felhalmozási célú támogatás
0
0
0
 
59
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
0
0
 
60
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
0
0
9 983
 
61
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
9 983
 
           
 
 
4. melléklet a …/2014. (XII….) önkormányzati rendelethez
 
 
 
         
 
 
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2014. évben
 
 
 
         
 
 
     
Adatok E Ft-ban
 
 
 
A
B
C
D
 
 
Sor-szám
Megnevezés
2013. terv
2014. terv
2014.II. módosítás
 
 
 
 
1
Személyi juttatás
13 459
23 052
36 130
 
 
2
Munkaadókat terhelő járulék
3 079
4 895
7 041
 
 
3
Dologi kiadás
31 484
42 266
44 564
 
 
4
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül
14 584
5 340
6 563
 
 
5
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
310
640
2 382
 
 
6
Működési célú tartalék
18 391
8 630
8 551
 
 
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
1 050
1 500
1 500
 
 
8
Elvonások és befizetések
0
0
1 749
 
 
9
Működési kiadás összesen
82 357
86 323
108 480
 
 
10
Felújítás
1 500
0
9 983
 
 
11
Beruházás
0
900
2 810
 
 
12
Egyéb felhalmozási kiadás
1 910
3 700
3 700
 
 
13
Felhalmozási kiadás összesen
3 410
4 600
16 493
 
 
14
Finanszírozási kiadások
0
0
0
 
 
15
Tárgyévi kiadás összesen
85 767
90 923
124 973
 
 
 
 
5. melléklet a …./2014. (XI…..) önkormányzati rendelethez.
   
 
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2014. évben
   
     
             
       
Adatok E Ft-ban
 
 
A
B
C
D
E
 
Sor-szám
Kormányzati funkció száma
Kormányzati funkció megnevezése
2013. terv
2014. terv
2014.II.mó-dosítás
 
 
1
051030
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
       
2
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
3
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
4
 
Dologi kiadás
3 145
3 230
3 230
 
5
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
110
0
 
6
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
110
 
7
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
8
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
9
 
Működési kiadás összesen
3 145
3 340
3 340
 
10
063020
Víztermelés-, kezelés ellátás
       
11
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
12
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
13
 
Dologi kiadás
31
2 764
3 774
 
14
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
136
136
 
15
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
1 667
 
16
 
Egyéb elvonások és befizetések kiadásai
0
0
1 749
 
17
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
18
 
Működési kiadás összesen
31
2 900
7 326
 
19
045160
Közutak üzemeltetése, fenntartása
       
20
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
21
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
22
 
Dologi kiadás
165
4 888
4 888
 
23
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
24
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
25
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
26
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
27
 
Működési kiadás összesen
165
4 888
4 888
 
28
066010
Zöldterület kezelés (parkgondozás
       
29
 
Személyi juttatás
714
736
799
 
30
 
Munkaadókat terhelő járulék
185
202
219
 
31
 
Dologi kiadás
220
482
482
 
32
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
33
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
34
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
35
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
36
 
Működési kiadás összesen
1 119
1 420
1 500
 
37
011130
Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
       
38
 
Személyi juttatás
3 253
4 000
4 000
 
39
 
Munkaadókat terhelő járulék
554
908
908
 
40
 
Dologi kiadás
77
0
0
 
41
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
42
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
43
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
44
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
45
 
Működési kiadás összesen
3 884
4 908
4 908
 
46
041232
Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
     
47
 
Személyi juttatás
0
8 662
12 991
 
48
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
1 169
1 756
 
49
 
Dologi kiadás
0
0
89
 
50
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
51
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
52
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
53
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
54
 
Működési kiadás összesen
0
9 831
14 836
 
55
041237
Közfoglalkoztatási mintaprogram
       
56
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
57
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
58
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
59
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
60
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
61
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
62
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
63
 
Működési kiadás összesen
0
0
0
 
64
064010
Közvilágítás
       
65
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
66
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
67
 
Dologi kiadás
3 556
3 810
3 810
 
68
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
69
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
70
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
71
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
72
 
Működési kiadás összesen
3 556
3 810
3 810
 
73
066020
Községgazdálkodás
       
74
 
Személyi juttatás
100
961
961
 
75
 
Munkaadókat terhelő járulék
27
260
260
 
76
 
Dologi kiadás
5 482
5 707
5 783
 
77
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
14 184
4 284
5 385
 
78
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
100
270
345
 
79
 
Működési célú tartalék
18 391
8 630
8 551
 
80
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
81
 
Működési kiadás összesen
38 284
20 112
21 285
 
82
011130
Finanszírozási műveletek
       
83
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
84
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
85
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
86
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
87
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
88
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
89
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
90
 
Működési kiadás összesen
0
0
0
 
91
107051
Étkeztetés
       
92
 
Személyi juttatás
3 217
3 255
3 426
 
93
 
Munkaadókat terhelő járulék
767
885
931
 
94
 
Dologi kiadás
5 695
5 970
5 970
 
95
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
96
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
97
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
98
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
99
 
Működési kiadás összesen
9 679
10 110
10 327
 
100
013350
Önkormánmyzati vagyonnal való gazdálkodás
     
101
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
102
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
103
 
Dologi kiadás
318
533
533
 
104
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
105
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
106
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
107
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
108
 
Működési kiadás összesen
318
533
533
 
109
091110
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
     
110
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
111
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
112
 
Dologi kiadás
102
102
102
 
113
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
114
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
115
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
116
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
117
 
Működési kiadás összesen
102
102
102
 
118
092120
Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
     
119
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
120
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
121
 
Dologi kiadás
2 540
2 540
2 540
 
122
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
     
123
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
124
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
125
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
126
 
Működési kiadás összesen
2 540
2 540
2 540
 
127
107060
Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
     
128
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
129
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
130
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
131
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
132
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
133
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
134
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
950
1 100
1 100
 
135
 
Működési kiadás összesen
950
1 100
1 100
 
136
103010
Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása
   
137
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
138
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
139
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
140
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
141
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
142
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
143
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
100
300
300
 
144
 
Működési kiadás összesen
100
300
300
 
145
101150
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
     
146
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
147
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
148
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
149
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
150
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
151
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
152
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
100
100
 
153
 
Működési kiadás összesen
0
100
100
 
154
047410
Ár- és belvízvédelem
       
155
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
156
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
157
 
Dologi kiadás
432
305
305
 
158
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
159
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
160
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
161
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
162
 
Működési kiadás összesen
432
305
305
 
163
072111
Háziorvosi alapellátás
       
164
 
Személyi juttatás
5 438
5 438
8 428
 
165
 
Munkaadókat terhelő járulék
1 468
1 471
2 160
 
166
 
Dologi kiadás
2 479
2 451
2 427
 
167
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
168
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
169
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
170
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
171
 
Működési kiadás összesen
9 385
9 360
13 015
 
172
072311
Fogorvosi alapellátás
       
173
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
174
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
175
 
Dologi kiadás
1 565
1 795
1 795
 
176
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
177
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
178
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
179
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
180
 
Működési kiadás összesen
1 565
1 795
1 795
 
181
074031
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
     
182
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
183
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
184
 
Dologi kiadás
867
1 053
1 053
 
185
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
400
400
400
 
186
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
187
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
188
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
189
 
Működési kiadás összesen
1 267
1 453
1 453
 
190
102030
Idősek nappali ellátása
       
191
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
192
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
193
 
Dologi kiadás
838
738
738
 
194
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
520
520
 
195
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
196
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
197
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
198
 
Működési kiadás összesen
838
1 258
1 258
 
199
084031
Civil szervezetek működési támogatása
       
200
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
201
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
202
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
203
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
204
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
210
260
260
 
205
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
206
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
207
 
Működési kiadás összesen
210
260
260
 
208
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
       
209
 
Személyi juttatás
737
0
5 526
 
210
 
Munkaadókat terhelő járulék
78
0
806
 
211
 
Dologi kiadás
0
0
1 147
 
212
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
122
 
213
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
214
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
215
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
216
 
Működési kiadás összesen
815
0
7 601
 
217
082044
Könyvtári szolgáltatások
       
218
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
219
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
220
 
Dologi kiadás
2 177
2 080
2 080
 
221
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
222
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
223
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
224
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
225
 
Működési kiadás összesen
2 177
2 080
2 080
 
226
082092
Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása
   
227
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
228
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
229
 
Dologi kiadás
880
1 900
1 900
 
230
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
231
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
232
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
233
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
234
 
Működési kiadás összesen
880
1 900
1 900
 
235
013320
Köztemető fenntartás és működtetés
       
236
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
237
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
238
 
Dologi kiadás
191
1 067
1 067
 
239
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
240
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
241
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
242
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
243
 
Működési kiadás összesen
191
1 067
1 067
 
244
081030
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
     
245
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
246
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
247
 
Dologi kiadás
724
851
851
 
248
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
249
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
250
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
251
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
252
 
Működési kiadás összesen
724
851
851
 
253
 
Összesen:
       
254
 
Személyi juttatás
13 459
23 052
36 130
 
255
 
Munkaadókat terhelő járulék
3 079
4 895
7 041
 
256
 
Dologi kiadás
31 484
42 266
44 564
 
257
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
14 584
5 450
6 563
 
258
 
Elvonások , különféle befizetések
0
0
1 749
 
258
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
310
530
2 382
 
259
 
Működési célú tartalék
18 391
8 630
8 551
 
260
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
1 050
1 500
1 500
 
261
 
Működési kiadás összesen
82 357
86 323
108 480
 
                         
 
 
6.melléklet a …./2014. (XI…..) önkormányzati rendelethez
 
 
 
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalának a hunyai kirendeltségének
 
 
 
2014. évi költségvetése
 
 
 
   
Adatok E Ft-ban
 
 
 
A
B
C
D
 
 
Sor-szám
Megnevezés
2013. terv
2014. terv
2014.II.módo-sítás
 
 
 
 
1
Bevételek
     
 
 
2
Közös hivatal működésének támogatása
8 277
7 649
7 649
 
 
3
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
     
 
 
4
Normatív lakásfenntartási támogatás
0
0
505
 
 
5
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
0
0
352
 
 
6
Rendszeres szociális segély
0
0
206
 
 
7
Óvodáztatási támogatás
0
0
0
 
 
8
Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Hunya részéről
5 108
3 409
3 409
 
 
9
Közös Hivatalnál jelentkező segélyek önereje Hunya részéről
0
0
0
 
 
10
Bevételek összesen
13 385
11 058
12 121
 
 
11
Kiadások
     
 
 
12
Személyi juttatás
6 167
5 958
5 958
 
 
13
Munkaadókat terhelő járulék
1 686
1 600
1 600
 
 
14
Dologi kiadás
5 082
3 300
3 300
 
 
15
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
 
16
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
 
17
Működési célú tartalék
0
0
0
 
 
18
Ellátottak pénzbeli juttatása
450
200
1 263
 
 
19
Működési kiadás összesen
13 385
11 058
12 121
 
 
 
 
7. melléklet a …./2014. (XI….) önkormányzati rendelethez
 
Hunya Község Önkormányzat 2014. fejlesztési kiadásainak részletezése
 
     
Adatok E Ft-ban
 
 
A
B
C
D
 
Sor-szám
Megnevezés
2013. évi terv
2014. évi terv
2014. évi II. módosítás
 
 
1
Felújítások
       
2
Útfelújítás
1 500
 
9 983
 
2
Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen
1 500
 
9 983
 
3
Beruházások
       
4
Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése
 
500
500
 
5
3 db gáztűzhely beszerzése
 
300
300
 
6
1 db Hűtőgép beszerzése
 
100
100
 
7
Windows 7 beszerzése
   
60
 
8
Fóliasátor építése
   
130
 
 
Mikrószórófejes öntözőrendszer bővítése
   
100
 
 
Kerti kiülő Idősek Klubjánál.
   
264
 
 
Óvodához mérleghinta beszerzése
   
70
 
 
Játszótérhez Fitnesz eszközök beszerzése
   
1 000
 
 
HUSQARNA Fűkasza
   
170
 
9
Kisértékű eszközök a mezőgazdasági programhoz
   
116
 
10
Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen
0
900
2 810
 
11
Egyéb felhalmozási kiadások
       
12
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
       
13
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"
1910
3700
3 700
 
14
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
     
15
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás
0
 
0
 
16
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
       
17
Első lakáshoz jutók kölcsöne
   
0
 
18
Felhalmozási célú céltartalék
   
0
 
19
Hunya Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen
0
4 600
16 493
 
20
Finanszírozási kiadások
 
0
0
 
21
Finanszírozási kiadások összesen
0
0
0
 
           
                   
 
 

 
8. melléklet a …../2014. (XI…..) önkormányzati rendelethez
 
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi feladatfinanszírozása
 
           
Adatok E Ft-ban
 
Sor-szám
Megnevezés
Állami támogatás
Saját bevétel
Átvett pe.
Bevétel összesen
2014. évi műk. Kiad.
műk hiány "-" többlet "+"
 
 
1
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.
     
0
 
0
 
2
Települési Önk. Műk. Ált. tám.
     
0
 
0
 
3
Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás
     
0
 
0
 
4
Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen
 
 
 
 
0
0
 
5
Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám.
     
0
 
0
 
6
Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat
81
   
81
1 500
-1 419
 
7
Közvilágítás
1 734
   
1 734
3 810
-2 076
 
8
Köztemető
100
40
 
140
1 067
-927
 
9
Közutak. Fenntartása
2 012
   
2 012
4 888
-2 876
 
10
Beszámítás összege
     
0
 
0
 
11
Településüzemeltetés összesen
3 927
40
 
3 967
11 265
-7 298
 
12
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok
1 500
   
1500
 
1 500
 
13
polgármester tiszteletdíja
     
0
4 908
-4 908
 
14
mezőőri feladatok
 
0
0
0
0
0
 
15
települési hulladékkezelés
25
   
25
3 340
-3 315
 
16
Város és község gazdálkodás
265
3 833
 
4 098
11 558
-7 460
 
17
Önkormányzati vagyon működtetése
 
1 092
 
1 092
533
559
 
18
Óvoda
0
   
0
102
-102
 
19
Iskola
     
0
2 540
-2 540
 
20
Start közmunka - téli közfoglalkoztatás
   
5 042
5 042
14 836
-9 794
 
21
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
   
7 976
7 976
7 601
375
 
22
Víztermelés-,kezelés, ellátás
2 677
 
1 749
4 426
7 326
-2 900
 
23
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
0
   
0
305
-305
 
24
Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen
4 467
4 925
14 767
24 159
64 314
--40 155
 
25
Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám.
928
   
928
 
928
 
26
önkorm. Hatáskörű segélyezés
     
0
1 500
-1 500
 
27
hozzájárulás szoc ellátásÖsszesen
1 063
 
38
1 101
1 101
0
 
28
Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám.
1 991
 
38
2 029
2 601
-572
 
29
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
   
0
 
0
 
30
Könyvtári szolgáltatás
765
   
765
2 080
-1 315
 
31
Közművelődés-hagyományo közösségi értékek gondozása
0
   
0
1 900
-1 900
 
32
Kötelező feladat közművelődés összesen
765
   
765
3 980
-3 215
 
33
Kötelező feladatok összesen
11 150
4 925
14 805
30 843
70 895
-40 052
 
34
Önként vállalt feladatok
     
0
 
0
 
35
képviselők tiszteletdíja
0
   
0
0
0
 
36
Civil szervezetek támogatása
0
   
0
335
-335
 
37
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
0
   
0
851
-851
 
38
Étkeztetés
216
8 875
 
9 091
10 327
-1 236
 
39
Fogorvosi alapellátás
0
 
1 300
1 300
1 795
-495
 
40
Háziorvosi alapellátás
143
152
12 086
12 381
13 015
-634
 
41
Idősek nappali ellátása
0
560
 
560
1 258
-698
 
42
Család- és nővédelem
0
0
0
0
1 453
-1 453
 
43
Önként vállalt feladatok összesen
359
9 587
13 386
23 332
29 034
-5 702
 
44
Önkormányzati egyéb saját bevételek
     
0
 
0
 
45
Közhatalmi bevételek
 
24 619
 
24 619
 
24 619
 
46
Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a
     
0
 
0
 
47
Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál
24 619
 
24 619
99 929
-75 310
 
48
Összesen
11 509
39 131
28 191
78 831
 
78 831
 
49
Működési célú tartalék
       
8 551
- 8 551
 
50
Finanszírozási bevétel
 
36 159
 
36 159
 
36 159
 
51
Működési bevétel és kiadás összesen
11 509
75 290
28 191
114 990
108 480
6 510
 


Döntési javaslat

"2014. évi költségvetési rendelet II. sz. módosítása."

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet módosítását az alábbi normaszöveggel.
 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1.§ (1) Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 124.973 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 124.973 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 
1. § (1) Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 78.831 ezer forint,
b) felhalmozási bevételek előirányzata 9.983 ezer forint,
c) működési célú finanszírozási bevételek 36.159 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 
3. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 
4. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 108.480 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 36.130 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 7. 041 ezer forint,
c) dologi kiadás 44.564 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 6.563 ezer forint,
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. 382 ezer forint,
f) működési célú céltartalék 8.551 ezer forint
g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.500 ezer forint,
h) Elvonások és befizetések 1.749 ezer forint.
(2) Az Ör 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 
5. § (1) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(2) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
 
6. § (1) Az Ör /. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 16.493 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 9.983 ezer forint,
b) beruházási kiadás 2.810 ezer forint,
c) egyéb felhalmozási kiadás 3.700 ezer forint.”
(3) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 
7. § Az Ör. 8 melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
 
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti
 

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe