3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2014. november 19-i ülésére

Tárgy:   Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet alkotása
Készítette:   Megyeri László
Előterjesztő:   Petényi Szilárdné polgármester

 

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.
Jelenleg Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi képviselők, bizottsági tagok költségtérítéséről, tiszteletdíjáról a működési feltételek biztosításáról szóló  11/1995. (V. 25.) önkormányzati rendelet van hatályban amely pénzbeni juttatást nem, csak természetbeni juttatást szabályoz.
Az alakuló ülésen a Képviselő-testület határozott arról, hogy egy új rendeletben kerüljön szabályozásra a képviselői tiszteletdíj mértéke.
Csatoltan beterjesztem az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezetet.

 

 


Döntési javaslat

"Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet alkotása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotását a következő normaszöveg szerint.
 
 
…./2014. (…) önkormányzati rendelet
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
 
1. § A rendelet hatálya Hunya Község települési önkormányzati képviselőire (a továbbiakban: képviselő) és a nem képviselő bizottsági tagokra terjed ki.
 
2. § (1) A képviselő tiszteletdíjra jogosult, mely alapdíjból áll és pótdíjjal egészíthető ki.
(2) A képviselőt pótdíj csak egy jogcímen illeti meg.
(3) A képviselő havi alapdíja bruttó 12.000 forint.
(4) Ha a képviselő bizottsági tag, az alapdíjon felül havi bruttó 6.000 forint pótdíj illeti meg.
(5) Ha a képviselő bizottsági elnöki tisztet tölt be, az alapdíjon felül havi bruttó 12.000 forint pótdíj illeti meg.
(6) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja havi bruttó 6.000 forint.
(7) A képviselő alapdíja a képviselői mandátumának keletkezésétől megszűnéséig, a képviselői pótdíj és a nem képviselői tiszteletdíj a megbízatás keletkezésétől annak megszűnéséig jár.
 
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi képviselők, bizottsági tagok költségtérítéséről, tiszteletdíjáról a működési feltételek biztosításáról szóló  11/1995. (V. 25.) és az azt módosító 18/2006. (X. 12.) önkormányzati rendelete.

 

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe