1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2014. december 10-i ülésére

Tárgy:   Az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról szóló rendelet felülvizsgálata
Készítette:   Megyeri László
Előterjesztő:   Petényi Szilárdné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.
Jelenleg Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi képviselők, bizottsági tagok költségtérítéséről, tiszteletdíjáról a működési feltételek biztosításáról szóló 11/1995. (V. 25.) önkormányzati rendelet van hatályban amely pénzbeni juttatást nem, csak természetbeni juttatást szabályoz.

A Képviselő-testület novemberi ülésén arról határozott, hogy egy új rendeletben kerüljön szabályozásra a képviselői természetbeni juttatás.

Csatoltan beterjesztem az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezetet.

 


Döntési javaslat

"Az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról szóló rendelet felülvizsgálata"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a képviselők természetbeni juttatásáról szóló rendelet megoldkotását a következő norszöveggel:
 
"…./2014. (…) önkormányzati rendelet
az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
 
1. § A rendelet hatálya Hunya Község települési önkormányzati képviselőire (a továbbiakban: képviselő) és a nem képviselő bizottsági tagjaira terjed ki.
 
2. § (1) A képviselők az elektronikus kapcsolattartás támogatására internet előfizetésre jogosultak (a továbbiakban: természetbeni juttatás).
(2) A természetbeni juttatás 3-5 GB belföldi adatforgalmú mobil-internet havidíjas előfizetés.
(3) A képviselő a természetbeni juttatást kizárólag a képviselő-testületi és bizottsági ülés előkészítésével, a képviselői munka végzésével kapcsolatos elektronikus kapcsolattartásra vehető igénybe.
(4) A természetbeni juttatás másra át nem ruházható.
(5) A természetbeni juttatás a képviselői mandátum keletkezésétől megszűnéséig jár.
 
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi képviselők, bizottsági tagok költségtérítéséről, tiszteletdíjáról a működési feltételek biztosításáról szóló 11/1995. (V. 25.) és az azt módosító 18/2006. (X. 12.) önkormányzati rendelete."

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe