2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2014. december 10-i ülésére

Tárgy:   2015. évi átmeneti gazdálkodás.
Készítette:   Szopkó Rudolfné
Előterjesztő:   Petényi Szilárdné polgármester
Véleményező bizottság:   Ügyrendi Bizottság

 

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Hunya Község Önkormányzata az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló előterjesztését előreláthatólag jövő év februári ülésén fogja tárgyalni. Ebből következően január 1-jétől a költségvetési rendelet megalkotásáig nem rendelkezünk elfogadott költségvetési előirányzatokkal, ugyanakkor a működés folyamatosságáról, annak finanszírozásáról gondoskodni kell.
Annak érdekében, hogy szabályozott legyen az átmeneti időszak, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 25. §-a alapján indítványozom megalkotni az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet. Ebben a Képviselő-testület felhatalmazását kérem, hogy a szükséges és indokolt kiadásokat teljesítsük, az önkormányzat esetleges bevételeit beszedhessük. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet időszakában befolyó bevételek és teljesített kiadások a 2015.évi költségvetési rendelet részét képezik.
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását, a csatolt rendelet-tervezet szerinti elfogadását.
 
Hunya, 2014. december 2.
                                                                                                  Petényi Szilárdné
                                                                                                    Polgármester
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..../2014. (XII.......) önkormányzati rendelet
Hunya Község Önkormányzata 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert. Hogy 2015. január 1. napjától a tárgyévi költségvetési rendelet hatályba lépésének napjáig az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait – külön eljárás nélkül – az előző évi kiadásai előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse.
 
2.§ (1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában a 2015. január 1. és február 28. közötti időszakban a Munkaügyi Központ által támogatott 20 fő közfoglalkoztatott bére és járuléka kifizethető.
 
(2) A 2015. január 1.-től esedékes, illetve a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről alkotott törvény rendelkezéseinek alapján hozott bérintézkedések az önkormányzat dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók.
 
 (3)  A 2015. évi költségvetési rendelet elfogadásáig hozott Képviselő-testületi döntések a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadását követően érvényesíthetők.
 
3. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában:
 
a) az önkormányzat 2014. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések a 2014. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül, illetve a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően teljesíthetők.
 
b) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetése a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.
 
4. § A 2015. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható.
 
5. § Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni.
 
6. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

 


Döntési javaslat

"2015. évi átmeneti gazdálkodás"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

 Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotását a következő normaszöveggel:

"..../2014. (XII.......) önkormányzati rendelet
Hunya Község Önkormányzata 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
 
1. § Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert. Hogy 2015. január 1. napjától a tárgyévi költségvetési rendelet hatályba lépésének napjáig az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait – külön eljárás nélkül – az előző évi kiadásai előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse.
 
2. § (1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában a 2015. január 1. és február 28. közötti időszakban a Munkaügyi Központ által támogatott 20 fő közfoglalkoztatott bére és járuléka kifizethető.
(2) A 2015. január 1.-től esedékes, illetve a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről alkotott törvény rendelkezéseinek alapján hozott bérintézkedések az önkormányzat dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók.
(3)  A 2015. évi költségvetési rendelet elfogadásáig hozott Képviselő-testületi döntések a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadását követően érvényesíthetők.
 
3. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában:
a) az önkormányzat 2014. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések a 2014. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül, illetve a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően teljesíthetők.
 b) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetése a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.
 
4. § A 2015. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható.
 
5. § Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni.
 
6. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba."

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe