3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2014. december 10-i ülésére

Tárgy:   2015. évi koncepció.
Készítette:   Szopkó Rudolfné
Előterjesztő:   Petényi Szilárdné polgármester
Véleményező bizottság:   Ügyrendi Bizottság

 

Előterjesztés
 
Hunya Község Önkormányzatának
2015. évi költségvetési koncepciója
 

 

Tisztelt Képviselő-testület!
 
 A 2014. évi XXXIX. törvény 64. § (1) bekezdés hatályon kívül helyzete a 87. § (1) bekezdést, amely így szólt:
A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.”
Fentiek szerint nincs koncepció készítési kötelezettség és a költségvetés ¾ éves helyzetéről szóló tájékoztatási kötelezettség sem. Véleményem szerint viszont szakmailag szükséges elkészíteni mindkét anyagot, hiszen szorosan kapcsolódik egymáshoz a két anyag. A háromnegyed éves helyzetről szóló tájékoztató teljesített adatai éppen a 2015. évre szóló koncepció kidolgozásában segít.
Azt is tudni kell a megalapozott költségvetési koncepció elkészítéséhez mindenképpen ismerni kell a központi költségvetésről szóló törvényjavaslatot is. 
A költségvetést befolyásoló helyi döntéseket át kell gondolni döntésre előkészíteni, mert amikor a fentiek ismerté válnak, akkor rövid idő áll rendelkezésre, a költségvetési rendelettervezet elkészítéséhez.
Általánosságban a koncepcióval kapcsolatos követelmény, hogy a jogszabályban előírt kötelező feladatellátás biztosított legyen.
Át kell tekinteni az önként vállalt feladatokat.
 
2015. az önkormányzatok életében is új időszámítás. Ez lesz az első olyan év, hogy az önkormányzatok úgy láthatnak munkához, hogy végre már nem a terhekre, hanem a lehetőségekre koncentrálhatnak. A települések tiszta lappal indulnak. A nyomasztó adósság törlesztése helyett mostantól több pénz jut a munkahelyteremtésre, a gazdaságfejlesztésekre, az egészségügyre, a beruházásokra, a szociális programokra, a helyi közösségek számára fontos projektek megvalósítására. A kormányzati adósságrendezésnek köszönhetően összesen több mint 2000 település 1300 milliárd forintos tehertől szabadult meg. A helyi önkormányzatok 2015-ben várhatóan több mint 2500 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés 690,5 milliárd forintot biztosít.  
A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2015. évben is – a korábbi években kialakított – az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történek. A struktúra megszilárdítása mellett, a részletek indokolt pontosítása az idei évben is folytatódik, továbbá a 2015. év fő feladata a helyi önkormányzatok számára a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése, a kistelepülések további felzárkózásának, az esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése, valamint az önkormányzatok által nyújtott közfeladatok és közszolgáltatások színvonalának emelése a költségvetés lehetőségeihez mérten.   
A fenti célok elérése mellett kiemelt szerepet kap a gyermekek jövőbeli köznevelési, majd foglalkoztatási lehetőségeinek szilárd alapokra helyezése, az eltérő élethelyzetből, környezetből származó gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése.
Mindezek alapján 2015-től érdemben több forrás jut a gyermekek ellátásának intézményeire: emelt összegű támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez, jelentős többlet jut a gyermekétkeztetési feladatokra és a gyermekek átmeneti ellátását biztosító intézmények fenntartására, illetve tovább javul a bölcsődék finanszírozása.
 
A rászorulók támogatásáról szóló döntések közelebb kerülnek az érintettekhez. A segélyezésről az eddigiekhez képest sokkal nagyobb mértékben, helyben, a településeken születhet döntés. A helyi ismeretek kiaknázása, a költségvetési felelősség és a közpénzek védelme érdekében a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési támogatás jelenlegi formájában nem működik tovább, ezek a jövőben az önkormányzati segélyezésbe épülnek bele.
Az önkormányzatok saját hatáskörben dönthetnek és ez a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben az ő költségvetési felelősségük lesz. Ennek érdekében nő az önkormányzatok költségvetési mozgástere is, a helyi bevételeiket terheli. Az alacsony helyi bevételi képességű önkormányzatok ugyanakkor költségvetési támogatást kapnak a segélyezési feladatok ellátásához. A legfontosabb változás a Korrnány azon intézkedése lesz, mely a foglalkoztatást helyettesítő támogatás helyett bővülő közfoglalkoztatási programot kínál az embereknek. A Kormány jövőre közfoglalkoztatásra 270 milliárd forintot szán, 35 milliárd forinttal többet az ideinél.
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az önkormányzatok működőképességét az eltérő saját bevételi lehetőségek a feladatalapú finanszírozás mellett is komolyan befolyásolják, így az is nyilvánvalóvá vált, hogy a központi költségvetésnek még erőteljesebben érvényesítenie kell a szolidaritás elvét. Ennek megfelelően 2015. évben fontos változás, hogy míg az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat 2015. évben is csökkenti az ún. „beszámítás” összege, ugyanakkor – a szolidaritás elvének fokozottabb érvényesülésével – az alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések felzárkózása érdekében kiegészül a rendszer a pozitív kiegyenlítés”-sel. Az alacsony helyi adóbevétellel rendelkező települések ilyen módon meghatározott százalékú kiegészítő forrásban részesülnek, az alapfeladataik ellátása érdekében; a jelentős iparűzési adóval rendelkező településeket ugyanakkor továbbra is sávosan növekvő mértékben, az eddigiekhez képest is erőteljesebben terheli a beszámítás.
 
Mivel a kormánynak nincs még 2015. évi költségvetési törvényjavaslata a 2015. évi koncepciót nagyban meghatározza a 2014. évi tervezési tapasztalat.
 
 
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének irányelvei.
A 2013. évtől átalakult önkormányzati feladatellátással a mozgástér is leszűkült.
Korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül, ezzel együtt a források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra kerül a központi költségvetésbe.
A saját bevételek tervezésénél a gépjármű adóból származó bevétel 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, ami jóval kisebb, mint a korábbi években. Úgy gondoljuk, hogy a lakosságra már nem lehet nagyobb terhet hárítani. Keresni kell, hogy van-e az önkormányzatnak egyéb bevételi forrásokra lehetősége.
 
Mindezek szellemében ésszerű, takarékos gazdálkodási keretek között a település fejlődését az intézmények fenntarthatóságát és működését biztosítani kell.
Szeretnénk a hivatal működését a jelenlegi kirendeltségi formában továbbra is megtartani, mert csak így tudjuk biztosítani a település jelenlegi színvonalát.
A kirendeltség működésére nyújtott állami támogatás biztos, hogy nem fedezi a szükséges kiadásokat, ezért várhatóan a pénzmaradványból is szükség lesz a működési kiadásokra fordítani, ami nem helyes, de egyelőre nem látunk más megoldást.
A községgazdálkodási feladatok között a közvilágítás, zöldterület gazdálkodás, közutak fenntartása, temető fenntartásra biztosított állami támogatás is csak részben nyújt fedezetet a kiadásokra. Ezek működését továbbra is biztosítani kell, szeretnénk megőrizni településünk rendezettségét, szépségét.
A szociális ellátások tekintetében igyekeztünk olyan kereteket kialakítani, ami minimális ellátást biztosít.
A középtávú fejlesztési elképzeléseink jó részét - középületek felújítása, a ravatalozó kibővítése egy fedett résszel. A ligetben fontos feladat a világítás megoldása. Ezt 6 db kandeláber kihelyezésével szeretnénk megoldani. 2015.-ben elindul a szennyvízcsatorna kivitelezése. Valószínű a tervek fognak elkészülni, ezért a szükséges önerőt majd 2016-ban kell biztosítani.
2015-ben várhatóan rendeződik az ivóvíz program, elkészülnek a vezetékek. Ez esetben meg fog szűnni az átmeneti ivóvíz ellátását biztosító konténer üzemeltetése. 
 
A változásokhoz a településrendezési tervünket is folyamatosan módosítani kell.
A megvalósításokhoz igyekszünk kihasználni a pályázatok, nyújtotta lehetőségeket, együtt kell működni más szervekkel (pl.: Alapítvány) de feladatot jelent a pályázatokhoz az önerő előteremtése is.
 
Bevételek alakulása
Jelenlegi ismereteink alapján számításokat végeztünk a reálisan számba vehető bevételek nagyságrendjére, mely alapján az önkormányzat 2015. évi forráslehetősége (bevétele) 56. 641 ezer forint.
A koncepcióban a bevételeket a 2014.-es szinten számoltuk. A központi költségvetésből kapott központi támogatás összege 7.135 ezer forint, ami feladatlapú támogatás.
Az egészségügyi alapellátási feladatokra 10. 200 ezer forint előirányzatot terveztünk, ami TB finanszírozású.
Helyi és átengedett központi adókból 23. 900 ezer forintot terveztünk.
 
A saját bevételek összege 15. 386 ezer forint, mely magába foglalja a mázsálási díjat, a helypénzt, a bérleti díjakat, az étkezők térítési díjait, az Alföldvíz Zrt. által fizetett bérleti díjakat, valamint az Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit is.
 
A kiadások alakulása
A 2015. évi koncepció 77. 332. ezer forint kiadással számol, mely összegből a működtetési kiadásokra 64. 806 ezer forintot fordít. A hiány mértéke 20. 691 ezer forint, melyet a 2014. évi pénzmaradványból kívánunk biztosítani.
A személyi juttatásoknál a 2014. évi tervezett költségvetés alapján terveztük. A működési kiadásokból a személyi kiadások összege 14. 289 ezer forint, a járulékokra tervezett összeg
3. 884 ezer forint, a dologi és egyéb folyó kiadások összege 39. 153. ezer forint. Működési célú pénzeszköz átadás összege 5.980 ezer forint. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, társadalombiztosítási pénzbeli ellátásokra 1. 500 ezer forintot terveztünk.
 
A felhalmozási kiadások összege 12. 526 ezer forint, mely magába foglalja a ligetben a közvilágítás megoldását, járdák felújításához szükséges anyagot, a konyhára kis értékű eszközök beszerzését, valamint az ivóvízminőség program 2015. évi önerejét.
 
A koncepcióban 20. 691 ezer forint hiánnyal számoltunk, melyet a 2014. évi pénzmaradványból kívánunk biztosítani.
 
 
 
 
Döntési javaslat:
2015. évi koncepció
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés, beszámoló
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetési koncepciót megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadja.
 
A költségvetési rendelet tervezet készítése során a következő alapelvek érvényesülését javasolja biztosítani:
  • A végleges tervezet kidolgozása során tovább szükséges vizsgálni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének a lehetőségeit,
  • működési hiány nélküli költségvetés összeállítására kell törekedni,
 
Határidő:
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
 
 
Hunya, 2014. december 1.
 
 
 
 
                                                                                                          Petényi Szilárdné
                                                                                                            polgármester


 

  1. melléklet a 2015. évi költségvetési koncepcióhoz.
Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepció
 
 
 
 
 
 
Adatok E Ft-ban
 
A
B
C
 
megnevezés
2014. terv
2015. terv
1
Intézményi működési bevétel
13 398
15 386
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
9 800
0
3
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
10 200
4
Közhatalmi bevételek
24 420
23 920
5
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
7 146
7 135
6
Működési bevétel összesen
54 764
56 641
7
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
8
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
9
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
0
0
10
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
11
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
12
Finanszírozási bevétel-működési célú
36 159
20 691
13
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
14
Tárgyévi bevételek összesen
90 923
77 332
15
Személyi juttatás
23 052
14 289
16
Munkaadókat terhelő járulék
4 895
3 884
17
Dologi kiadás
42 266
39 153
18
Működési célú támogatásértékű kiadás
5 450
5 610
19
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
530
370
20
Működési célú tartalék
8 630
0
21
Ellátottak pénzbeli juttatása
1 500
1 500
22
Működési kiadás összesen
86 323
64 806
23
Felújítás
0
0
24
Beruházás
900
2 449
25
Egyéb felhalmozási kiadás
3 700
10 077
26
Felhalmozási kiadás összesen
4 600
12 526
27
Finanszírozási kiadások
0
0
28
Tárgyévi kiadás összesen
90 923
77 332
 
 

 

 
2. melléklet a 2015. évi koncepcióhoz.
 
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben
 
 
 
 
 
 
Adatok E Ft-ban
 
A
B
C
 
megnevezés
2014. terv
2015. terv
1
Intézményi működési bevétel
13 398
15 386
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
9 800
0
3
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
10 200
4
Közhatalmi bevételek
24 420
23 920
5
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
7 146
7 135
6
Működési bevétel összesen
54 764
56 641
7
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
8
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
9
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
0
0
10
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
11
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
12
Finanszírozási bevétel-működési célú
36 159
20 691
13
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
14
Tárgyévi bevételek összesen
90 923
77 332
 

 

3. melléklet a 2015. évi koncepcióhoz
 
Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek részletezése
 
 
 
 
 
 
Adatok E Ft-ban
 
A
B
C
 
megnevezés
2014.terv
2015. terv
1
Bérleti díj
1 092
1 155
2
Intézményi ellátási díjak
6 741
7 329
3
Alkalmazottak térítése
319
18
4
ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás
2 295
1 785
5
ÁFA befizetések
2 371
2 519
6
Mázsálási díj
200
200
7
Helypénz
240
240
8
Magyar Telekom Nyrt. Vagyonhasznosítási jutalék
 
600
9
Békés Megyei Vízművek Zrt. vagyonkezelési díj
 
600
10
Békési Kistérség vagyonhasznosítási jutalék
 
750
11
Sírhely értékesítése
40
40
12
Jogosítvány újítás
100
150
13
Saját bevétel összesen:
13 398
15 386
14
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
 
10 200
15
Rendszeres segély átvett pénz
0
0
16
Mezőőri jár. átvett pénz
0
0
17
Közcélú munkavégzők támogatása
0
0
18
Egyéb átvett pénzeszköz
0
0
19
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
10 200
20
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
9800
0
21
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz
0
0
22
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
0
0
23
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
0
0
24
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
9800
0
25
Közhatalmi bevételek
 
 
26
Igazgatási szolgáltatási díj
20
20
27
Iparűzési adó
16 000
16 000
28
Építményadó
0
0
29
Magánszemélyek kommunális adója
4 500
4 000
30
Pótlékok, bírságok bevétele
0
0
31
Gépjármű adó
3 900
3 900
32
Különféle bírságok
0
0
33
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
0
0
34
Mezőőri járulék bevétele
0
0
35
Közhatalmi bevételek összesen
24 420
23 920
36
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
 
 
37
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
0
0
38
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása
8 060
8 060
39
-Zöldterület gazdálkodás támogatása
2 239
2 239
40
-Közvilágítás támogatása
3 710
3 710
41
-Köztemető fenntartás támogatása
100
100
42
-Közutak fenntartásának támogatása
2 011
2 011
43
Beszámítás összege
-6 642
-6 642
44
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
3 000
1 500
45
Nem közművel összegyűjtött háztartási szenyvíz ártalmatlanítása
25
25
46
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
0
0
47
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz
1 856
1 856
48
Falugondnoki szolgáltatás
0
0
49
Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár
765
762
50
Központosított működési célú támogatás-lakott külterület
82
74
51
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
0
52
Egyéb központi támogatás
0
0
53
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
7 146
7 135
54
Működési bevétel összesen
54 764
46 441
55
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
 
 
56
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
0
0
57
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
0
0
58
Pénzügyi befektetések bevételei
0
0
59
Koncesszióból származó bevételek
0
0
60
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
0
0
61
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
62
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele
0
0
63
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
0
0
64
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
0
 
65
Lakáskölcsön visszafizetés
0
0
66
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
0
0
67
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
 
 
68
Központosított felhalmozási célú támogatás
0
0
69
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
0
70
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
0
0
71
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
 

 

 
4. melléklet a 2015. évi koncepcióhoz
 
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2015. évben
 
 
 
 
 
 
Adatok E Ft-ban
 
A
B
C
 
megnevezés
2014. terv
2015. terv
1
Személyi juttatás
23 052
14 289
2
Munkaadókat terhelő járulék
4 895
3 884
3
Dologi kiadás
42 266
39 153
4
Működési célú támogatásértékű kiadás
5 450
5 720
5
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
530
260
6
Működési célú tartalék
8 630
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
1 500
1 500
8
Működési kiadás összesen
86 323
64 806
9
Felújítás
0
0
10
Beruházás
900
2 449
11
Egyéb felhalmozási kiadás
3 700
10 077
12
Felhalmozási kiadás összesen
4 600
12 526
13
Finanszírozási kiadások
0
0
14
Tárgyévi kiadás összesen
90 923
77 332
 

 

5. melléklet a 2015. évi koncepcióhoz.
 
 
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2015. évben
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adatok E Ft-ban
 
A
B
C
D
 
Kormányzati funkció
megnevezés
2014. terv
2015. terv
1
051030
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
 
 
2
 
Személyi juttatás
0
0
3
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
4
 
Dologi kiadás
3 230
3 230
5
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
110
110
6
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
7
 
Működési célú tartalék
0
0
8
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
9
 
Működési kiadás összesen
3 340
3 340
10
063020
Víztermelés-, kezelés ellátás
 
 
11
 
Személyi juttatás
0
0
12
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
13
 
Dologi kiadás
2 764
2 764
14
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
136
136
15
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
16
 
Működési célú tartalék
0
0
17
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
18
 
Működési kiadás összesen
2 900
2 900
19
045160
Közutak üzemeltetése, fenntartása
 
 
20
 
Személyi juttatás
0
0
21
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
22
 
Dologi kiadás
4 888
3 030
23
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
24
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
25
 
Működési célú tartalék
0
0
26
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
27
 
Működési kiadás összesen
4 888
3 030
28
066010
Zöldterület kezelés (parkgondozás
 
 
29
 
Személyi juttatás
736
738
30
 
Munkaadókat terhelő járulék
202
202
31
 
Dologi kiadás
482
462
32
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
33
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
34
 
Működési célú tartalék
0
0
35
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
36
 
Működési kiadás összesen
1 420
1 402
37
011130
Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
 
 
38
 
Személyi juttatás
4 000
4 258
39
 
Munkaadókat terhelő járulék
908
1 055
40
 
Dologi kiadás
0
0
41
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
42
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
43
 
Működési célú tartalék
0
0
44
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
45
 
Működési kiadás összesen
4 908
5 313
46
041232
Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
 
47
 
Személyi juttatás
8 662
496
48
 
Munkaadókat terhelő járulék
1 169
67
49
 
Dologi kiadás
0
0
50
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
51
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
52
 
Működési célú tartalék
0
0
53
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
54
 
Működési kiadás összesen
9 831
563
55
041237
Közfoglalkoztatási mintaprogram
 
 
56
 
Személyi juttatás
0
0
57
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
58
 
Dologi kiadás
0
0
59
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
60
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
61
 
Működési célú tartalék
0
0
62
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
63
 
Működési kiadás összesen
0
0
64
064010
Közvilágítás
 
 
65
 
Személyi juttatás
0
0
66
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
67
 
Dologi kiadás
3 810
3 810
68
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
69
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
70
 
Működési célú tartalék
0
0
71
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
72
 
Működési kiadás összesen
3 810
3 810
73
066020
Községgazdálkodás
 
 
74
 
Személyi juttatás
961
100
75
 
Munkaadókat terhelő járulék
260
203
76
 
Dologi kiadás
5 707
5 325
77
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
4 284
4 504
78
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
270
0
79
 
Működési célú tartalék
8 630
0
80
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
81
 
Működési kiadás összesen
20 112
10 132
82
011130
Finanszírozási műveletek
 
 
83
 
Személyi juttatás
0
0
84
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
85
 
Dologi kiadás
0
0
86
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
87
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
88
 
Működési célú tartalék
0
0
89
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
90
 
Működési kiadás összesen
0
0
91
107051
Étkeztetés
 
 
92
 
Személyi juttatás
3 255
3 259
93
 
Munkaadókat terhelő járulék
885
886
94
 
Dologi kiadás
5 970
5 760
95
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
96
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
97
 
Működési célú tartalék
0
0
98
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
99
 
Működési kiadás összesen
10 110
9 905
100
013350
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
 
101
 
Személyi juttatás
0
0
102
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
103
 
Dologi kiadás
533
635
104
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
105
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
106
 
Működési célú tartalék
0
0
107
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
108
 
Működési kiadás összesen
533
635
109
091110
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
 
110
 
Személyi juttatás
0
0
111
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
112
 
Dologi kiadás
102
102
113
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
114
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
115
 
Működési célú tartalék
0
0
116
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
117
 
Működési kiadás összesen
102
102
118
092120
Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
 
119
 
Személyi juttatás
0
0
120
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
121
 
Dologi kiadás
2 540
1 910
122
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
 
123
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
124
 
Működési célú tartalék
0
0
125
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
126
 
Működési kiadás összesen
2 540
1 910
127
107060
Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
 
128
 
Személyi juttatás
0
0
129
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
130
 
Dologi kiadás
0
0
131
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
132
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
133
 
Működési célú tartalék
0
0
134
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
1 100
1 100
135
 
Működési kiadás összesen
1 100
1 100
136
103010
Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása
137
 
Személyi juttatás
0
0
138
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
139
 
Dologi kiadás
0
0
140
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
141
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
142
 
Működési célú tartalék
0
0
143
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
300
300
144
 
Működési kiadás összesen
300
300
145
101150
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
 
146
 
Személyi juttatás
0
0
147
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
148
 
Dologi kiadás
0
0
149
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
150
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
151
 
Működési célú tartalék
0
0
152
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
100
100
153
 
Működési kiadás összesen
100
100
154
047410
Ár- és belvízvédelem
 
 
155
 
Személyi juttatás
0
0
156
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
157
 
Dologi kiadás
305
540
158
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
159
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
160
 
Működési célú tartalék
0
0
161
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
162
 
Működési kiadás összesen
305
540
163
072111
Háziorvosi alapellátás
 
 
164
 
Személyi juttatás
5 438
5 438
165
 
Munkaadókat terhelő járulék
1 471
1 471
166
 
Dologi kiadás
2 451
2 655
167
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
168
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
169
 
Működési célú tartalék
0
0
170
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
171
 
Működési kiadás összesen
9 360
9 564
172
072311
Fogorvosi alapellátás
 
 
173
 
Személyi juttatás
0
0
174
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
175
 
Dologi kiadás
1 795
2 495
176
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
177
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
178
 
Működési célú tartalék
0
0
179
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
180
 
Működési kiadás összesen
1 795
2 495
181
074031
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
 
182
 
Személyi juttatás
0
0
183
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
184
 
Dologi kiadás
1 053
653
185
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
400
400
186
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
187
 
Működési célú tartalék
0
0
188
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
189
 
Működési kiadás összesen
1 453
1 053
190
102030
Idősek nappali ellátása
 
 
191
 
Személyi juttatás
0
0
192
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
193
 
Dologi kiadás
738
650
194
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
520
570
195
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
196
 
Működési célú tartalék
0
0
197
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
198
 
Működési kiadás összesen
1 258
1 220
199
084031
Civil szervezetek működési támogatása
 
 
200
 
Személyi juttatás
0
0
201
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
202
 
Dologi kiadás
0
0
203
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
204
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
260
260
205
 
Működési célú tartalék
0
0
206
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
207
 
Működési kiadás összesen
260
260
208
 
Közfoglalkoztatás
 
 
209
 
Személyi juttatás
0
0
210
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
211
 
Dologi kiadás
0
0
212
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
213
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
214
 
Működési célú tartalék
0
0
215
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
216
 
Működési kiadás összesen
0
0
217
082044
Könyvtári szolgáltatások
 
 
218
 
Személyi juttatás
0
0
219
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
220
 
Dologi kiadás
2 080
1 880
221
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
222
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
223
 
Működési célú tartalék
0
0
224
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
225
 
Működési kiadás összesen
2 080
1 880
226
082092
Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása
227
 
Személyi juttatás
0
0
228
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
229
 
Dologi kiadás
1 900
2 223
230
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
231
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
232
 
Működési célú tartalék
0
0
233
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
234
 
Működési kiadás összesen
1 900
2 223
235
013320
Köztemető fenntartás és működtetés
 
 
236
 
Személyi juttatás
0
0
237
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
238
 
Dologi kiadás
1 067
178
239
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
240
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
241
 
Működési célú tartalék
0
0
242
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
243
 
Működési kiadás összesen
1 067
178
244
081030
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
 
245
 
Személyi juttatás
0
0
246
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
247
 
Dologi kiadás
851
851
248
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
249
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
250
 
Működési célú tartalék
0
0
251
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
252
 
Működési kiadás összesen
851
851
253
 
Összesen:
 
 
254
 
Személyi juttatás
23 052
14 289
255
 
Munkaadókat terhelő járulék
4 895
3 884
256
 
Dologi kiadás
42 266
39 153
257
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
5 450
5 720
258
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
530
260
259
 
Működési célú tartalék
8 630
0
260
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
1 500
1 500
261
 
Működési kiadás összesen
86 323
64 806
 

 

6. melléklet a 2015. évi koncepcióhoz.
 
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalának a hunyai kirendeltségének
2015. évi költségvetése
 
 
Adatok E Ft-ban
 
A
B
C
 
megnevezés
2014. terv
2015. terv
1
Bevételek
 
 
2
Közös hivatal működésének támogatása
7 649
7 649
3
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
 
 
4
Normatív lakásfenntartási támogatás
0
0
5
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
0
0
6
Rendszeres szociális segély
0
0
7
Óvodáztatási támogatás
0
0
8
Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Hunya részéről
3 409
3 409
9
Közös Hivatalnál jelentkező segélyek önereje Hunya részéről
0
0
10
Bevételek összesen
11 058
11 058
11
Kiadások
 
 
12
Személyi juttatás
5 958
5 958
13
Munkaadókat terhelő járulék
1 600
1 600
14
Dologi kiadás
3 300
3 300
15
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
16
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
17
Működési célú tartalék
0
0
18
Ellátottak pénzbeli juttatása
200
200
19
Működési kiadás összesen
11 058
11 058
 

 

 
7. melléklet a 2015. évi koncepcióhoz.
 
 
Hunya Község Önkormányzat 2015. fejlesztési kiadásainak részletezése
 
 
 
Adatok E Ft-ban
 
A
 
B
 
megnevezés
2014. évi terv
2015. évi terv
1
Felújítások
 
 
2
Útfelújítás
0
0
3
Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen
0
0
4
Beruházások
 
 
5
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"
3 700
10 077
6
Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése
             500
0
7
3 db gáztűzhely beszerzése
             300
0
8
1 db Hűtőgép beszerzése
             100
0
9
Konyhára kisértékű eszközök beszerzése
 
64
10
Ligetben új világítás
 
1 905
11
Járdaépítés
 
480
12
Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen
4 600
12 526
14
Egyéb felhalmozási kiadások
0
0
15
Felhalmozási célú céltartalék
0
0
17
Hunya Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen
4 600
12 526
18
Finanszírozási kiadások
 
 
19
Finanszírozási kiadások összesen
0
0
 
 

 

 


Döntési javaslat

"2015. évi koncepció."

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2015. évi költségvetési koncepciót elfogadását a beterjesztés szerint és a következő alapelvek érvényesülésének biztosításával:
  • A végleges tervezet kidolgozása során tovább szükséges vizsgálni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének a lehetőségeit,
  • működési hiány nélküli költségvetés összeállítására kell törekedni,
 

 

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe