4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2014. december 10-i ülésére

Tárgy:   A temetőről és temetkezésről szóló 13/2007. (VII.20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Készítette:   Dr. Csorba Csaba jegyző
Előterjesztő:   Petényi Szilárdné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! 

A képviselő-testület a júliusi ülésén döntött a temetőről és temetkezésről szóló 13/2007. (VII. 20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról, és utasította a jegyzőt a felülvizsgált rendelet tervezet augusztusi testületi ülésre történő előterjesztésére. A tervezet előterjesztése megtörtént, melyet a Képviselő-testület elfogadott, és utasított, hogy küldjem meg az érdekképviseleti szervnek véleményeztetésre. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Békés Megyei Szervezete képviseletében Ivancsics Katalin a rendelettervezetet elfogadásra javasolja. Az előterjesztésben ismertettem azokat a megváltozott körülményeket melyek szükségessé teszik a rendelet felülvizsgálatát. Az augusztusi előterjesztést teljes terjedelmében ismételten beterjesztem, mert a választás eredményekét a testület tagjaiban változás történt. A felülvizsgálat okait az alábbiakban összegzem:
1.)    Jogszabályi környezet változása
2.)    Díjtételek éves felülvizsgálati kötelezettsége
A rendelet egyes szakaszait az alábbiakkal indoklom:
1. §
A 050/10 helyrajzi szám alatt nyilvántartott köztemető az önkormányzat tulajdonában van. Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. tv. 13.§ (1) 2. pontjában meghatározott köztemetők kialakítása és az erről való gondoskodás megnevezésű feladatáról úgy gondoskodik, hogy egyben működteti is. Ezek alapján az önkormányzat kegyeleti közszolgáltatási szerződést a feladat ellátására gazdálkodó szervezettel nem köt. Az önkormányzatnál a temető üzemeltetéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 6.§ szerint az önkormányzati rendelet hatálya annak közigazgatási területén a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra terjed ki. A rendelet hatálya a köztemető üzemeltetésére és az üzemeltetéssel érintettekre terjed ki. A rendelet hatálya nem terjed ki a településen található egyházi temetőre.
2. §
A temetőről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. (továbbiakban: Ttv.) 9. § (1) meghatározza, hogy a temetőtulajdonos a temető üzemeltetéséhez milyen feltételeket köteles biztosítani. A feltételek biztosításának módját a Ttv. végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (továbbiakban Vhr.) határozza meg. Az önkormányzat a temető lekerítéséről, utakról, vízvételi lehetőségről, parkolóról, ravatalozóról, a jogszabályban meghatározottak szerint gondoskodik. A Vhr. 5.§ (4) bekezdése szerint a 2000 fő alatti lakónépességű településen a holttest hűtése a ravatalózóasztal hűtésével is megoldható. Az önkormányzat ezek alapján a halott ideiglenes elhelyezésére szolgáló hűtő kialakításáról nem gondoskodott.
3. §
A temetési helyeket az üzemeltető a Vhr 10.§-ban foglaltak szerint az üzemeltető kijelölte erről a térképet elkészítette, mely a rendelet függelékét képezi. Az üzemeltető e temetési szándék bejelentésekor ezek alapján jelöli ki temetési helyet, figyelemmel az előzetes megváltásra.
4. §
A díszsírhely adományozásával kapcsolatos eljárási szabályok pontosításra kerültek.
5. §
A temetőben a tervezet elfogadásakor hatályon kívül helyezésre kerülő rendeletben meghatározott sírhely méreteken módosítás nem történt. A rendelet előkészítése során erre igény sem fogalmazódott meg.
6. §
A köztemetőben a sírboltba temetkezés nem tipikus, esetleges igény esetén a temetőkép biztosítása érdekében szükséges a helyszíni egyeztetés, ennek a lehetőségét biztosítja a rendelkezés.
7. §
A településen a köztemető mellett üzemel egyházi temető is, a temetések száma csekély. A temető üzemeltetési költségei éves szinten nem haladják meg az egyszázezer Ft.-ot. A község lakosainak átlag életkora emelkedik, életkörülményeik nem javulnak. Mindezek alapján a képviselő-testület, mint a temető üzemeltetője az előkészítés során úgy rendelkezett, hogy a sírhely megváltási díjon kívül további díjakat nem állapít meg, figyelemmel a magas temetkezési szolgáltatási díjakra is.
A temető nyitvatartási ideje nem módosul, a jelenlegi nyitvatartási megfelelően biztosítja, hogy a temető látogatók kegyeletüket leróhassák. Megfelelő kereteket biztosít a kegyeleti közszolgáltatásra, és a temető üzemelésével kapcsolatos egyéb vállalkozási tevékenységhez.
8. §
A testület előzetes véleményére figyelemmel a temetési hely megváltásával kapcsolatos díjtételek nem változtak. Figyelembe kell venni a 6.§ indoklásánál ismertetteket.
A kegyeleti közszolgáltatás előzetes bejelentési ideje megfelelő időt biztosít az üzemeltető részére a ravatalozó előkészítéséhez, figyelemmel arra, hogy az elhunyt őrzése nem helyben történik.
9. §
A temetőben végzett vállalkozási tevékenység feltételei a díj fizetés tekintetében változnak, a vállalkozó a temető infrastruktúrájának (út, víz, villanyáram) használatáért nettó 1000 Ft  díjat köteles fizetni.
10-11. §
A rendelkezések a temető rendjére állapítanak meg szabályokat.
A tervezetnek jelentős társadalmi és gazdasági hatása nincs. A már kialakult temető üzemeltetési szabályait jelentősen nem változtatja meg. A tervezet csak azokkal a szabályozási területekkel foglalkozik mely a felhatalmazó rendelkezések alapján a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak. A temető üzemeltetési költségeket nem növeli. Csekély mértékben növeli a bevételeket, azzal, hogy a temetőben engedély alapján tevékenységet végző vállalkozások számára díjfizetési kötelezettség kerül megállapításra.
A tervezet elfogadása esetén a díjtételek nem változnak újabb díjak nem kerültek bevezetésre. Az előírt magatartási szabályok biztosítják, az elhunytak iránti megemlékezés tiszteletben tartását.
A tervezetnek a hatályos önkormányzati rendelethez képest eltérő környezetvédelmi és egészségügyi hatása nincs.
A tervezet elfogadása esetén többlet adminisztrációs terhet nem eredményez, ezeket a feladatokat az önkormányzat, mint üzemeltető teljesíti, a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak.
A jogszabály felülvizsgálatát és elfogadását a módosult jogszabályi környezet teszi indokolttá.
A tervezet elfogadása esetén az alkalmazáshoz szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek biztosítottak, változást nem okoz.
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet tervezet megvitatására, és elfogadására

Döntési javaslat

"A temetőről és temetkezésről szóló 13/2007. (VII.20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról "

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET 
Hunya Község Önkormányzatának
……/2014. (…...) önkormányzati rendelete
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről
 
 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. év CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
 
1. § A rendelet hatálya Hunya Község Önkormányzata tulajdonában álló, általa üzemeltett a 050/10 helyrajzi szám alatt nyilvántartott köztemetőre, az ott folyó temetkezési, temető-fenntartási és temető üzemeltetési, továbbá sírhelyhasználati tevékenységre, a temető használatának rendjére, valamint a temetői szolgáltatásokat igénybevevő, illetőleg az e tevékenységeket végző természetes és jogi személyekre terjed ki.
 

2. § Az önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi feltételeket és infrastruktúrát a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 9. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően biztosítja.

 
3. §   A temetőben, - a jelen rendelet függelékeként nyilvántartott, és a temetőbejáratnál is közszemlére tett térkép szerint - kialakított temetési helyek folytatólagos igénybevételével lehet temetkezni. A temetkezési helyet amennyiben annak előzetes megváltása nem történt meg a temetési szándék bejelentésekor a tulajdonos képviselője jelöli ki.
4.§ (1) Hunya Község Önkormányzata azon elhunyt személyeknek, akik a községi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, díszsírhelyet adományozhat. Elfogadása esetén megváltási díjat nem kell fizetni, a rendelkezési jog időtartamának lejártát követő újraváltáskor sem.
(2) A díszsírhelybe - sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett - az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói (szülők, gyerekek) is eltemethetők
(3) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ennek hiányában Csárdaszállási Önkormányzat Képviselő-testülete gondoskodik.
(4) A díszsírhely adományozásáról a Ttv 20.§ (1) bekezdésében meghatározott személyeket írásban kell értesíteni.
5. § (1) A temetőben kialakítható sírhelyek méretét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Sírhelyeket kifalazni, kibetonozni tilos[ML1]
 
6. § Sírbolt helyét a temető tulajdonosa jelöli ki.
 
7. § (1) A temető közkútjai, továbbá a hulladék elhelyezésére szolgáló hulladéktárolói térítésmentesen vehetők igénybe a kegyeleti tevékenységhez kapcsolható mértékig.  
(2) Az elhunyt felravatalozását, biztosító épületet, tartozékait, berendezési tárgyait, az eltemettetéséről gondoskodók, a kegyeleti jog jogosultjai nyitvatartási időn belül térítésmentesen vehetik igénybe. A temető nyitvatartási idejét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
 
8. § (1) Az elhunyt olyan temetési helyre temethető mely felett az eltemettető a rendelkezési jogosultságot a megváltási díj megfizetésével megszerezte. A megváltási időt, és a megváltási díjat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
 
(2) Kegyeleti közszolgáltatás a temetőben csak nyitvatartási időn belül végezhető, melyet a közszolgáltató legalább 48 órával a tevékenység megkezdése előtt köteles bejelenteni az üzemeltetőnek.
 
9. § A temetőben egyéb vállalkozói tevékenység csak az üzemeltető részére történő írásos bejelentést követően végezhető. A bejelentésben közölni kell a tevékenység kezdő és befejező időpontját. A bejelentést, a tevékenység megkezdését megelőző legalább két munkanappal kell megtenni.  A tevékenység végzője, köteles a munkát felfüggeszteni a kegyeleti közszolgáltatás idejére. A temetői infrastruktúra használatáért nettó 1000 Ft díjat köteles megfizetni.
 
10. § A temetőben tilos:
 
a) síremlékre olyan növényt telepíteni, amely természetes fejlődésének eredményeként másik sírhelyre, parcellák közötti közlekedési útra átnyúlik.
 
b) olyan magatartást tanúsítani mely mások kegyeleti jogát sértik.
 
11. § A temetőbe gépjárművel csak a mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezők és az engedélyezett munkát végzők hajthatnak be.
 
12. § (1) A rendelet 2014. november 1-én lép hatályba.
 
 (2) Hatályát veszti  temetőről és temetkezésről 13/2007. (VII. 20.) önkormányzati rendelet.
 
 
Hunya, 2014…
 
 
 
polgármester
 
jegyző
 
 

 

1. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez:
 
 A sírhelyek mérete: 
 
a) az egyszemélyes sírhely mérete: 270 x 140 cm,
 
b) a kétszemélyes sírhely mérete: 280 x 270 cm,
 
c) urnafülke (kolumbárium): 30 x 30 cm,
 
d) családi urnahely (2-es) 25,5 x 25,5 cm/urnahely,
 
e) a sírgödör mélysége: 200 cm
 
f) gyermeksírhely mérete: 230 x 65 cm, mélysége 160 cm.
 
 
2. sz. melléklet:
 
március 1-jétől szeptember 30-ig 7-20 óráig,
 
október 1-jétől február 28-ig: 7-18 óráig,
 
október 28-tól november 5-ig: 0-24 óráig
 
 
3. sz. melléklet:
 
A temetési helyek megváltási díjai
 
a) egyszemélyes temetkezési hely: 3700 Ft újraváltás: 3300 Ft
 
b) kétszemélyes temetkezési hely: 7400 Ft, újraváltás: 6500 Ft
 
c) gyermeksírhely: 2100 Ft , újraváltás: 2000 Ft
 
d) urnafülke az urnafalban: 8.000 Ft, újraváltás: 6.000 Ft
 
e) családi 2 személyes urnahely: 15.000 Ft, újraváltás: 13.000 Ft
 
f) sírra urna ráhelyezése: 3000 Ft
 
 
A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (megváltási idő) a 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet 18.§ (1) bekezdésében meghatározott évek.
 

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe