2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2019. február 13-i ülésére

Tárgy:   Javaslat a Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2019. évben fizetendő térítési díjak meghatározásához
Készítette:   Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető, Mraucsik Éva
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  

 Tisztelt Képviselő-testület!

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény kötelezővé teszi a szociális ellátások intézményi térítési díjának meghatározását és alkalmazását valamennyi ellátási forma tekintetében:
 
115. § (1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében szolgáltatásonként, szakápolási központ esetében a szakápolási ellátásra külön kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.
 
Ezen rendelkezés alapján az intézmény elkészítette a 2019. évre vonatkozó önköltségszámítást, és meghatározta a térítési díjak mértékét. A térítési díjak meghatározására vonatkozó intézményi javaslat az előterjesztés mellékletében található.
 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a társulást alkotó képviselő-testületek javaslata alapján a Társulás meghatározza a térítési díjakat, melyek 2019. március 01. napjával lépnek hatályba, Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításával.
 
A Szt. szerint társulási fenntartó esetében a térítési díjakat a tagönkormányzatok közül meghatározott önkormányzat helyi rendeletében kell meghatározni. A Társulás Gyomaendrőd Város Önkormányzatát jelölte meg a helyi rendelet készítőjeként. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján a rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulására is szükség van, a hozzájárulást a képviselő-testületek a javaslatuk megfogalmazásával egyidejűleg adják meg.
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, az intézményi térítési díjakat meghatározni.


Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
Döntési javaslat

"Javaslat a Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2019. évben fizetendő térítési díjak meghatározásához"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: általános ügyek
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy alábbiakban határozza meg a Térségi Szociális Gondozási Központ 2019. március 1. napjával alkalmazandó intézményi térítési díjait, és ezzel egyidejűleg hozzájárul Gyomaendrőd Város Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításához, mely szerint a rendelet 3. mellékletén átvezetésre kerülnek a 2019. március 1. napjával bevezetésre kerülő az alábbi táblázatban ismertetett intézményi térítési díjak: 
 
Szociális alapszolgáltatás feladatai
 
Szociális étkeztetés
Gyomaendrőd
Szociális étkeztetés
Hunya, Csárdaszállás
Szociális étkeztetés
Kiszáll. díja
Időskorúak nappali ellátása étk. nélkül
Szt. szerint számított int. tér. díjak 2019.
441+119
(ÁFA)
441+119
(ÁFA)
100
600
Önk. kompenzáció
--
--
--
550
2019. int. tér. díjak
441+119
(ÁFA)
441+119
(ÁFA)
100
50
Szolg. egység
 
Ft/adag
Ft/adag
Ft/nap
Ft/nap
Szociális alapszolgáltatás feladatai
 
Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás
Házi segítségnyújtás - Szociális segítés
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel
Szt. szerint számított int.tér.díjak 2019.
215
1 055
765
765
Önk. kompenzáció
--
---
715
275
2019. int.tér.díjak
215
1 055
50
490
Szolg.egység
 
Ft/óra
 
Ft/óra
Ft/nap
Ft/nap
Támogató szolgálat
 
Személyi segítés szociálisan rászorultak részére
Szállítás szociálisan rászorultak részére
Személyi segítés szociálisan nem rászorultak részére
Szállító szolgáltatás a 2/2009. (I: 30.) Gye. Kt. r. 12/A § alapján
Szt. szerint számított int. tér. díjak 2019.
230
95
1 400
150
Önk. kompenzáció
--
--
--
--
2019. int. tér. díjak
230
95
1 400
150
Szolg. egység
Ft/óra
Ft/km
Ft/óra
Ft/km
 
Átlagos szintű és demens gondozást, 
ápolást igénylő ellátás
Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás
Szt. szerint számított int. tér. díjak 2019.
3 060
91 800
3 060
91 800
Önk. kompenzáció
--
--
2019. int. tér. díjak
3 060
91 800
3 060
91 800
Szolg. egység
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe