1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2019. január 30-i ülésére

Tárgy:   A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendeletet módosítása
Készítette:   Pardi László osztályvezető
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester

 Tisztelt Képviselő-testület!
 
 
Hunya Község Önkormányzat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás elvégzésére az önkormányzati tulajdonában lévő Gyomaközszolg Kft.-vel áll szerződéses viszonyban. A Gyomaközszolg Kft. Taggyűlése 2019. január 1. napjával elrendelte a Kft. egyszerűsített végelszámolását, ezért Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. novemberi ülésén a 473/2018. (XI. 28.) Gye. Kt. számúdöntésével döntött arról, hogy a közfeladat további ellátása érdekében a szintén Önkormányzati tulajdonú Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. tevékenységi körét kiterjeszti a folyékony hulladék elszállítására is. A Kft. ügyvezetése ezt el is végezte és felkészült a feladat ellátásra és a feladathoz kapcsolódó eszközök és munkavállalók 2019. március 1-től már a Kft-ben állnak rendelkezésre. A Kft. a szolgáltatást a korábban alkalmazott díjtételekkel el tudja végezni.

A közfeladat jövőbeni ellátása érdekében a Képviselő-testületnek két döntést kell meghoznia.
1.     új közszolgáltatót kell kiválasztania és közszolgáltatási szerződést kell kötnie.
2.     a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendeletet módosítása szükséges, mivel az 1. melléklet tartalmazza a közszolgáltató adatait. A rendelet módosításnak is 2019. március 1. napján kell hatályba lépni.
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) A közszolgáltatási szerződést a közbeszerzési eljárás nyertesével vagy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 44/F. § (3) bekezdés c) pontja szerint közszolgáltatásra kijelölttel a települési önkormányzat képviselő-testülete köti meg.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban Vgtv.)  44/F § c) pontja szerint közbeszerzési eljárás vagy - ha a közbeszerzésekről szóló törvény szerint nem szükséges - kijelölés alapján a települési önkormányzattal közszolgáltatási szerződést köt.

A Vgtv. 44/G. § (2) bekezdése szerint a közszolgáltatásra vonatkozó szerződést legfeljebb 10 évre lehet megkötni.
Közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár szolgáltatás megrendelése esetében 50 000 000 forint.
Hunya esetében a közszolgáltatás becsült értéke 10 éves szerződés esetében: 6.107.650  Ft, tehát a közszolgáltató kiválasztása esetében nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, így a szerződés kijelölés alapján is megköthető.
Mivel a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. a feladatellátáshoz szükséges feltételekkel 2019. március 1-től rendelkezni fog, így javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a közfeladat ellátási szerződést kijelölés alapján a Kft-vel kösse meg.
 
A tevékenységet végző közszolgáltató adatainak átvezetése a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 1. mellékletén az alábbiak szerint kell elvégezni:.
 
A módosítandó - hatályos - rendelet szövege:
1. melléklet a 3/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
a) A közszolgáltató adatai
név: Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.
székhely: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz
adószám: 13794602-2-04
cégjegyzékszám: 04 09 007188
b) Ártalmatlanító hely adatai
Cím: Gyomaendrőd külterület 02238/3 hrsz
Tulajdonos: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Megnevezés: Szennyvíztisztító telep
Üzemeltető: Alföldvíz Zrt.
 
Módosítás (közszolgáltató adatai):
1. melléklet a 3/2014. (IV. 4.)  önkormányzati rendelethez
a) A közszolgáltató adatai
név: Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
székhely: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz
adószám: 14596421-2-04
cégjegyzékszám: 04 09 008715
b) Ártalmatlanító hely adatai
Cím: Gyomaendrőd külterület 02238/3 hrsz
Tulajdonos: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Megnevezés: Szennyvíztisztító telep
Üzemeltető: Alföldvíz Zrt.
 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
I. társadalmi hatásai:
A tervezet társadalomra gyakorolt hatása nem jelentős.
 
II. gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelettervezetnek gazdasági és költségvetési hatása a lakosokra és az önkormányzatra nézve nincs.
 
III. környezeti következményei:
A rendelettervezetnek környezeti hatása nem jelentős. 
 
 IV. egészségi következményei:
A rendelettervezetnek egészségügyi hatása nem jelentős.
 
 V. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A szabályozás okán az új közszolgáltatónál az adminisztratív terhek növekedése várható.
 
 VI. megalkotásának szükségessége:
A gazdasági környezet átalakulása miatt szükséges a rendelet megalkotása.
 
VII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A helyi szabályozás módosításának elmaradásával a közszolgáltatás hiánya léphet fel a településen.
   
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására a döntési javaslatok jóváhagyására!

1. döntési javaslat

"közszolgáltatási szerződés megkötése"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. március 1. hatállyal a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás elvégzésére közszolgáltatási szerződést kíván kötni a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft-vel, az alábbiak szerint:
 
NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZZEL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
 
amely létrejött egyrészről
 
Hunya Község Önkormányzata
Székhely: 5555 Hunya, Rákóczi u. 9
KSH azonosító: 15346786-8411-321-04
Törzskönyvi azonosító: 346788
Adószám: 15346786-2-04
Képviseli: Hegedüs Roland polgármester
 
mint a közszolgáltatást megrendelő önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről
 
Teljes név: Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
Cégjegyzékszám: 04 09 008715
KÜJ azonosító: 103643274
KTJ azonosító: 101 705 153
Adószám: 14596421-2-04
Bankszámlaszám: 53300232-18654697
Számlavezető pénzintézet: Békés Takarékszövetkezet
Képviseli: Dinya József ügyvezető
 
mint közszolgáltatást ellátó (non profit) gazdasági társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
 
A közszolgáltatási szerződés célja, hogy a közszolgáltatás teljesítése érdekében a felek közötti kapcsolatok szabályozásáról hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon. Felek megállapítják, hogy Hunya Község Önkormányzatának feladat-ellátási körébe tartozik, a településen az ingatlantulajdonosoknál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó vízgazdálkodási közszolgáltatás szervezése és fenntartása.
 
I. Preambulum
1. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2019. (   ) határozattal döntött arról, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás elvégzésére közszolgáltatási szerződést kíván kötni a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft-vel.
 
II. A szerződés tárgya
1. A szerződő felek rögzítik, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény (továbbiakban Vgtv.) IX/A. fejezet 44/C paragrafusának (2) bekezdése szerint az Önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait, a Közszolgáltató megnevezését, valamint annak a működési területnek a határait, amelyen belül a Közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az ártalmatlanítás céljából történő átadási helyet, továbbá a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját és időtartamát, a Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit, a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, a közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit, az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének eseteit, az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat, a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.
2. A szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat megbízza a Közszolgáltatót, hogy Hunya Község közigazgatási területén, az Önkormányzat mindenkor hatályos rendeletében előírtak szerint lássa el a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével és elhelyezésével kapcsolatos közfeladatokat. A Közszolgáltató a szennyvíz begyűjtési tevékenységét az önkormányzati rendelet alapján, az egyes ingatlanok tulajdonosainak és használóinak javára és költségére végzi.
 
III. A szerződés időbeli hatálya
Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés 2019. év március hó 01. napján lép hatályba és 2029. év február hó 28. napjáig tart.
 
IV. A szerződés területi hatálya
Jelen szerződés hatálya kiterjed Hunya Község közigazgatási területére.
 
V. Pénzügyi megállapodások
1. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés hatálya alá tartozó közszolgáltatás igénybevételének fogyasztói díjtételeit Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati rendeletében határozza meg.
 
VI. A szolgáltatás szabályai
1. Felek megállapodnak abban, hogy a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésével és elhelyezésével kapcsolatos tevékenységet (továbbiakban: szippantás) az azt igénylők előzetes jelzés (telefonon, írásban, szóban) alapján tehetik meg, és a Közszolgáltató a szippantást három munkanapon belül elvégzi.
2. Az összegyűjtött folyékony hulladék elszállítása az önkormányzat tulajdonában és a Alföldvíz Zrt. Üzemeltetésében lévő Gyomaendrődi szennyvíztisztító telepre (Hrsz.: 02238/3) történik.
3. Önkormányzati, közületi megrendelés esetén a megrendelő intézmények, cégek vezetői aláírásukkal igazolják a szippantás teljesítését, ami az aktuális hó utolsó napját követő munkanapon kerül kiszámlázásra.
4. Lakossági megrendelés esetén díjfizetés a szippantást követően azonnal megtörténik készpénzfizetési számla ellenében.
5. Igazolt díjhátralék esetén kiegyenlítésére vonatkozó eljárás rend a Vgtv. 44/E. §-ban előírtak szerint történik.
 
VII. Közszolgáltató kötelezettségei
A szerződő felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató kötelezettségei a következők:
a) Biztosítja a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását;
b) A közszolgáltatást az önkormányzati rendeletben és a vízgazdálkodási tevékenységre irányadó jogszabályokban foglaltak szerint végzi, meghatározott rendszerben és gyakorisággal;
c) Biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt, valamint a szükséges képzettségű és létszámú szakembert;
d) A közszolgáltatás folyamatos biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztéseket, beruházásokat és karbantartásokat elvégzi;
e) Tevékenysége során betartja a hatályos környezetvédelmi, közegészségügyi, munka-, baleset-, és tűzvédelmi szabályokat, amelyek esetleges megsértéséből eredő következményekért a polgári jogi szabályai szerint felel;
f) Megtéríti a szolgáltatás során okozott károkat;
g) A Közszolgáltató az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértéke alkalmazásának tapasztalatairól a települési önkormányzat képviselő-testületének legalább évente egyszer – legkésőbb tárgyév november 31-ig – tájékoztatja; és adatokkal alátámasztva készíti el javaslatát az új közszolgáltatási díjra;
h) Az Önkormányzatot rendszeresen tájékoztatja a szolgáltatás végzésével összefüggő valamennyi lényeges körülményről;
i) Biztosítja a tevékenységével összefüggő biztosítások megkötését és érvényességének fenntartását;
j) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 31-ig a települési önkormányzatnak benyújtani.
k) Közszolgáltató a Közszolgáltatás részeként – elektronikus és telefonos – ügyfélszolgálati tevékenységet biztosít a Közszolgáltatás igénybe vevői számára. Az ügyfélszolgálati tevékenység során a Közszolgáltató a megrendelések, kifogások, panaszok kezelése során betartja a hatályos – különösen a fogyasztóvédelmi – jogszabályi rendelkezéseket.
 
VIII. Önkormányzat kötelezettségei
A szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a szerződés időtartama alatt a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy:
a) A Közszolgáltató számára szükséges információkat rendszeresen biztosítja;
b) A településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolását elősegíti;
c) A szerződés hatálya alatt harmadik személlyel a szerződés tárgyában meghatározottakra vonatkozóan közszolgáltatási szerződést nem köt, kivéve, ha a Közszolgáltató súlyos mulasztásából eredően a szippantás másképp nem oldható meg;
d) A Közszolgáltatónak a közszolgáltatás díjának megállapítására irányuló kezdeményezését megtárgyalja, a díj kialakításában együttműködik, és azt rendeletében évente megállapítja;
e) Gondoskodik a lakosság, ill. az érintettek folyamatos tájékoztatásáról, ennek során együttműködik a Közszolgáltatóval.
f) Az Önkormányzat az esetlegesen hozzá érkező panaszokat, kifogásokat haladéktalanul továbbítja a Közszolgáltató felé. Az ilyen jellegű panaszok, kifogások kivizsgálásáról, a megtett intézkedésekről Közszolgáltató 30 napon belül tájékoztatja az Önkormányzatot.
 
IX. Alvállalkozók, a teljesítésben közreműködők igénybevétele:
a) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben részletezett közszolgáltatás ellátásához Közszolgáltató jogosult alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők (teljesítési segédek) igénybevételére.
b) A Közszolgáltató által bevont alvállalkozók teljesítéséért Közszolgáltató úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.
 
X. Szerződés megszűnése
1. A szerződés megszűnik:
a) A Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
b) Felmondással;
c) A felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik.
 
2. Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha:
a) a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére és a vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan megsérti, és ennek tényét a bíróság vagy hatóság jogerősen megállapítja;
b) a Közszolgáltató a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsérti.
 
3. A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha:
a) az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését;
b) a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.
 
4. A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 2 hónap. A felmondást a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal az ok részletes megjelölésével lehet foganatosítani.
A felmondási idő alatt a felek e szerződés tartalma szerint kötelesek eljárni, és az abban foglalt kötelezettségüket szerződésszerűen és maradéktalanul teljesíteni.
 
XI. A szerződés módosítása
Az Önkormányzat és a Közszolgáltató egybehangzó akarattal írásban módosíthatja a közszolgáltatási szerződést.
 
XII. Egyéb rendelkezések

1. Felek jelen szerződést folyamatos közszolgáltatás ellátásának biztosítására kötik és az esetleges jogvitáikat lehetőség szerint egyeztetés útján, peren kívül kísérelik meg rendezni.
 
2. Amennyiben a felek közötti egyeztetés eredményre nem vezet, úgy a jogviták rendezésére kikötik Szarvas Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
 
3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet, valamint a szippantott szennyvízre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírások rendelkezései szerint kell eljárni.
 
4. Felek e közszolgáltatási szerződést, mint akaratukkal mindenben megfelelőt, igazoltan képviselőjük útján oldalanként kézjegyükkel ellátva helybenhagyólag írják alá.
 
 
Hunya, 2019. ……………………………………..
 
Önkormányzat képviseletében:
 
Közszolgáltató képviseletében:
 
Hegedüs Roland
polgármester
…………………………………
Dinya József
ügyvezető
 
 
Ellen jegyzi:
…………………………………
Pap-Szabó Katalin
Jegyző

Határidők, felelősök:

Határidő: 2019. 03. 01.
Felelős: Hegedüs Roland
Hivatali felelős: Pardi László

2. döntési javaslat

"Rendelet módosítás"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendeletet módosító rendeletét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

…../2019. () önkormányzati rendelet
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendeletet módosításáról
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2)-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendeletet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §
Ez a rendelet 2019. március 1-án lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 
…../2019. ()  önkormányzati rendelethez
a) A közszolgáltató adatai
név: Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
székhely: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz
adószám: 14596421-2-04
cégjegyzékszám: 04 09 008715
b) Ártalmatlanító hely adatai
Cím: Gyomaendrőd külterület 02238/3 hrsz
Tulajdonos: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Megnevezés: Szennyvíztisztító telep
Üzemeltető: Alföldvíz Zrt.
 

Határidők, felelősök:

Határidő: 2019. 03. 01.
Felelős: Hegedüs Roland
Hivatali felelős: Pardi László

« Vissza
Vissza a főmenübe