3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2019. január 30-i ülésére

Tárgy:   "Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának felújítása" c. projekt forrás összetétele
Készítette:   Petényi Roland osztályvezető
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Hunya Község Önkormányzata 2017. január 31-én pályázatot nyújtott be a Vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívásra, „Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának felújítása” címmel, mely pályázat támogatásban részesült.
 
A Támogatói Okirat aláírása megtörtént, az előkészítő tevékenység, a kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van.
 
A pályázat benyújtásakor az Önkormányzat – a felhívásban foglaltaknak megfelelően – döntött az összköltség 15%-ának megfelelő önerő biztosításáról (146/2016. (XII.16.) Hunya Kt. határozat).
Pályázat benyújtásakor a projekt költségvetése:
 
Összköltség
108 910 415 Ft
Igényelt támogatás
92 573 852 Ft
Saját erő
16 336 563 Ft
 
A támogatás elbírálásának eredményeként a projekt összköltségének 90%-át ítélték meg támogatásként, a fennmaradó 10 %-ot kell saját erőként biztosítania az Önkormányzatnak.
 
Az Önkormányzat likviditásának biztosítása érdekében előlegigénylést kívánunk benyújtani a Közreműködő Szervezethez. Az igénylés részeként szükséges igazolni a projekt megvalósításához szükséges önerő rendelkezésre állását egységes szerkezetű határozatban, a pályázati útmutatóban meghatározott tartalmi elemekkel ellátva.
Fentiek tekintettel szükséges a 146/2016. (XII.16.) Hunya Kt. határozat módosítása.
 
Tekintettel arra, hogy a projekt kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van, így jelenleg a projekt megvalósításához nem kell biztosítani nem elszámolható önerőt.
 
A projekt forrás összetétele az alábbiak szerint alakul:
A Projekt teljes költsége összesen (Ft):
108 910 414 Ft
A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft):
108 910 414 Ft
A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft):
0 Ft
Támogatás összege (Ft):
98 019 372 Ft
Önerő (Ft):
10 891 042 Ft
Saját forrás (Ft):
10 891 042 Ft
Egyéb támogatás (Ft):
0 Ft
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft):
0 Ft
 
A projekt megvalósításához kapcsolódóan az alábbi kockázatok merülnek fel: 
- A projekt támogatási szerződésének hatályba lépése 2018. március 23.
- A pályázati útmutatóban foglaltak szerint a kedvezményezettnek a támogatói okirat hatályba lépésétől számított egy éven belül kifizetés igénylést kell benyújtani.
- Az előzetes egyeztetések alapján az projekt 1. mérföldkövének határidejére 2019.07.31., míg a projekt zárására (2. mérföldkő) 2019.10.31. lett megjelölve.
- Az első mérföldkő határideje későbbi, mint a támogatói okirat hatálybalépéstől számított 12 hónap, így a mérföldkőhöz tervezett kifizetési igénylés benyújtásával nem teljesítjük azt az előírást, hogy hatályba lépéstől számított 12 hónapon belül kifizetési igénylést nyújtsunk be a Támogató Hatósághoz.
- A kedvezményezett akkor mentesül ez alól a kötelezettség alól, hogy támogatási előleget vesz igénybe, mert ebben az esetben elegendő a támogatási előleg kifizetésétől számított 12 hónapon belül benyújtani az első kifizetési igénylést.
A kifizetési igénylésben a projekt összköltségvetésének legalább 10%-ával kell elszámolni a Kedvezményezettnek, úgy, hogy a 10%-os elszámolás mögött műszaki-szakmai/ fizikai teljesítésnek kell lennie, ami azt jelenti, hogy a kivitelező által benyújtott vállalkozói előlegszámla nem minősül teljesítésnek. 
 
Mindezek értelmében tehát  2019. március 23. előtt az Önkormányzatnak kifizetett támogatási előleggel kell rendelkeznie, amihez figyelembe kell venni az előleglehívás ügyintézési határidejét. 

Amennyiben az Önkormányzat a Támogatói okirat hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül nem nyújt be kifizetési igénylést, illetve előleg kiutalása sem történik meg a jelzett határidőig, akkor Kedvezményezett elesik a támogatástól. Jelenleg folyamatban van a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás, amely eredményeképpen az Önkormányzat szerződést köt és kötelezettséget vállal a kivitelezési költségek kifizetésére. Amennyiben az Önkormányzat úgy vállal kötelezettséget a kivitelezési költségek kifizetésére, hogy közben a támogatástól elesik, akkor a projekt teljes összköltsége az Önkormányzatot terheli.

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és támogatási előleg igénybevétele esetén a határozati javaslat elfogadására.
Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
Döntési javaslat

""Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának felújítása" c. projekt forrás összetétele"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pályázat
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 146/2016. (XII. 16.) Hunya Kt. határozatában hozott döntését az alábbiak szerint módosítja.
Hunya Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be A vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívásra „Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának felújítása” címmel, az alábbiak szerint.
 
1.  célterület: Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának felújítása (Külterületi útalap építés Hunyán a Giricz soron)
 
Megvalósítási helyszínek:
1. 5555 Hunya, Giricz sor,  hrsz: 059/2
2. 5555 Hunya, Rákóczi utca 19., hrsz: 263
 
A projekt forrásai a Támogatói okirat szerint:
A Projekt teljes költsége összesen (Ft):
108 910 414 Ft
A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft):
108 910 414 Ft
A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft):
0
Igényelt támogatás összege (Ft):
98 019 372 Ft
A Projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő (Ft):
10 891 042 Ft
Saját forrás (Ft):
10 891 042 Ft
Egyéb támogatás (Ft):
0
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft):
0
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának felújítása” elnevezésű nyertes projekt megvalósításához szükséges 10 891 042 Ft összegű önerőt a 2019. évi költségvetési rendelet tervezetébe elkülönítetten beépíti.
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Hegedüs Roland polgármestert a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. 

Határidők, felelősök:

Határidő: 2019. 01. 30.
Felelős: Hegedüs Roland
Hivatali felelős: Petényi Roland

« Vissza
Vissza a főmenübe