1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2019. március 27-i ülésére

Tárgy:   Bizottsági tag választása
Készítette:   Megyeri László aljegyző
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 57. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendeletünk (a továbbiakban: SZMSZ) 29. § (1) bekezdése kimondja, hogy a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottság (a továbbiakban: bizottság) megnevezéssel 5 tagból álló állandó bizottságot alakít. Ez a bizottság kötelező bizottság, mert ellátja a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát is. A bizottság az alakuló üléstől 5 taggal kezdte meg működését.

Mint ismeretes a bizottság az elmúlt évben már csak 4 taggal működött, mert Kovács Sándor képviselő lemondása miatt a képviselői mandátum jelölt hiányában betöltetlen maradt. A polgármester és az alpolgármester pedig bizottsági tagnak nem választható. A közelmúltban Fagyas Gézáné nem képviselő-bizottsági tag is lemondott a bizottsági tagi megbízatásáról, így a bizottság jelenleg csak 3 taggal működik. A bizottság működőképességének biztosítása és az SZMSZ előírásainak való megfelelés biztosítása érdekében javaslom, hogy a képviselő-testület Kulik Edit Irén Hunya, Dózsa u. 8. szám alatti lakost válassza meg nem képviselő bizottsági tagnak.

A megválasztandó nem képviselő bizottsági tagnak a képviselő-testület előtt esküt kell tennie, továbbá reá is érvényesek a képviselőkre irányadó összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályok, így gondoskodnia kell a a köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételéről, továbbá vagyonnyilatkozatot kell benyújtania. Erről a jelöltet előzetesen tájékoztattuk.

Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Döntési javaslat

"Bizottsági tag választása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottságába nem képviselő bizottsági tagnak Kulik Edit Irén Hunya, Dózsa u. 8. szám alatti lakost választja meg.
 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe