3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2019. március 27-i ülésére

Tárgy:   A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendeletének módosítása
Készítette:   Balogh Rita, Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!
 
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendeletének 6. melléklete tartalmazza az önkormányzat közfeladatait kormányzati funkciók szerint.
Önkormányzatunk a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú a „Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának felújítása” című projekt lebonyolítója.
A pályázathoz kapcsolódó könyvelési feladatok elvégzése során a 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk elnevezésű kormányzati funkció kódot kell alkalmazni.

Az önkormányzati SzMSz-ről szóló helyi rendelet 6. melléklete tartalmazza a közfeladatokhoz tartozó kormányzati funkciókódokat, mely felsorolást szükséges kiegészíteni a fent említett funkciókóddal.

A módosítást a rendelet- tervezet tartalmazza.
 
Helyi jogalkotás hatásvizsgálata:
 
1. A módosításnak gazdasági, költségvetési hatása: a jogszabályoknak való megfelelést vonja maga után.
2. A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei nem ismertek.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet módosítás az adminisztrációs terheket nem növeli.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzat a rendelet-tervezet elfogadásával eleget tesz jogszabály által előírt kötelezettségének, a kormányzati funkciókód módosítással az önkormányzati rendelet jogszabályoknak való megfelelését biztosítja az önkormányzat.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A módosítás többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez.
 
Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály előkészítőjének feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.
 
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2019. (...) önkormányzati rendelet-tervezet
 
Általános indokolása
 
A jogharmonizáció elmaradása miatt sérülne a jogbiztonság, a gazdálkodási fegyelembe vetett közbizalom.
 
Részletes indokolás
Az 1. § indokolása:
A rendelet módosításával átvezetésre kerülnek a hatályos jogszabályoknak megfelelő kormányzati funkciókódok, így biztosítva az önkormányzati rendelet jogszabályoknak való megfelelését.
 
A 2. § indokolása:
Rendelkezik a módosító rendelet hatályba lépésének és hatályon kívül helyezésének napjáról.
 
Mindezekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg, és a rendelet tervezetet fogadja el. 

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
Döntési javaslat

"A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendeletének módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: rendelet alkotás és szabályozás
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2019. (...) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendeletének 6. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
 
1. melléklet a ../2019. (...) önkormányzati rendelethez
[6. melléklet a 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez]
Hunya Község Önkormányzata szakágazat besorolása, valamint alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása

ALAPTEVÉKENYSÉGI SZAKÁGAZAT:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
 
Hunya Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
 
 
A
B
1
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2
011220
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
3
013320
Köztemető-fenntartás és - működtetés
4
013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5
041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
6
041232
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
7
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
8
041236
Országos közfoglalkoztatási program
9
041237
Közfoglalkoztatási mintaprogram
10
045120
Út, autópálya építése
11
045160
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
12
047410
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
13
051030
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
14
062020
Településfejlesztési projektek és támogatásuk
15
063020
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
16
064010
Közvilágítás
17
066010
Zöldterület-kezelés
18
066020
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
19
072111
Háziorvosi alapellátás
20
072311
Fogorvosi alapellátás
21
074031
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
22
081030
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
23
082044
Könyvtári szolgáltatások
24
082092
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
25
091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
26
092120
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
27
102031
Idősek nappali ellátása
28
102032
Demens betegek nappali ellátása
29
104037
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
30
104042
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
31
104043
Család és gyermekjóléti központ
32
107051
Szociális étkeztetés
33
107080
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

  
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe