2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2019. április 24-i ülésére

Tárgy:   A Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás 21/2019.(III. 27.) határozata
Készítette:   Buza Anita
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!
 
A Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás alapdokumentumainak felülvizsgálata megtörtént, mely alapján megállapítást nyert, hogy a kormányzati funkciók kiegészítésre szorulnak, valamint személyi változások átvezetése szükséges a Társulási Megállapodásban.
 
A  Társulás a 21/2019.(III. 27.) határozatával döntött a Társulási Megállapodás módosításáról, amivel kapcsolatban a tag önkormányzatok Képviselő-testületeinek döntése is szükséges.

A  21/2019.(III. 27.) határozat, valamint a módosítással kapcsolatos dokumentumok jelen előterjesztés mellékletét képezik.
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására!

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
Döntési javaslat

"Társulási Megállapodás módosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási  Megállapodás  Módosítását az alábbiak szerint elfogadja:
 
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodás Módosítása
2019. március 27.
 
1. §
 
A Társulási Megállapodás bevezető rész 3. pontja az alábbiak szerint változik:
 
Eredeti szövegzet:
„3.       Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Képviseli:       Toldi Balázs polgármester
Dr. Uhrin Anna jegyző"
 
Módosított szövegzet:
„3.       Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Képviseli:       Toldi Balázs polgármester
Pap-Szabó Katalinjegyző"
 
2. §
 
A Társulási Megállapodás bevezető rész 4. pontja az alábbiak szerint változik:
 
Eredeti szövegzet:
„4.       Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Képviseli:       Hegedűs Roland polgármester
Dr. Uhrin Anna jegyző"
 
Módosított szövegzet:
„4.       Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Képviseli:       Hegedűs Roland polgármester
Pap-Szabó Katalin jegyző"
 
3. §
 
A Társulási Megállapodás bevezető rész 5. pontja az alábbiak szerint változik:
 
Eredeti szövegzet:
„5.       Kardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5552 Kardos, Gyomai u. 24.
Képviseli:       Brlás János polgármester
Zsindely Ferencné jegyző"
 
Módosított szövegzet:
„5.       Kardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5552 Kardos, Gyomai u. 24.
Képviseli:       Brlás János polgármester
Dr. Szebegyinszki Attila jegyző"
4.§
 
A Társulási Megállapodás bevezető rész 6. pontja az alábbiak szerint változik:
 
Eredeti szövegzet:
„6.       Kondoros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Képviseli:       Ribárszki Péter polgármester
Zsindely Ferencné jegyző"
 
Módosított szövegzet:
„6.       Kondoros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Képviseli:       Ribárszki Péter polgármester
Dr. Szebegyinszki Attila jegyző"
5. §
A Társulási Megállapodás 1. fejezet 18. pontja az alábbiak szerint módosul:
 
18.  A Társulás alapfeladatán felül végezhető tevékenysége (kormányzati funkció,
megnevezése):
 
018030                      Támogatási célú finanszírozási műveletek
051040                      Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
084032                      Civil szervezetek programtámogatása
107053                      Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
107055                      Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
900060                      Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
 
 
6.§
 
A Társulási Megállapodás I. fejezet 19. pontja az alábbiak szerint módosul:
 
19. A Társulás alapfeladatán felül végezhető vállalkozási tevékenysége (kormányzati funkció, megnevezése):
 
013350          Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
A Társulás tulajdonában lévő szélessávú internet hálózat bérbeadás útján történő üzemeltetése, hasznosítása
 
7.§
 
A Társulási Megállapodás I. fejezet az alábbi 20. ponttal egészül ki:
 
A Társulási Tanács a Többcélú Társulása közbeszerzési feladatainak előkészítésére, lebonyolítására és végrehajtására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
rendelkezéseinek megfelelően állandó, kilenc tagú közbeszerzési bíráló Bizottságot hoz létre, mely bizottság tagjait a tagtelepülési önkormányzatok javasolják.
 
Szarvas, 2019. március 27.
      


      Brlás János sk.
Társulási Tanács elnöke
 
A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
 
Szarvas, 2019. március 27.
 
       Brlás János                                                               Dr. Melis János                    
a Társulási Tanács elnöke                               Szarvas Város címzetes Főjegyzője
 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe