4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2019. május 29-i ülésére

Tárgy:   Hunya Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadási beszámolója
Készítette:   Balogh Rita, Takács Gabriella
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
 
Jelen előterjesztés keretei között beszámolunk az önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodásának alakulásáról.
 
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai a 2018. évben az alábbiak szerint alakultak:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      adatok: forintban
Megnevezés
Eredeti ei.
Módosított ei.
Teljesítés
Önkormányzat működésének általános támogatása
          2 544 481
           2 560 341
          2 560 341
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
               41 040
                 39 257
               39 257
Kulturális feladatok támogatása
          1 800 000
           1 800 000
          1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások
0
           1 062 325
          1 062 325
Önkormányzatok működési támogatása összesen
          4 385 521
           5 461 923
          5 461 923
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről
       63 457 848
         63 449 203
       46 904 157
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
       67 843 369
         68 911 126
       52 366 080
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 0
               475 265
             475 265
Magánszemélyek kommunális adója
          4 500 000
           4 865 454
          4 865 454
Iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
       20 000 000
         29 429 525
       29 429 525
Gépjármű adó
          3 500 000
           3 605 297
          3 605 297
Egyéb közhatalmi bevételek
             100 000
               100 000
               81 730
Közhatalmi bevételek összesen
       28 100 000
         38 000 276
       37 982 006
Önkormányzati működési saját bevétel
       17 050 000
         17 050 000
       12 518 582
Felhalmozási bevételek
                          -   
                            -   
                          -   
Működési célú átvett pénzeszközök
             315 000
               315 000
               34 200
Költségvetési bevételek összesen
     113 308 369
       124 751 667
     103 376 133
Finanszírozási bevételek
       84 032 000
       103 143 892
     129 245 921
Megnevezés
 Eredeti ei.
 Módosított ei.
 Teljesítés
Személyi juttatások
       40 852 000
         43 231 706
       34 852 846
Munkaadót terhelő járulékok
          6 855 000
           7 848 549
          6 597 463
Dologi kiadások
       64 362 000
         73 326 521
       54 617 599
Ellátottak pénzbeli juttatásai
          2 600 000
           2 780 975
          1 851 030
Egyéb működési célú kiadások
          7 001 369
           7 012 904
          4 562 482
Beruházási kiadások
       10 000 000
           6 317 450
          3 562 275
Felújítási kiadások
       65 670 000
         86 940 947
       72 644 079
Egyéb felhalmozási célú kiadások
 0
               272 621
             272 621
Költségvetési kiadások összesen
     197 340 369
       227 731 673
     178 960 395
Finanszírozási kiadások
0
               163 886
       26 265 918
 
 
 
Az önkormányzat bevételeinek alakulása
 
 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
 
·         Önkormányzatok működési támogatásai
Hunya Község Önkormányzata a 2018-as évben állami támogatásként 5.461.923 forintot realizált, mely az alábbi tételekből tevődik össze:
 
                                                                                                                                             adatok: forintban
Megnevezés
Összeg
Önkormányzat működési támogatás
2 560 341
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
39 257
Téli rezsicsökkentés érdekében szociális célú tüzelőanyag vásárlás
1 062 325
Kulturális feladatok támogatása
1 800 000
Működési támogatás összesen
5 461 923
 
A téli rezsicsökkentés érdekében szociális célú tűzifa vásárlására kiírt pályázaton indult önkormányzatunk. Állami támogatásként 180.975 Ft támogatás érkezett. A tűzifa beszerzésére tett intézkedéseink nem jártak sikerrel, így az év végi állami támogatás elszámolásakor ezt az összeget vissza kellett fizetni.
 
 
·         Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
 
A háziorvosi-, és fogorvosi feladatellátásra a NEAK-tól (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől) származó bevételünk 14.291.200 forint. Ebbe a bevételi kategóriába tartozik még az Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól származó bevétel, melyet a közmunkaprogram működési költségeinek fedezetére biztosítanak 18.342.254 forintot realizáltunk.
 
 
·         Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 
A közmunkaprogramhoz kapcsolódó felhalmozási célra nyújtott támogatás 475.265 forint volt.
 
·         Adóbevételek teljesülése
 
A 2018. évi adóbevételek teljesülését az alábbi táblázat mutatja be:
 
Adónem
Eredeti éves terv, eFt
2018. évi bevétel, eFt
Teljesülés %-a
Eltérés a tervtől, eFt
Kommunális adó
4.500
4.761
105,8
261
Iparűzési adó
20.000
29.699
148,5
9.699
Gépjárműadó
3.500
3.549
101,4
49
Pótlék
100
57
57,0
- 43
Összesen:
28.100
38.066
135,5
9.966
 
Az adóbevételek az éves eredeti tervhez képest 135,5 %-ban teljesültek. Ez 9.966 ezer Ft-al több, mint a tervezett éves bevétel. Ezt főleg az iparűzési adó többletbevétele okozza. Az előző évhez hasonlóan továbbra is a beszedett gépjárműadó bevétel 40 %-a illeti csak meg az önkormányzatot, a bevétel 60 %-a a Magyar Államkincstár részére kerül átutalásra. A táblázatban az önkormányzatot megillető rész került kimutatásra.
 
Az adókintlévőségek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:
eFt
Adónem
Nyitó hátralék 2018.01.01.
Nyitó hátralékból még fennáll 2018.12.31.
Folyó évi hátralék keletkezése 2018.
Összes hátralék 2018.12.31.
Kommunális adó
2.173
1.393
751
2.144
Iparűzési adó
489
178
90
268
Gépjárműadó
577
409
202
611
Pótlék
356
210
51
261
Összesen:
3.595
2.190
1.094
3.284
 
2018-ban 1.405 ezer Ft-al csökkent az év eleji nyitó hátralék, az év során keletkezett hátralék 1.094 ezer Ft volt, így 311 ezer Ft-al csökkent összességében az adókintlévőségek nagysága.
 
Közvetett támogatások:
 
Az önkormányzat a helyi adórendelete alapján magánszemélyek kommunális adójában és iparűzési adóban biztosít kedvezményt, mentességet az adó megfizetéséből. 2018. évben az összes biztosított kedvezmény, mentesség 747 ezer Ft volt, ami közvetett támogatásként csökkentette az önkormányzat adóbevételét.
 
Közvetett támogatások ezer Ft-ban
Adónem
Alapadó
Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás)
Kivetett adó
Ténylegesen beszedett adó
Ha a közvetett támogatást az önkormányzat nem biztosítaná, akkor a befolyt helyi adó az alábbi lehetett volna
Magánszemélyek kommunális adója
4.848
677
4.171
4.761
5.438
Iparűzési adó
27.475
70
27.405
29.699
29.769
Összesen:
32.323
747
31.576
34.460
35.207
 
Magánszemélyek kommunális adójánál adókedvezményben részesülnek adótárgyanként:
a) 6.500 Ft/év mértékben a belterületi, építési tilalom alatt nem álló beépítetlen telkek tulajdonosai,
b) 3.000 Ft/év mértékben azok, akik a tárgyév január 1. napján a 65. életévüket betöltötték, a lakcímnyilvántartás alapján az adó tárgyát képező ingatlanba egyedül vannak bejelentkezve,
c) 4.000 Ft/év mértékben azok a tulajdonosok, akiknek az adó tárgyát képező ingatlana a település külterületén található.
Az ezen címeken nyújtott, közvetett támogatásnak minősülő kedvezmények összesen 677.141 Ft-al csökkentették az önkormányzat éves adóbevételét, az alábbi részletezés szerint:
- belterületi, építési tilalom alatt nem álló beépítetlen telkek tulajdonosai: 284.141 Ft,
- 65. életévét betöltött, egyedül élő személyek: 237.000 Ft,
- külterületen lévő ingatlanok után: 156.000 Ft.
 
Iparűzési adóban mentes az adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg. Az ilyen címen nyújtott mentesség összege 2018-ban 70.430 Ft volt.
 
 
·         Önkormányzati működési saját bevétel
 
Hunya Község Önkormányzatának saját bevételeit az alábbi tételek befolyásolták:
 
                                                                                                                              adatok: forintban
Megnevezés
Megjegyzés
Összeg
Készletértékesítés bevétele
Közmunkaprogramban készlet értékesítés
     119 878
Szolgáltatás ellenértéke
Térítési díja, jogosítvány újítás, mázsálás
 1 028 538
Közvetített szolgáltatások
Továbbszámlázott rezsidíjak
 1 593 866
Tulajdonosi bevételek
Önkormányzati épületek bérbeadása
 2 027 896
Ellátási díjak
Étkeztetés
 5 087 948
Kiszámlázott ÁFA
Kiszámlázott ÁFA
 1 836 951
Kapott kamatok
Kamatbevétel
 170 162
Biztosító kártérítése
Hivatali csőtörés kártérítés
      11 139
Egyéb működési bevétel
Előző évről földgáz, áramdíj visszatérítés
     642 204
Önkormányzati működési bevételek összesen
 
12 518 582
                                                                                                                     
Az önkormányzati saját bevételek teljesülése elmarad a tervezett értéktől. Ez főként a konyha felújításból eredő szolgáltatás kiesésből adódik. Igaz, hogy az önkormányzat emiatt kevesebb bevételt produkált, de a konyha működési költségei is elmaradtak a tervezettől.
 
A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 103.143.892 Ft. volt.  Ez egy technikai típusú bevételi kategória, itt tartjuk nyílván az előző évi maradvány költségvetésbe beépített összegét, valamint a lekötött betét megszüntetéséből realizálódott bevételt.  
  
 
Az önkormányzat kiadásainak alakulása
 
 
                                                                                                                           adatok: forintban
Megnevezés
 Eredeti ei.
 Módosított ei.
 Teljesítés
Személyi juttatások
       40 852 000
         43 231 706
       34 852 846
Munkaadót terhelő járulékok
          6 855 000
           7 848 549
          6 597 463
Dologi kiadások
       64 362 000
         73 326 521
       54 617 599
Ellátottak pénzbeli juttatásai
          2 600 000
           2 780 975
          1 851 030
Egyéb működési célú kiadások
          7 001 369
           7 012 904
          4 562 482
Beruházási kiadások
       10 000 000
           6 317 450
          3 562 275
Felújítási kiadások
       65 670 000
         86 940 947
       72 644 079
Egyéb felhalmozási célú kiadások
 0
               272 621
             272 621
Költségvetési kiadások összesen
     197 340 369
       227 731 673
     178 960 395
Finanszírozási kiadások
0
               163 886
       26 265 918
 
Személyi juttatásokra 34.852.846 forintot költöttünk. Ez az  költségvetési kiadások 19 %-a. Az összeg tartalmazza a 3 fő 8 órás és az egy fő 4 órás közalkalmazott juttatásait, a közmunkaprogramban kifizetett béreket valamint a polgármester részére kifizetett összeget is. Itt számoljuk el továbbá az önkormányzattal megbízási jogviszonyban lévők megbízási díjait is.  
 
A dologi kiadásokon belül 9 %-os értéket képviselnek az üzemeltetési anyagok kiadásai. Ide soroljuk az élelmiszer-, hajtó-és kenőanyag-, irodaszer-, tisztítószer beszerzéseket.
Közel 20,5 millió forintot költött önkormányzatunk szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra. Ebbe a kategóriába soroljuk a háziorvosi-, fogorvosi alapellátásért kifizetett vállalkozói díjakat, valamint az ügyvédi-, belső ellenőri-, projekt előkészítési feladatokat ellátók díjait is.
Egyéb szolgáltatásokra (gépjármű- és vagyonbiztosítás, banki költségek, szállítási szolgáltatás, postaköltség) 10 millió forintot fizettünk ki, mely az összes dologi kiadás közel 18 %-át jelenti. 
                                                                                                                                                                        adatok:forintban
Megnevezés
Összeg
%-os érték
Szakmai anyagok
237 093
0,4
Üzemeltetési anyagok
5 157 317
9,4
Kommunikációs szolgáltatások
1 328 467
2,4
Közüzemi díjak
4 407 640 
8,1
Vásárolt élelmezés
150 789
0,3
Bérleti és lízingdíjak
306 485
0,6
Karbantartási költségek
678 623
1,2
Közvetített szolgáltatások
1 893 741
3,5
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
20 496 388
37,5
Egyéb szolgáltatások
10 035 967
18,4
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA
8 701 943
15,9
Reklám kiadás
107 800
0,2
Fizetendő ÁFA
876 000
1,6
Egyéb dologi kiadás
239 346
0,4
Dologi kiadások összesen
54 617 599
100
 
 
Egyéb működési célú kiadások
 
Az egyéb működési célú kiadások (4.562.482 Ft.) tartalmazzák a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyát érintő 2017. IV. negyedévi, valamint a 2018. I.-II. negyedévi  kiegészítését (3.680.776 Ft.), a társulásoknak fizetett támogatásokat (65.771 Ft.), a belső ellenőri feladatellátás után fizetett díjat (270.000 Ft.), a Gyermekjóléti Központ kiadásaihoz való hozzájárulást (321.000 Ft.) valamint az egyes jövedelempótló támogatások kifizetéséhez szükséges forrást.
 
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyát érintő hozzájárulása 2018. évben 3.680.776 forint volt, amely az alábbi tételekből tevődik össze:
 
Időszak
Hozzájárulás összege
2017. IV. negyedév
1 312 421
2018. I. negyedév
909 104
2018. II. negyedév
1 459 251
Összesen
3 680 776
 
 
A civil szervezetek részére 75.000 forint támogatás került kifizetésre.
 
Beruházási kiadásként 3.562.275 forint került elszámolásra, melyet az alábbi táblázatban mutatunk be:
 
Megnevezés
Összeg
Településképi Arculati Kézikönyv
950 000
Konyhai eszközök beszerzése
905 840
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
1 706 435
Összesen
3 562 275
 
Felújítási kiadásként 72.644.079 forint jelentkezett önkormányzatunknál. Ezen összegből a TOP-os pályázatokkal kapcsolatos felújítások történtek meg.
 
A 2018. évben keletkezett alaptevékenység maradványa 27.395.741 Ft. Ezen összeg tartalmazza a háziorvosi-, és fogorvosi alapellátás finanszírozási maradványát, mely 11.876.155 Ft. Az alapellátásra kapott NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) bevételből (háziorvosi-, és fogorvosi ellátás) csak ezen a feladaton felmerült kiadásokat lehet fedezni. Mindez azt jelenti, hogy a község más feladatain felmerült kiadásokra ezt a pénzösszeget nem lehet felhasználni.
A maradvány felosztásánál a közel 12 millió forintot csak az alapellátáson felmerült kiadásokra tervezhetjük. A fennmaradó 15.519.586 Ft. maradvány beépítésre került a község 2019. évi költségvetésébe.
 
A beépített maradvány (működési-, és felhalmozási célú) az alábbi tételekből tevődik össze:  
Hosszú távú közmunkaprogram áthúzódó bér és járulék kiadása
217
Közmunkaprogram áthúzódó bér és járulék kiadása
2 353
Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez kapcsolódó, áthúzódó pénzeszköz átadás
1 216
Civil szervezetek támogatása ( előző évi határozat alapján)
50
EFOP pályázat áthúzódó költségek
793
VP pályázat önerő biztosítása
10 891
Feladattal terhelt maradványként beépítésre került:
15 520
 
 
A vagyon alakulása 2018. évben
 
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományi értéke előző évhez képest közel 36.385.382 Ft-tal növekedett, ez mintegy 7 %-os vagyongyarapodást jelent.
 
Az önkormányzat tartós részesedései az alábbiak:
Vízművek részesedés:
4.928.000 Ft
Regionális Hulladékkezelő:
140.000 Ft
Gyomaközszolg Kft.:
250.000 Ft
Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Társulás:
7.658 Ft
Részesedések összesen:
5.325.658 Ft
 
A pénzeszközök egyenlege 34.886.960 forint.   
Az önkormányzat kötelezettsége 2018. év végén 5.024 eFt., ebből kifizetetlen szállítói számla 1.884 eFt. volt.
 
 
Előzetes hatásvizsgálat az Önkormányzat 2018. évi zárszámadási rendeletéhez
 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
 
Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi zárszámadási rendelete alapján megállapítható, hogy biztosított volt a stabil gazdálkodás a település számára. A kapott állami támogatás, a realizálódott helyi adó és egyéb saját bevétel biztosította a forrást a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához.
 
 A 2018-as gazdasági évben biztosított volt az önkormányzat által fenntartott közszolgáltatások működtetéséhez a szükséges forrás.
 
A közfoglalkoztatási programok megteremtették annak a lehetőségét, hogy meginduljon az értékteremtés, eredményesen kapcsolódjon be a településüzemeltetési feladatokba és javuljon a hatékonysága.
 
A szociális ellátórendszer működéséhez a szükséges források adottak voltak.
 
 
Környezeti és egészségi hatás:
 
A megalkotásra kerülő rendelet elfogadásának a környezetre és az egészségre negatív hatásai nincsenek. A település-egészségügy működéséhez szükséges források biztosítottak voltak.
 
Adminisztrációs teher:
 
A feladatok ellátása adminisztrációs többlet teherrel nem járt. A működéshez szükséges informatikai rendszer szinten tartása és szükséges mértékű fejlesztése biztosított volt.
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége:
 
A zárszámadási rendelet megalkotását az Alaptörvény, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő, megalkotása kötelező, elmaradása esetén az önkormányzat törvénysértést követne el.
 
A jogszabály alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:
 
A település 2018. évi zárszámadási rendeletében meghatározott feladatai végrehajtásához rendelkezett a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételekkel.
 
 
Indoklás az önkormányzat 2018. évi zárszámadási rendeletéhez
 
Az 1.§-ban meghatározott kiadási és bevételi főösszeg a ténylegesen realizálódott kiadások és bevételek összegét tartalmazza.
A 2.§ az ellátandó feladatokhoz kapcsolódóan realizálódott bevételek részletezését mutatja be.
A 3.§-ban meghatározott, jogcímenként ténylegesen befolyt bevételek feladatonként lettek kimutatva.
A 4.§-ban a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt értéke jelenik meg.
Az 5.§-ban meghatározott önkormányzati működési kiadás az önkormányzati feladatokhoz igénybe vett személyi és tárgyi feltételek biztosításának költségeit tartalmazza. Az önkormányzati segélyezés körében kifizetett kiadás az önkormányzat szociális rendelete alapján kifizetett támogatások összegét tartalmazza.
Az 6.§ a működési kiadások kormányzati funkciónkénti részletezését tartalmazza.
A 7.§ az önkormányzat felújítási, beruházási, egyéb felhalmozási és finanszírozási kiadásait mutatja be.
A rendelet 8.-15.§-ban rögzített mellékletekben megjelenő kimutatásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő.
 
 
Kérem a Képviselő-testületet Hunya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezet szerinti megalkotására. 
  
 

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
Döntési javaslat

"Hunya Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadási beszámolója"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2019. (…) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
 
 
1. § Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának
a) bevételi főösszegét 232.622 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 205.226 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
 
2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) az intézményi működési bevétel teljesítése 12.519 ezer forint,
b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 46.904 ezer forint,
c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 34 ezer forint,
d) a közhatalmi bevételek teljesítése 37.982 ezer forint,
e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 5.462 ezer forint,
f) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 475 ezer forint,
g) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 129.246 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.
 
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
 
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 102.481 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:
a) személyi juttatás 34.853 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulék 6.597 ezer forint,
c) dologi kiadás 54.618 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 4.487 ezer forint
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 75 ezer forint,
f) ellátottak pénzbeli juttatása 1.851 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint.
 
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
 
6. § Az Önkormányzat beruházási kiadása 3.562 ezer forint, felújítási kiadása 72.644 ezer forint, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 273 ezer forint, melynek részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
 
7. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 8. melléklet tartalmazza.
 
8. § Az Önkormányzat jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.
 
9. § Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
 
10. §  Az Önkormányzat vagyonának kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
 
11. §  A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.
 
12. § A közvetett támogatások mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.
 
13. §  Az Önkormányzat maradványát a 14. melléklet tartalmazza.
 
14. §  Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2018-2021. években a 15. melléklet mutatja be.
 
15. §  Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe