5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2019. május 29-i ülésére

Tárgy:   Beszámoló a 2019.évi költségvetés 1-3. havi teljesítéséről
Készítette:   Balogh Rita, Takács Gabriella
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 14-ei ülésén fogadta el a 2019. évi költségvetését, melyet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendeletével határozott meg.
 
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai az év első három hónapjában az alábbiak szerint alakultak:
                                                                                                          adatok ezer forintban
Megnevezés
2019. terv
 Módosított előirányzat
Teljesítés
01-03. hó
Teljesítés %
Bevételek
 
 
 
 
Intézményi működési bevétel
19 970
19 970
9 324
47
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
42 051
42 051
8 777
21
ebből: önkormányzatok működési költségvetési támogatása
3 669
3 669
1 053
29
ebből: működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
38 381
38 381
7 723
20
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
7
-
Közhatalmi bevételek összesen
31 050
31 050
12 982
42
ebből: magánszemélyek kommunális adója
4 500
4 500
2 458
55
ebből: iparűzési adó (állandó jelleggel végzett)
23 000
23 000
10 422
45
ebből: gépjármű adó
3 500
3 500
86
3
ebből: pótlékok, bírságok bevétele
50
50
16
32
Működési bevételek összesen
93 071
93 071
31 090
33
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
584
584
51 324
-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
0
0
2 650
-
Felhalmozási bevételek összesen
584
584
53 974
-
Finanszírozási bevétel
15 520
15 520
0
-
Tárgyévi bevételek összesen
109 175
109 175
85 064
78
Kiadások
 
 
 
 
Személyi juttatás
27 233
27 233
7 828
29
Munkaadókat terhelő járulék
5 326
5 326
1 419
27
Dologi kiadás
55 297
55 297
8 957
16
Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 100
2 100
245
12
Egyéb működési célú kiadások
7 744
7 744
3 192
41
Működési kiadás összesen
97 700
97 700
21 641
22
Beruházás
420
420
34
8
Felújítás
10 891
10 891
0
-
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
0
-
Felhalmozási kiadás összesen
11 311
11 311
34
-
Költségvetési kiadások összesen
109 011
109 011
21 675
20
Finanszírozási kiadások
164
164
126
-
Tárgyévi kiadások összesen
109 175
109 175
21 801
20
 
 
Bevételek alakulása:
 
Az intézményi működési bevételek teljesülése 47 %-on áll.  A bevételek alakulását az alábbi tételek befolyásolták:          
adatok ezer forintban
 
Bevételi kategória
Módosított előirányzat
 
Teljesítés
Közmunkaprogram keretében előállított termék értékesítése
150
22
Szolgáltatások ellenértékének bevételei:
1 000
106
Önkormányzati tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, vagyonhasznosítási jutalék)
2 500
2 112
Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott rezsidíjak)
1 500
389
Étkezés
7 500
1 472
Kiszámlázott általános forgalmi adó
2 500
490
Általános forgalmi adó visszatérítés
4 720
4 720
Kamatbevétel
100
12
Működési bevételek
19 970
9 323
 
A működési bevételek között szerepel a konyha felújítás kapcsán visszatérült általános forgalmi adó bevétel 4.720 E Ft.
 
A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi soron a teljesítés 21 %-os értéket mutat. Itt tartjuk nyilván az állami támogatásokat, a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól-, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől érkező állami bevételeket.  
                                                                                                       
   adatok ezer forintban
Bevételi kategória
Módosított előirányzat
Teljesítés
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása
1 868
549
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása
1
0
Kulturális feladatok támogatása
1 800
504
Önkormányzatok működési támogatása
3 669
1 053
Egyéb működési célú támogatás
38 382
Ebből: kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
19
Ebből: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása
3 763
Közmunkaprogram keretében érkezett támogatás
3 941
 
 
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban 42%-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú adóbevétel közel 55 %-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 40 %-ban realizálódtak. A vagyoni típusú adók közé tartozik a magánszemélyek kommunális adója. A termékek és szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó. Az iparűzési adóbevételünk 45%-ban teljesült a vizsgált időszakban.
A gépjármű adó esetében az önkormányzatot megillető rész március végével nem került átvezetésre a megfelelő bevételi számlára, ezért a teljesítés nem éri el az időarányos tervet. Az önkormányzatot megillető bevétel április elején került átutalásra a költségvetési számlára.       
 
A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 15.520 E Ft. A finanszírozási bevételek között tartjuk nyílván az előző évi maradvány költségvetésbe beépített összegét.
 
 
 
Az önkormányzat kiadásainak alakulása:
 
A működési kiadásokon belül a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok 29 %-os teljesítést mutatnak.
A dologi kiadások tervezett előirányzatából 16 % lett felhasználva, 8.957 E Ft értékben.
                                                                                            
A működési célú támogatásértékű kiadások 41 %-ban teljesültek, amely meghaladja az időarányos terveket. Ezen kiadások tartalmazzák a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyát érintő (2018.III. negyedévi és 2018. IV. negyedévi) kiegészítését 2.631  E Ft. értékben. Ezen a költségvetési soron számoljuk el továbbá a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnak fizetendő 361 E Ft-ot, valamint a Család és Gyermekjóléti Központ működéséhez való hozzájárulást 47 E Ft. értékben.
 
Fejlesztési kiadásként a beruházások között 34 E Ft-ot számoltunk el.
 
Hunya Község Önkormányzatának 2019. 1-3. havi gazdálkodása rendezett, bevételei folyamatosan biztosítják a működést, a költségvetési tartalékból és pályázati lehetőségek kihasználásával valósítaná meg fejlesztési terveit.
 
Az önkormányzat 2019. március 31-én 102.085.719 pénzeszközzel rendelkezett, melyből 44.000.926 Ft. a VP pályázathoz kapcsolódó elkülönített bankszámlán jelenik meg.
 
 
Kérem a Képviselő-testületet a település költségvetésének 2019. 1-3. havi teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja meg. 

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
Döntési javaslat

"Beszámoló a 2019.évi költségvetés 1-3. havi teljesítéséről"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2019. évi költségvetésének 1-3. havi teljesítéséről szóló beszámolóját. 
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe