6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2019. május 29-i ülésére

Tárgy:   A 2019. évi költségvetésről rendelet módosítása
Készítette:   Balogh Rita, Takács Gabriella
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak indokolják:
·         Képviselő-testületi határozathoz köthető előirányzat változás
·         Pályázatokhoz kapcsolódó támogatások bevételi előirányzatának módosulása

A fentiek hatásaként a költségvetés főösszege 70.934 EFt-tal növekszik.
A költségvetésbe beépítésre kerültek az alábbi tételek:
·         Beépítésre került az EFOP pályázathoz kapcsolódó támogatás, és az ahhoz köthető kiadás
·         Megérkezett a TOP pályázat plusz forrása 2.200 eFt értékben
·         Beépítettük az emlékmű pályázat forrását (3.500 eFt), és a VP pályázat kapcsán érkezett támogatásokat (46.287 eFt központi támogatás, 2.650 eFt vállalkozásoktól átvett pénzösszeg)
 
A rendelet előzetes hatásvizsgálata
A módosítási javaslat elsősorban a Képviselő-testület által hozott döntések átvezetésére vonatkozik, amely az önkormányzat kötelező feladatait érinti, így a módosítás hatással van a lakosság egészére.
 
A fő hangsúly a költségvetési hatásra helyezhető. A rendelet-tervezet az önkormányzat költségvetését érintő önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.
 
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
 
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány a rendelkezésünkre áll.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a község 2019. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem biztosított, ez által az önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
 
Indokolás a 2019. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 180.109 eFt bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában a 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény az irányadó az állami támogatások vonatkozásában. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetés egyensúlyát biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2019. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege határozza meg.
A rendelet 3. §-ában az önkormányzat bevételi forrásait mutatjuk be.
 A 4. §- 5. §-ban meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzat kötelezettségvállalására vonatkozó szabályok indokolják, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.
A rendelet 6. §-ában a fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó előirányzatok jelennek meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
Döntési javaslat

"A 2019. évi költségvetésről rendelet módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2019. (…) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. § Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 180.109 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 180.109 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
 
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 99.511 ezer forint,
b) működési célú finanszírozási bevételek 16.686 ezer forint
c) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 53.021 ezer forint
d) felhalmozási célú finanszírozási bevételek 10.891 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
 
3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 113.872 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 28.738 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 5.652 ezer forint,
c) dologi kiadás 67.372 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 8.021 ezer forint,
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 340 ezer forint,
f) ellátottak pénzbeli juttatása 2.100 ezer forint,
g) működési célú tartalék 1.649 ezer forint,
(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása 127 ezer forint
a 4. melléklet szerint.”
 
4. § Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 66.110 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) beruházási kiadás 3.920 ezer forint,
b) felújítási kiadás 62.190 ezer forint,
 
5. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe