10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2019. május 29-i ülésére

Tárgy:   Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzésről
Készítette:   Balogh Rita
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!
 
1. Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 132/2017. (XI.29.) Kt határozatával rendelte el az önkormányzat beszerzési tevékenységének ellenőrzését, mely meg is történt.
Az ellenőrzés alá vont időszak: 2017. január 1-2018. június 30.
Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az önkormányzata beszerzési eljárás során, hogyan alkalmazta a beszerzési szabályzatban foglalt eljárásrendet, tekintettel az előírt verseny és nyilvánosság biztosításra.
A belső ellenőrzési jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.
 
2. Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 119/2018. (XI.28.) Kt határozatával rendelte el a 2018. évi költségvetésben cél jelleggel nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználásának ellenőrzését.
Az ellenőrzés alá vont időszak: 2018.01.01.-2018.12.31.
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzatnál a pályáztatási rendszer szabályozottsága biztosított-e.
A belső ellenőrzési jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
Döntési javaslat

"Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzésről "

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál elvégzett „Beszerzési tevékenység ellenőrzése Hunya Község Önkormányzatánál” valamint „A költségvetésből cél jelleggel nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználásának ellenőrzése Hunya Község Önkormányzatánál” tárgyú belső ellenőrzési jelentések megállapításait elfogadja, az abban foglaltakkal egyetért. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe