5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2019. június 26-i ülésére

Tárgy:   A hunyai 268 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos kérelem
Készítette:   Buza Anita
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
 

Kádasi Adrienn Éva 5555 Hunya Vörösmarty u. 3 szám alatti lakos kérelmet nyújtott be Hunya Község Önkormányzatához, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő hunyai 268 helyrajzi számú kivett Piactér művelési ágú ingatlanból 500-600 m2 szíveskedjenek részére eladni.
 
Hunya Község Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 27. sorában, a 268 helyrajzi számú ingatlan az Önkormányzat forgalomképtelen vagyoni elemének van besorolva. A forgalomképtelen vagyoni elem az a nemzeti vagyon, amely nem idegeníthető el.
 
Hunya Község Településrendezési Tervéről szóló 23/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelet a fent említett ingatlant a K-3 jelű építési övezetbe sorolta. A 13. § (1) bekezdésének rendelkezése értelmében a K-3 jelű építési övezet kifejezetten piac elhelyezésére szolgáló terület, amelynek a kialakítható legkisebb telekmérete 2000 m2.
A 268 helyrajzi számú kivett Piactér megnevezésű ingatlan 2741 m2 területű, mely a hatályos jogszabály alapján nem osztható, ugyanis a kialakítható legkisebb telekméret az övezetben 2000 m2.
 
Az Önkormányzatnak nem áll érdekében az övezet besorolásának megváltoztatása miatt a településrendezési tervét módosítani, és az ezzel járó költségeket felvállalni, ezért javasoljuk a kérelem elutasítását.
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

Döntési javaslat

"Kérelem elbírálása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: település rendezés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kádasi Adrienn Éva 5555 Hunya Vörösmarty u. 3 szám alatti lakos, Hunya 268 helyrajzi számú kivett Piactér művelési ágú ingatlanból 5-600m2 megvételére irányuló kérelmét elutasítja, mivel Hunya Község Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 27. sora rendelkezése szerint forgalomképtelen vagyonelemnek minősül.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal


Mellékletek:
« Vissza
Vissza a főmenübe