6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2019. június 26-i ülésére

Tárgy:   Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi II. félévi munkaprogramja
Készítette:   Megyeri László aljegyző
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!
 
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján éves ülésprogramot állapít meg a tárgyévet megelőző év utolsó testületi ülésén. Figyelemmel a gyorsan változó jogi, gazdasági környezetre az első félévre vonatkozó ülésprogramot a Képviselő-testület 136/2018. (XII. 19.) Hunya Kt. határozatával hagyta jóvá. A második félévre vonatkozó ülésprogram elkészült. Az ülésprogramon felül a bizottság és képviselő-testületi tagok az SZMSZ-ben meghatározottak szerint kezdeményezhetik napirend tárgysorozatba vételét, rendelet alkotást és határozat hozatalt.

Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását. 

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
Döntési javaslat

"Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi II. félévi munkaprogramja"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2019. évi II. féléves ülésprogramját a következők szerint határozza meg:
 
HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MUNKAPROGRAMJA
2019. év II. félévére
(tervezet)
 
Augusztus 29.
 
Beszámoló Hunya Község Önkormányzatának 2019. első félévi gazdálkodásának alakulásáról
Hivatali felelős: Balogh Rita és Takács Gabriella köztisztviselő
 
Szeptember 25.
 
A 2019. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős: Balogh Rita és Takács Gabriella köztisztviselő
 
Október 24.
 
ALAKULÓ ÜLÉS
 
Október 30.
  
Általános iskolai körzethatárok véleményezése
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
 
November 27.
 
Az önkormányzat 2019. évi háromnegyed éves pénzügyi beszámolója
Hivatali felelős: Balogh Rita és Takács Gabriella köztisztviselő
 
Döntés illetményalap megállapításáról
Hivatali felelős: Pap-Szabó Katalin jegyző
 
2020. évi belső ellenőrzési terv
Hivatali felelős: Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
 
Beszámoló a Társulásokban végzett munkáról
Hivatali felelős: Pardi László osztályvezető
 
KÖZMEGHALLGATÁS
 
December 18.
 
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepciója
Hivatali felelős: Balogh Rita és Takács Gabriella köztisztviselő
 
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős: Balogh Rita és Takács Gabriella köztisztviselő
 
2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Hivatali felelős: Balogh Rita és Takács Gabriella köztisztviselő
 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. I. félévi munkaprogramja
Hivatali felelős: Pap-Szabó Katalin jegyző

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe