1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2019. augusztus 28-i ülésére

Tárgy:   Beszámoló Hunya Község Önkormányzata 2019. első félévi gazdálkodásának alakulásáról
Készítette:   Takács Gabriella
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 14-ei ülésén fogadta el a 2019. évi költségvetését, melyet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendeletével határozott meg.
 
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai az év első hat hónapjában az alábbiak szerint alakultak:
 
 BEVÉTELEK

                                                                                                          adatok forintban
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
Önkormányzat működésének általános támogatása
1 868 685
1 868 685
1 036 844
55
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
570
570
299
52
Kulturális feladatok támogatása
1 800 000
1 800 000
936 000
52
Működési célú költségvetési támogatások
0
0
0
0
Önkormányzatok működési támogatása összesen
3 669 255
3 669 255
1 973 143
54
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről
38 381 745
44 821 730
18 537 205
41
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
42 051 000
48 490 985
20 510 348
42
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
584 000
72 557 691
74 690 389
103
Magánszemélyek kommunális adója
4 500 000
4 500 000
2 602 132
58
Iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
23 000 000
23 000 000
13 013 376
57
Gépjármű adó
3 500 000
3 500 000
1 835 328
52
Egyéb közhatalmi bevételek
50 000
50 000
16 727
33
Közhatalmi bevételek összesen
31 050 000
31 050 000
17 467 563
56
Önkormányzati működési saját bevétel
19 970 000
19 970 000
13 717 133
69
Felhalmozási bevételek
0
2 650 000
2 650 000
100
Működési célú átvett pénzeszközök
0
0
6 884
0
Költségvetési bevételek összesen
93 655 000
174 718 676
129 042 317
74
Finanszírozási bevételek
15 520 000
27 395 741
27 395 741
100
 
 
Az intézményi működési bevételek teljesülése 54 %-on áll. Ez megfelel az időarányos tervezett értéknek.
 
A bevételek alakulását az alábbi tételek befolyásolták:             
           adatok  forintban
Megnevezés
Megjegyzés
Előirányzat
Teljesítés
Készletértékesítés bevétele
Közmunkaprogramban készlet értékesítés
150 000
31 338
Szolgáltatás ellenértéke
Térítési díja, jogosítvány újítás, mázsálás
1 000 000
350 825
Közvetített szolgáltatások
Továbbszámlázott rezsidíjak
1 500 000
730 026
Tulajdonosi bevételek
Önkormányzati épületek bérbeadása
2 500 000
2 700 719
Ellátási díjak
A konyha szolgáltatását igénybevevők térítése
7 500 000
3 642 535
Kiszámlázott ÁFA
Kiszámlázott ÁFA
2 500 000
1 230 297
ÁFA visszatérítés
Konyha fejlesztéssel összefüggő
4 720 000
4 720 000
Kapott kamatok
Kamatbevétel
100 000
23 181
Egyéb működési bevétel
Előző évről földgáz, áramdíj visszatérítés
0
288 212
Önkormányzati működési bevételek összesen
 
19 970 000
13 717 133
 
A közmunkaprogram keretében előállított termékek értékesítésének bevétele elmarad az időarányos tervektől.
A működési bevételek között szerepel a konyha felújítás kapcsán visszatérült általános forgalmi adó bevétel 4.720 E Ft. A tulajdonosi bevételek esetében az Alföldvíz Zrt, Telenor Zrt, Békési Kistérség, Magyar Telekom Nyrt megfizette a vagyonhasznosítási jutalék időarányos részét.
A szociális étkeztetés feladaton betervezett bevételek időarányosan teljesültek.
 
A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi soron a teljesítés 42 %-os értéket mutat. Itt tartjuk nyilván az állami támogatásokat, a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól-, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől érkező állami bevételeket. Itt jelenik meg az EFOP pályázatból származó bevétel. A közmunkaprogram -, valamint a háziorvosi-, és fogorvosi feladatellátásból származó állami támogatás bevétele az időarányos terveknek megfelel.  Az EFOP pályázathoz tartozó teljesítés marad el az időarányos tervektől. Az itt realizálódott időarányos bevétel a pályázat kifizetési kérelmének elbírálásától függ.
                                                                                                       
   adatok ezer forintban
Bevételi kategória
Módosított előirányzat
Teljesítés
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása
1 868
1 037
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása
1
0
Kulturális feladatok támogatása
1 800
936
Önkormányzatok működési támogatása
3 669
1 973
Egyéb működési célú támogatás
44 822
18 537
 
 
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban 56%-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú adóbevétel közel 58 %-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 55 %-ban realizálódtak. A vagyoni típusú adók közé tartozik a magánszemélyek kommunális adója. A termékek és szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó. Az iparűzési adóbevételünk 57%-ban teljesült a vizsgált időszakban.
 
A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 27.396 EFt. A finanszírozási bevételek között tartjuk nyilván az előző évi maradvány költségvetésbe beépített összegét. Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi maradványa 27.396 EFt. volt. Ebből az összegből a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében 4.629 EFt-ot beépítettünk az eredeti költségvetésbe. 10.891 EFt-ot pedig feladattal terhelt maradványként kezeltünk, a VP pályázat keretében felújítandó úthoz, önerő biztosítása miatt. A további 11.876 EFt maradványból 7.721 EFt a háziorvosi feladathoz kapcsolódó, csak erre a feladatellátásra biztosítható maradvány, melyet a rendelet módosítás kapcsán átcsoportosítottunk.
Az így megmaradt 4.155 EFt-ból Képviselő-testületi döntés alapján 2.362 EFt-ot átütemeztünk szintén a VP pályázathoz biztosítandó önerőre.
A további 1.793 EFt-ból 181 EFt-ot a szociális célú tüzelőanyag pályázathoz kapcsolódóan kellett visszafizetnünk a Magyar Államkincstár részére. A maradék összeget a működési célú tartalékok közé csoportosítottuk át. Ebből lehet fedezni a 2019. évi költségvetésben nem szereplő kiadásokat.
A működési célú tartalékokhoz átcsoportosított keretösszeget az alábbi táblázat mutatja be:
 
  
Működési célú tartalék változása
Érték Eft.
Rendelet módosítás során beépített tartalék ( előző évi maradványból )
1 612
MÁK megelőlegezés módosítás miatti előirányzat változás
37
Működési célú tartalék előirányzata rendelet módosítás után
1 649
2019. évi szociális célú tüzelő pályázat önerő ( testületi döntés alapján)
-128
2019. évi szociális célú tüzelő pályázat szállítási költség ( testületi döntés alapján)
-150
TOP pályázattal kapcsolatos fel nem használt előleg visszafizetése ( augusztusi testületi: bejelentések)
-235
Ügyeleti ellátás szolgáltatási szerződés 5 havi összeg biztosítása ( augusztusi testületi: bejelentések)
-144
( 621 fő * 46,50 Ft/fő * 5 hó= 144 383 Ft. )
 
2019. évre még felhasználható forrás
992
  
 A táblázatból látható, hogy 992 EFt. áll rendelkezésre azokra a kiadásokra, melyeket a 2019. évi költségvetés nem tartalmaz. 
 
 
 
 
KIADÁSOK
 
 
Megnevezés
 Eredeti előirányzat
 Módosított előirányzat
 Teljesítés
Teljesítés %-a
Személyi juttatások
27 233 000
29 402 526
16 643 569
57
Munkaadót terhelő járulékok
5 326 000
5 690 610
2 917 468
51
Dologi kiadások
55 297 000
62 578 377
23 828 568
38
Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 100 000
2 100 000
452 000
22
Egyéb működési célú kiadások
7 744 000
10 009 989
3 825 606
38
Beruházási kiadások
420 000
4 377 338
4 079 618
93
Felújítási kiadások
10 891 000
84 377 114
71 411 722
85
Egyéb felhalmozási célú kiadások
0
3 452 140
0
0
Költségvetési kiadások összesen
109 011 000
201 988 094
123 158 551
61
Finanszírozási kiadások
164 000
126 323
126 323
100
 
 
A működési kiadásokon belül a személyi juttatás 57 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 51 %-os teljesítést mutatnak. A személyi juttatások kiadása meghaladja az időarányos terveket, ami abból ered, hogy az EFOP pályázat keretében kifizetett bérek előirányzatai a szeptemberi rendelet módosítás során kerülnek rendezésre.
 
A dologi kiadások tervezett előirányzatából 38 % lett felhasználva, 23 829 EFt értékben.
 
                                                                                               
A működési célú támogatásértékű kiadások 38 %-ban teljesültek.  Ezen kiadások tartalmazzák a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyát érintő (2018.III. negyedévi és 2018. IV. negyedévi) kiegészítését 2.631 EFt. értékben.
A Közös Hivatal működéséhez Hunya Község Önkormányzata által fizetendő kalkulált éves hozzájárulás összege az elfogadott 2019. évi költségvetési rendelet alapján 5 697 EFt. Az első féléves elszámolás szerint augusztus hónapban erre a feladatra Hunya Község Önkormányzatának 2 568 EFt-ot kellett utalnia.
 
Ezen a költségvetési soron számoljuk el továbbá a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnak fizetendő 361 E Ft-ot, valamint a Család és Gyermekjóléti Központ működéséhez való hozzájárulást 47 E Ft. értékben.
 
Fejlesztési kiadásként a beruházások között 4 080 E Ft-ot számoltunk el.
A köztemetőben megvalósuló fejlesztés keretében I. világháborús emlékmű került elhelyezésre, melynek 100 %-os támogatási intenzitású pályázati forrása 3 500 EFt volt.
 
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzési valósult meg 580 EFt értékben. Ezek az eszközök főként a közmunkaprogram keretében vásárolt bozótvágó, fűnyíró, ágvágó eszközök, valamint véroxigén-szint mérőt és hűtőtáskát vásároltunk a háziorvosi szolgálat részére.
 
A felújítások között 71 412 EFt jelenik meg, amely a VP pályázathoz kapcsolódó útfelújítási költségeket tartalmazza.
 
 
Az önkormányzat 2019. június 30-án 36 829 175 Ft. pénzeszközzel rendelkezett az alábbi bontásban:
 
Számla megnevezése
Egyenleg forintban
Önkormányzati pénztár
23 015  
Közfoglalkoztatási pénztár
67 435  
Főszámla ( önálló költségvetési számla)
1 657 896  
Közfoglalkoztatás miatti támogatási számla
1 682 851  
Háziorvosi szolgálat elszámolási számla
9 239 494  
Vízi közmű számla
432 885  
Kommunális adó elszámolási számla
2 602 132  
Iparűzési adó elszámolási számla
13 013 376  
Gépjárműadó elszámolási számla
0  
Pótlék beszedési számla
16 727  
EFOP pályázat elszámolási számla
2 918 416  
VP pályázat elszámolási számla
5 174 948  
Pénzkészlet összesen
36 829 175  
 
A közfoglalkoztatási-, a háziorvosi-, a vízi közmű-, az EFOP-, valamint a VP pályázathoz kapcsolódó elszámolási számlákon megjelenő összegek csak a számla megnevezésében szereplő feladatokra használhatók fel. A VP pályázathoz kapcsolódó 28/2019. (III. 6.) Képviselő-testületi határozatban szereplő 2 362 423 Ft. és a 2 650 000 Ft. még nem került átvezetésre a főszámláról a VP pályázat elszámolási számlára.
 
 Kérem a Képviselő-testületet a település költségvetésének 2019. 1-6. havi teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja meg.
 

Döntési javaslat

"Döntés a beszámoló elfogadásáról"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2019. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámolóját. 
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe