1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2023. január 25-i ülésére

Tárgy:   A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Készítette:   dr. Csordás Ádám jegyző
Előterjesztő:   dr. Csordás Ádám jegyző
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Változott a szociális ellátások és támogatások összegének megállapításánál a viszonyítási alap, mely a jövőben nem az öregségi nyugdíj, hanem az ún. szociális vetítési alap lesz. A változás oka, hogy a korábbi elsősorban a nyugdíjszakágazat mutatószáma, a szociális vetítési alap pedig a szociális területen veszi majd figyelembe a szakterület sajátosságait.
 
A szociális vetítési alap összege megegyezik az öregségi nyugdíjminimum összegével, azaz 28.500 Ft.
A törvény szociális vetítési alapra vonatkozó rendelkezése 2023. január 1. napján lép hatályba. A 2022. évi L. törvény 16. §-ának indokolása szerint „a jogszabály a társadalombiztosítási nyugdíjakhoz nem kapcsolódó ellátásokra, jövedelemhatárokra és egyéb összeghatárokra egységes viszonyítási alapot vezet be szociális vetítési alap elnevezéssel.”
 
Az új terminológia bevezetése több helyi rendeletet érint. Hivatalunk áttekintette Gyomaendrőd, Hunya és Csárdaszállás települések önkormányzati rendeleteit, Gyomaendrődön 8, Hunyán 1, Csárdaszálláson 4 rendeletet érint a szociális vetítési alap bevezetése. Hivatalunk elkészítette a módosító rendeletet, mely az előterjesztés döntési javaslatában található.
 
Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény létrehozta a „Szociális vetítési alap” fogalmát, melynek következtében az eddig alkalmazott, „a mindenkori öregségi nyugdíjminimum” terminológia szövegcserés módosítása vált szükségessé Hunya Község helyi rendeletében. 
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a módosító rendelet megalkotására.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
Döntési javaslat

"Rendelet megalkotása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: általános ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 21. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
 
1. §
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet
a)      2. § (8) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
b)      2. § (9) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
c)       4. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
d)      5. § (1) bekezdésében az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
e)       9. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg és az „az öregségi nyugdíjminimum” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
f)       10. § (3) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
g)      10. § (7) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
h)      10. § (7) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
i)       10. § (7) bekezdés c) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
j)       10. § (7) bekezdés d) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg
lép.
 
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe