1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2023. február 15-i ülésére

Tárgy:   Hunya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének IV. módosítása
Készítette:   Ugrainé Gróf Éva
Előterjesztő:   Kiszely Imre polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Hunya Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbi tényezők teszik szükségessé:
 
1.       Állami támogatások költségvetési hatása
 
·         Az önkormányzat 2023. évi állami támogatása terhére megelőlegezésre került 827 ezer Ft, melynek elszámolására, visszafizetésére 2023. évben kerül sor, 2022. évben az önkormányzat működési cél tartalékát képezi, év végén feladattal terhelt maradványként fog jelentkezni.
 
·         Az önkormányzatot megillető állami támogatás és az állammal szembeni befizetési kötelezettség (a személyi juttatásokhoz kapcsolódó adó és járulék befizetési kötelezettség, valamint a központi költségvetés által előírt szolidaritási hozzájárulás) egyenlegében az állam felé befizetési kötelezettséget mutat. Összege a nettó finanszírozásig az állami megelőlegezésként funkcionál, mely azt jelenti, hogy az állam megelőlegezi az adó- és járulékfizetési kötelezettséget, a nettó finanszírozás keretében pedig a pénzügyi rendezés inkasszó formájában történik. 2022. december hónapban az állami megelőlegezés összege 379 ezer Ft volt, mely összeg a költségvetési rendeletben működési célú finanszírozási bevételként és finanszírozási kiadásként jelenik meg.
 
2.       Főhatóságok, pénzalapokból meghatározott feladatokra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai:
 
·         Az önkormányzat a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2022. augusztus 1-től további 1 fő, 2022. október 1-től, valamint 2022.november 1-től 1-1 fő foglalkoztatására volt lehetősége 90 %-os támogatottság mellett. A három programra az önkormányzat 1438 FT összegű többlettámogatásra jogosult, az elszámolható személyi juttatás 1500 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulék 98 ezer Ft melyhez az önkormányzat 160 ezer Ft összegű sajáterővel járul hozzá a felhalmozási tartaléka terhére.
·         Az önkormányzat a start mintaprogram keretében a szociális program finanszírozás során 480 ezer Ft többlettámogatás jelentkezett, mely összegből 451 ezer Ft a személyi juttatásra és 29 ezer Ft-ot a munkaadókat terhelő járulékra lett kijelölve.
 
·         2 ezer Ft a Magyar Faluprogram keretében az orvosieszközbeszerzésre kapott támogatásból keletkezett visszafizetési kötelezettség miatt, mely összeg a felhalmozási tartalékból lett finanszírozva.
 
3.       2022. évben realizálódott többletbevételek:
 
·         1927 ezer Ft a konyha étkezési díj többlet bevétele,
·         521 ezer Ft étkezési díj címén előzetesen felszámított Áfa többletbevétel,
·         260 ezer Ft Áfa visszatérülés, mely összegek a kiadási oldalon az élelmiszer beszerzésre, az azt terhelő Áfa fizetési kötelezettségre lett fordítva a megnövekvő beszerzési árak növekedése miatt.
·         31 ezer Ft 011130 kormányzati funkción az igazgatási feladaton közüzemi díj túlfizetés miatti többletbevétel a feladaton belüli dologi kiadásra kerül kijelölésre.
·         23 ezer Ft készletértékesítésből származó bevétel, valamint 6 ezer Ft Áfa bevétel a közfoglalkozás keretében előállított termékek értékesítéséből adódó bevétel, mely összegek a dologi kiadásra lett visszaforgatva.
·         193 ezer Ft a közvilágítás díjának túlfizetéséből adódó bevétel, mely összeg a dologi kiadásra kerül kijelölésre
·         17 ezer Ft kamat többletbevétele, mely összeg a Háziorvosi alapellátás feladaton lett elszámolva ezért a feladattal kapcsolatos kiadásokra lett kijelölve.
·         38 ezer Ft biztosítási kártérítés a közművelődési feladat dologi kiadására lett fordítva
·         158 ezer Ft közüzemi díjtúlfizetésből származó bevétel, mely összeg szintén a közművelődési feladat dologi kiadására lett elszámolva.
·         42 ezer Ft önkormányzati közvetített szolgáltatás többletbevétele, és a hozzá kapcsolódó 12 ezer Ft Áfa bevétel, valamint 41 ezer Ft ÁFA visszatérítés az idősek nappali ellátása kormányzati funkción elszámolt költségekhez kapcsolódik.
 
·         3536 ezer Ft az Alföldvíz Zrt vagyonhasznosítási jutalékból, illetve a telefonos szolgáltatók használati díj többletéből adódó tulajdonosi bevételtöbblet,
·         99 ezer Ft az Orosháza és térsége ivóvízminőségjavító programra létrejött társulás megszűnéséhez kapcsolódó vagyonfelosztásból az önkormányzatot megillető bevétel összege,
·         86 ezer Ft a Regionális hulladékkezelő bérleti díja átvett pénzeszköz,
·         3 ezer Ft a használt étolaj begyűjtéséért kapott támogatás
·         3 ezer Ft Áfa többletbevételből származó bevétel,
·         37 ezer Ft kamat többletbevétele,
·         6 ezer Ft egyéb működési bevétel,
·         330 ezer Ft Magánszemélyek kommunális adó többletbevétele
·         18.345 ezer Ft a helyi iparűzési adó többletbevétele
·         190 ezer Ft egyéb közhatalmi bevétel adópótlék, bevétel többlet
·         35 ezer Ft egyéb közhatalmi bírság bevétel többlet, összesen 22.670 ezer Ft az önkormányzat működési tartalékát képezi.
 
·         12 ezer Ft tárgyi eszköz értékesítés, ezen bevételek az önkormányzat felhalmozási tartalékát képezi.
 
4.       Feladatonként kiemelt előirányzatok között végrehajtott előirányzat módosítás
 
·         A 011130 kormányzati funkción igazgatási feladaton belül a dologi kiadás előirányzatról 35 ezer Ft a személyi juttatás előirányzatra szükséges módosítani az elszámolt reprezentációs kiadás miatt.
·         A 066020 kormányzati funkción a Város és községgazdálkodási feladaton belül a dologi kiadás előirányzatról 70 ezer Ft a személyi juttatás előirányzatra szükséges módosítani az elszámolt reprezentációs kiadás (mikulás csomagok) miatt.
·         A 011130 kormányzati funkción az igazgatási feladaton elszámolt többlet költségek miatt a tartalékból 234 ezer Ft átcsoportosítása válik szükségessé.
·         A 011130 kormányzati funkción az igazgatási feladaton a lízingelt nyomtató maradványértéken történő megvásárlása céljából 20 ezer Ft + 6 ezer Ft Áfa összegben a felhalmozási célú tartalékból történő átcsoportosítással módosítjuk az előirányzatot.
·         A 064010 Kormányzati funkción a közvilágítási feladaton 719 ezer Ft többletköltség merült fel, díj növekedés miatt, melynek összegét a működési tartalékból történő átcsoportosítással finanszíroztuk.
·         074031 A Család és nővédelmi egészségügyi gondozás feladaton jelentkező 84 ezer Ft többletkiadást a működési tartalékból történő átcsoportosítással biztosítjuk az előirányzat módosítást.
·         107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás támogatása kormányzati funkción az idősek és gyerekek karácsonyi támogatása miatt 206 ezer Ft az ellátottak pénzbeli ellátása előirányzatról a dologi kiadás előirányzatra lett átcsoportosítva, a rászorultak 245 ezer Ft összegű tüzelő természetbeni támogatásban részesültek, melynek előirányzatát a működési tartalékból biztosítottuk.
 
A költségvetési főösszeg 29.075 ezer Ft összeggel nőtt.
 
A rendelet előzetes hatásvizsgálata:
A költségvetési rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági hatása:
Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény által biztosított állami támogatás településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben.  Az államháztartási számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési egyensúlyt úgy biztosítják, hogy az összege a kiadási oldalon a működési és felhalmozási tartalékba lett helyezve.
 
Környezeti és egészségi következményei:
A rendeletmódosításnak a környezetre és egészségre nincs káros következménye.
Adminisztrációs terhek:
A változások beépítése a rendeletbe többlet könyvelési és adminisztrációs feladattal jár.
A módosítás szükségessége:
Amennyiben nem történne meg a rendelet módosítása, úgy nem lenne biztosított a település 2022. évi költségvetési jelentéseinek elkészítése során a kötelező egyezőség, ezáltal az önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségeinek.
Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A település 2022. évi költségvetési rendeletmódosítása nem befolyásolja a korábban meghatározott feladatok személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit.
 
Indoklás Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendelet IV. módosításához
Általános Indoklás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében szükséges átvezetni a rendelet megalkotását követően felmerült változásokat, így különösen a 2022. évi költségvetés jóváhagyását követően a pályázat útján nyert, különböző alapoktól és egyéb szervezetektől kapott pénzbeli támogatásokat, a Képviselő-testület határozatainak rendeleten történő átvezetését, a szükséges kiemelt előirányzatok közötti előirányzat módosítását, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések szerinti előirányzat-módosításokat.
 
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 206.623ezer Ft bevételi és kiadási főösszegeket az állami támogatásokra vonatkozóan a 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény állami támogatások előirányzatai, valamint a főhatóságoktól meghatározott célra kapott támogatások előirányzata határozza meg. Az államháztartási számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési egyensúlyt úgy biztosítják, hogy az összege a kiadási oldalon a működési és felhalmozási tartalékba lett helyezve.
 
A 2. §-hoz
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek összegeit a 2022. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető állami támogatás összege, illetve a realizálódott saját bevételek összege határozzák meg.
 
A 3. §-hoz és a 4. §-hoz
A rendelet 3. §-4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegénél az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály az irányadó, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.
Az 5. §-hoz
Az 5. § a módosuló mellékletekről rendelkezik.
A 6. §-hoz
A módosító rendelet hatályba-lépéséről rendelkezik.
 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat

"Hunya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének IV. módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (II. ...) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének]

a)     bevételi fő összegét 206.623 ezer forintban,

b)      kiadási fő összegét 206.623 ezer forintban”

(állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.)

2. §

A Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi fő összegen belül]

a)     a működési bevételek előirányzataként 134.727 ezer forintot,

b)      a felhalmozási bevételek előirányzataként 9.512 ezer forintot,

c)      a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 32.230 ezer forintot,”

(állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.)

3. §

(1) A Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási fő összegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 160.612 ezer forint.”

(2) A Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:]

a)     személyi juttatás 42.373 ezer forint,

b)      munkaadókat terhelő járulék 4.418 ezer forint,

c)      dologi kiadás 66.080 ezer forint,”

(a 4. mellékletben részletezettek szerint.)

(3) A Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:]

f)      a működési célú tartalék 22.064 ezer forint,

g)      ellátottak pénzbeli juttatása 1.649 ezer forint”

(a 4. mellékletben részletezettek szerint.)

4. §

(1) A Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 36.205 ezer forint.”

(2) A Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:]

a)     az Önkormányzat felújítási kiadása 5.203 ezer forint,

b)      beruházási kiadása 9.346 ezer forint,

c)      egyéb felhalmozási kiadásra 21.656 ezer forint.”

(3) A Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása 9.806 ezer forint.”

5. §

(1) A Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe