2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2023. február 15-i ülésére

Tárgy:   Hunya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet tárgyalása
Készítette:   Ugrainé Gróf Éva
Előterjesztő:   Kiszely Imre polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetének kidolgozása során a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény volt az irányadó, melyet az Országgyűlés 2022. július 19-i ülésén fogadott el.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése előírja, hogy a település jegyzője által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek, mivel a Költségvetési törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig elfogadta.

A 2023. évi költségvetés előkészítése a költségvetési koncepció összeállításával indult. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 131/2022. (XII. 14.) Hunya Kt. határozatával fogadta el az önkormányzat 2023. évi költségvetési koncepcióját és abban meghatározta azokat a célokat, illetve feladatokat, amelyeket a költségvetés készítés további szakaszaiban meg kíván valósítani.

 A költségvetési koncepció tárgyalására benyújtott anyaghoz képest az alábbi legfontosabb változások kerültek pluszba beépítésre:

-          bérek korrekciója (minimálbér és garantált bérminimum változásának figyelembevétele)

-          iparűzési adóbevétel változásainak figyelembevétele,

-          2023. évi közfoglalkoztatási programelemek költségeinek és bevételeinek beépítése,

-          2023. évre áthúzódó feladatok meghatározása (pl: Belvíz program elszámolásból adódó kötelezettség, a Magyar Faluprogram keretében megvalósuló köztemető fejlesztés és játszótér felújításból adódó feladatok).

-          2022. évben kapott 2023. évi állami támogatás megelőlegezésből adódó visszafizetési kötelezettség.

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, így ezen jogszabálynak való megfelelés érdekében, a költségvetés egyensúlyának biztosítása céljából felülvizsgáltuk a bevételi forrásokat, illetve rangsoroltuk a kiadásokat.

 Bevételek számbavétele

 Működési célú bevételek:

Adatok ezer Ft-ban

  Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2023. évi terv

Állami támogatás

20.657

20.657

Közhatalmi bevételek

29.910

40.910

Saját működési bevétel

17.027

26.985

Működési célú pénzeszköz átvétel

36.088

35.389

Működési célú maradvány

22.227

29.918

Működési bevétel összesen

116.579

153.859

 

 1.  A települési önkormányzatok működésének támogatása

 A támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadásai csökkennek a helyi bevételek meghatározott mértékével és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást.

Ezen támogatási kategórián belül külön jogcímenként jelennek meg az alábbiak:

Önkormányzati hivatal működésének támogatása (5.537.000 Ft/fő, mely összeg megegyezik az előző évi összeggel)

A 2023. évi költségvetési törvény alapján a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal hunyai kirendeltségének elismert hivatali köztisztviselői létszáma 1,63 fő, amire támogatás számítható, ténylegesen 3 fő a foglalkoztatott létszám. A közös hivatal hunyai kirendeltségének 2023. évre várható felmerülő kiadása 16.582 ezer Ft, melyből az állami támogatás 9.059 ezer Ft, az önkormányzatnak a felmerülő költségekhez 7.523 ezer Ft összeggel szükséges hozzájárulni.

 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

  • Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása a belterület nagysága alapján illeti meg az önkormányzatot. Kapott támogatás összege: 2.610 ezer Ft.
  • Közvilágítás fenntartásának támogatása település-kategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével került megállapításra. A 10.001 fő lakosságszám alatti települések esetében a támogatás fajlagos összege 335.000 Ft/km. Kapott támogatás összege: 4.389 ezer Ft.
  • Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása: a 2021. évi országosan összesített önkormányzati beszámolók ezen feladathoz kapcsolódó kormányzati funkcióján megjelenő kiadás alapján számított, egy négyzetméterre eső nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének meghatározása. A 10.001 fő lakosságszám alatti települések esetében a támogatás fajlagos összege 85 Ft/m2. A településen lévő köztemető nagyságát az OSAP-jelentés adatai alapján veszik figyelembe. Kapott támogatás összege: 616 ezer Ft.
  • Közutak fenntartásának támogatása: a 2021. évi országosan összesített önkormányzati beszámolók ezen feladathoz kapcsolódó kormányzati funkciói alapján, település-kategóriánként számított nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének meghatározása. A 10.001 fő lakosságszám alatti települések esetében a támogatás fajlagos összege 245.000 Ft/km. Kapott támogatás összege: 1.967 ezer Ft.
 • Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - a központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott egyes feladatok ellátására. Kapott támogatás összege: 4.800 ezer Ft.
 • Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás – kapott támogatás összege: 89 ezer Ft. Fajlagos összege 2.550 Ft/külterületi lakos.
 • Beszámítás összege

2021. évtől ezen a jogcímen nem terheli az önkormányzatokat támogatás csökkenés.

 ·         Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

A 22.000 forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást köteles teljesíteni a központi költségvetésnek. Önkormányzatunk 1 főre eső adóerő-képessége 63.133 Ft-ról 79.558 Ft-ra növekedett, így a fizetendő szolidaritási hozzájárulás összege: 20.854 ezer Ft, mely összeg 9.087 ezer Ft összegű növekedést mutat előző évhez képest.

 2.    Szünidei étkeztetés támogatása

 Ezen a jogcímen a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jelenik meg.  2023. évre ezen a jogcímen – jogosultak hiányában - nem igényeltünk támogatást. Amennyiben valaki a jogosultságot az év során megszerzi, a tényleges adatok alapján jogosult lesz a támogatásra az önkormányzat.

 3.    A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

 Ezen a jogcímen a települést megillető támogatás összege 2.270 ezer Ft. Ezt az összeget a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására, valamint a közművelődés támogatására kell fordítani.

 4.    A települési önkormányzatok működési költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai

A központi költségvetés az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok részére biztosít támogatást a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében, melynek összege településünkön 3.916 ezer Ft. 2022. október 2-án megtartott polgármester választás eredményeként az új polgármester társadalomi megbízatásban látja el feladatát, ugyanakkor a kiegészítő támogatás még főállású polgármester illetmény emeléséhez lett meghatározva. A különbözetként jelentkező 1.958 ezer Ft az éves elszámoláskor visszafizetési kötelezettségként fog jelentkezni.

 Az állami támogatás összege 20.657 ezer Ft, ami az önkormányzat részére 2023. évben kiutalásra is kerül, hiszen megszűnt az a beszámítási rendszer, ami az állami támogatások összegét csökkentette. Az állami támogatások összegét a 2023. évi központi költségvetési törvény az előző évi szinten biztosítja, illetve jelen pillanatban még nem finanszírozza a 2023. évi központilag meghatározott garantált béremelést, valamint az infláció hatását sem. Az energiaáremelésből adódó várható többletköltséget az önkormányzatnak saját erőből kell biztosítania.

 Az állami támogatások mellett számba vettük az önkormányzati saját bevételeket, a működési célú támogatásokat, a közhatalmi bevételeket, továbbá a felhalmozási célú támogatási bevételeket és átvett pénzeszközöket is.

 A közhatalmi bevételek előirányzata 11 millió Ft összegű növekedést mutat, mely összeg az iparűzési adóbevételnél jelentkezik, az előző évi realizálódott 43 millió Ft összegű bevétel figyelembevételével.

 Az önkormányzati saját bevétel tervezett összege közel 27 millió Ft. Az előző évhez képest 8,7 millió Ft összegű növekedés várható, ami abból adódik, hogy egyrészt figyelembe vettük az előző évi ténylegesen realizálódott bevételeket, valamint az étkezési norma és a rezsi költség növekedése miatt megemelésre került az étkezési szolgáltatási díj összege. Az önkormányzat 2023. január 1-ei hatállyal bérleti díj tekintetében bejelentkezett ÁFA körbe, ezért a bérleti díjat áfával növelve fogja kiszámlázni a vevők felé. Az Áfa bevétel emiatt 1.112 ezer Ft összegű növekedést mutat.

 A működési célú pénzeszköz átvételek között jelenik meg a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó támogatások 18.447 ezer Ft összege, a háziorvosi és fogorvosi feladatellátáshoz biztosított NEAK támogatás 16.348 E Ft összege. A közművelődési ágazatban az előző évi 20%-os bérfejlesztés ellentételezésére 594 ezer Ft bértámogatásra jogosult az önkormányzat.  

 A működési célú maradvány 29.066 millió Ft összegéből 13.776 ezer Ft feladattal terhelt pénzeszközt tartalmaz. A beépített maradványból 2.137 ezer Ft a 2022. évi közfoglalkoztatási programokhoz leutalt előleg összege, 9.111 ezer Ft a NEAK támogatás adott feladatra 2022. évben fel nem használt kerete, továbbá itt jelenik meg az állami megelőlegezés finanszírozásának összege 827 ezer Ft értékben, 50 ezer Ft a kulturális ágazat 2022. decemberre eső béremelésének összege, polgármesteri bérfejlesztésre kapott 2022. évi támogatásból 163 ezer Ft a 2022. december hónapra eső béremelés összege, 495 ezer Ft pedig visszafizetési kötelezettség, mely abból adódik, hogy a polgármester választás eredményeként a polgármester főállású helyett tiszteletdíjasként látja el feladatát. Továbbá 2022. szeptember hónaptól év végéig a fogorvosi alapellátás NEAK támogatása az önkormányzattal szerződésben álló fogorvos betegsége miatt nem lett felhasználva, melynek összege 679 ezer Ft, illetve itt jelenik meg a Magyar Faluprogram keretében a temető fejlesztés és a köztéri játszótér felújítási projektek működési kiadásokat finanszírozó támogatásának 313 ezer Ft összege. 16.143 ezer Ft összegű maradvány pedig a működés egyensúlya érdekében lett beépítve a költségvetési rendeletbe.

 

Felhalmozási célú bevételek:

Adatok E Ft-ban

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2023. évi terv

Felhalmozási bevétel

0

359.706

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

7.300

14.611

Felhalmozási bevétel összesen

7.300

374.317

 A felhalmozási célú bevétel 359.706 ezer Ft összege két, 2023. évben elnyert pályázathoz kapcsolódik:

Az önkormányzat a TOP-_PLUSZ-1.2.3-21-BS-2022-00053 azonosító számú „Belterületi utak fejlesztése Hunyán” elnevezésű projekt keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzatból 42.479 ezer Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt a támogatási szerződés alapján 2023-2025 évek között fog megvalósulni. Az önkormányzat a projekt megvalósítására konzorciumi megállapodást kötött a Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit KFT-vel. A program megvalósítására a Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit KFT 2.523 ezer Ft összegű támogatásra jogosult.

Az önkormányzat a KEHOP-2.2.2-15-2021-00160 azonosító számú  projekt keretében a „Kamut központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása” című program megvalósítására pályázatot nyert 1.586.135 ezer Ft összegben. A projekt 1.186.479 ezer Ft uniós forrásból, 337.210 ezer Ft hazai forrásból és 62.446 ezer Ft egyéb kiegészítő támogatásból fog megvalósulni. A program megvalósítására 2023-2025. években kerül sor. 2023. évben a projekt megvalósítására 317.227 ezer Ft összegű támogatást és kiadást terveztünk. A megvalósítás pontos ütemezése még nem áll az önkormányzat rendelkezésére, a 2023. évre tervezett bevétel és kiadás egy általunk kalkulált összeg. A projekt pénzügyi rendezése szállítói finanszírozással fog történni.

A felhalmozási célú finanszírozási bevétel összege 14.611 ezer Ft, ami forrást biztosít a tervezett fejlesztési kiadásokra.

Kiadások számbavétele

A kiadások tervezésénél általános elv volt, hogy a betervezett dologi kiadások a 2022. évi eredeti előirányzat szintjén maradjanak, illetve a feladat növekedésből adódó többlet kiadások és a feladat ellátási telephely változásához szorosan kapcsolódó plusz kiadások kerüljenek figyelembevételre.

Az önkormányzat önként vállalt feladataihoz kapcsolódó kiadások tervezésénél a 2022. évi összegekből indultunk ki.

A bérköltségek meghatározásánál a 260.000 Ft-ról 296.400 Ft-ra növekvő garantált bérminimummal számoltunk. A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 2023. évben 13 %, az előző évhez képest nem változott.

A rendelet tervezetben a köztisztviselői illetményalap bruttó összege: 66.550 Ft, az előző évi szinten lett meghatározva, a cafetéria keret: 332.750 Ft, azaz a jogszabályban rögzített minimum, ami az illetményalap ötszöröse.

Működési kiadások:

Adatok ezer Ft-ban

A működési kiadásokon belül:

A személyi juttatások összege 2022-es évhez képest 1,7 %-os növekedést mutat. A növekedés tényezői között kell megemlíteni a közfoglalkoztatási programok várható bérköltségeit, illetve a garantált bérminimum változás hatását. A személyi juttatások körében a polgármester választás eredményeként az új polgármester társadalmi megbízatású, tiszteletdíja a főállású polgármestert megillető tiszteletdíj 50%-a.

A munkaadókat terhelő járulék mértéke 13 %, a járulék összege a bérköltséghez igazodva módosul.

A dologi kiadások növekedése önkormányzati szintre összesítve több mint 10 millió Ft. A növekedés indoka elsősorban az, hogy a világban zajló energia válság miatt 2022. augusztus 1-től jelentősen megnövekedett a villamosenergia és a földgáz költsége. Az önkormányzat 2021. október 22-én 2022-2023. évre megkötötte az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel a közvilágítási szerződését, melyben a villamos energia egységára 41,42 Ft/kWh. 2022 augusztus 1-től a forgalmi alapú rendszerhasználati díj 52 ezer Ft összeggel növekedett havonta. A közvilágítás költségét az állami támogatásból finanszírozza az önkormányzat. Az önkormányzat előző évi tényleges földgáz felhasználását alapul véve, a várható 736,2 Ft/m3 egységárral számolva 12 millió Ft többletköltség várható, a villamos energiafelhasználás előző évi fogyasztási adatai alapján, 196,014 Ft/kWh egységárral számolva pedig 2 millió többletköltség várható. A földgáz és a villamosenergia ára az előző évi egységárakhoz képest 7-szeresére fog növekedni. Az önkormányzat az energia költségek csökkentése érdekében azokban az ingatlanokban, ahol rendelkezésre áll a napelem, a fűtési időszakban is igyekszik ezt a fűtési módot alkalmazni, illetve fegyelmezett, takarékos energiagazdálkodással tud költséget megtakarítani.

A működési célú pénzeszköz átadás összege 14.3 millió Ft-tal nőtt az előző évhez képest. Ez elsősorban a szolidaritási hozzájárulás 9 millió Ft összegű növekedésével indokolható, továbbá 3 millió Ft az állami támogatás visszafizetésének összege, 1,5 millió Ft a hunyai gyerekek iskolába utaztatásának költségeihez tervezett hozzájárulás összege, illetve 0,8 millió Ft az önkormányzati hivatal hunyai kirendeltségéhez való hozzájárulás összege.

Az ellátottak pénzbeli juttatása jogcímen 3 millió Ft keret összeg került betervezésre, mely összeg 1,1 millió Ft összeggel növekedett előző évihez képest.  2022. évben növekedett a szociálisan rászorulók száma, 2023. évre az országban kialakult gazdasági helyzet miatt további növekedés várható, ezért szükségessé vált az ellátottak pénzbeli juttatás keretének megemelése.

 

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási célú kiadások között 374.317 ezer Ft lett elkülönítve.

A felújítások között jelenik meg a Magyar Faluprogram keretében a köztéri játszótér felújítása során megvalósuló drótkötélpálya kiépítésének 2022. évről áthúzódó 1.998 ezer Ft összege.

A település fejlesztésre (önkormányzat udvarán tároló szín építés, virágládák beszerzése és egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése) 3.000 ezer Ft kiadást tervez. 2022. évben betervezésre került 500 ezer Ft a vízkárelhárítási terv elkészítésére, mely nem valósult meg, a kiadás áthúzódik 2023. évre. Az önkormányzat a tulajdonában lévő 4 ingatlan villámvédelmi rendszerének kiépítésére 1.588 ezer Ft összeget épített be költségvetési rendeletébe. Az önkormányzat a VP 6-19-2-1-54-21 Helyi fejlesztések pályázat saját erejére 421 ezer Ft-ot biztosít. A konyhai feladat ellátása érdekében gázzsámoly vásárlására 250 ezer Ft összeget tervez. Az önkormányzat a 2023. évben induló pályázatok saját erejére, illetve az elnyert támogatások megelőlegezésére 3.500 ezer Ft keretösszeget biztosít.  Az egyéb fejlesztések jogcímen a TOP-.1.2.3-16-BS1-2019-00033 azonosító számú belvízvédelmi projekt elszámolásából adódóan az önkormányzatnak 3.354 ezer Ft összegű támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Az önkormányzat a felhalmozási kiadások forrására 14.611 ezer Ft összegű felhalmozási célú maradványt jelöl ki.

Az önkormányzat a TOP-_PLUSZ-1.2.3-21-BS-2022-00053 azonosító számú „Belterületi utak fejlesztése Hunyán” elnevezésű projekt keretében 42.479 ezer Ft összegű fejlesztési kiadást tervez, 2023. évben a projektelőkészítés feladatait írja elő a támogatói okirat.

Az önkormányzat a KEHOP-2.2.2-15-2021-00160 azonosító számú projekt keretében „Kamut központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása” című pályázati program 2023. évi megvalósítására 317.227 Ft fejlesztési kiadást tervez, mely összeg időarányosan fedezi az elvégzendő feladatokat.

Finanszírozási kiadások

Az önkormányzat 2022. évben a 2023. évi állami támogatás megelőlegezése jogcímen 927 ezer Ft-ot kapott. A megelőlegezett összeg rendezésére 2023. január hónapban kerül sor finanszírozási kiadásként.

 A rendelet előzetes hatásvizsgálata

 A költségvetési rendelet tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

 A tervezet elfogadása esetén a költségvetés lehetővé teszi a folyamatban lévő beruházás befejezését és a további működtetését.

A tervezet biztosítja az önkormányzat által fenntartott közszolgáltatások működtetéséhez szükséges forrásokat a gazdasági évben.

A közfoglalkoztatási programok megteremtik annak a lehetőségét, hogy folytatódjon a programokhoz kapcsolódó értékteremtés, eredményesen kapcsolódjon be a településüzemeltetési feladatokba és javuljon a hatékonysága, figyelemmel a megtett szervezeti változtatásokra is.

A szociális ellátórendszer működéséhez a szükséges források megtervezésre kerültek.

A rendelet tervezet költségvetési egyensúllyal számol, mely csak következetes, takarékos gazdálkodással tartható fenn.

Az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak teljesítéséhez a tervezet a szükséges forrásokat biztosítja.

Környezeti és egészségi következményei:

A rendelet elfogadásának a környezetre és az egészségre negatív hatásai nincsenek. A 2023. évben induló szennyvízelvezetés és tisztítása projekt környezetünk védelmét szolgálja, biztosítja a fenntartható fejlődést.

Adminisztrációs terhek:

A rendelet tervezet adminisztrációs többlet igénnyel nem számol, a megváltozott szabályzórendszer miatt csökkenéssel sem.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotására a költségvetési törvény és az államháztartási törvény kötelezi a Képviselő-testületet, elfogadásának hiányában átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet kell alkotni. A költségvetési rendelet elfogadásáig e rendelet szerint végezheti az önkormányzat a feladatainak ellátását. Amennyiben az önkormányzat nem alkotja meg határidőben a rendeletet, az állami támogatás folyósításának felfüggesztésére kerül sor és az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése pedig bírságot ró az önkormányzatokra.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal önálló gazdasági szervezettel rendelkezik. A Közös Hivatal látja el Gyomaendrődön az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező valamennyi önkormányzati és társulási intézmény, továbbá Gyomaendrőd Város Önkormányzat, Csárdaszállás Községi Önkormányzat, Hunya Község Önkormányzata, a Gyomaendrődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Gyomaendrődi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás gazdálkodási feladatait.

1. Pénzügyi-költségvetési feltételek

A 2023. évi költségvetési tervezet Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján készült, a kiemelt előirányzatokat ezen rendelet tervezet megfelelő mellékletei tartalmazzák.

2. Személyi és tárgyi feltételek

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1-jétől Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya önkormányzatok vonatkozásában látja el feladatait. A tervezett hivatali létszám 2023. évben az alábbiak szerint alakul:

·         Gyomaendrőd: 47 fő (ebből a létszámból 1 fő kisegítő személyzet)

·         Csárdaszállás: 3 fő

·         Hunya: 3 fő

A Közös Hivatal elismert hivatali létszáma 2023. évre számolva 38,46 fő. (35,7 főre nyújt az állam támogatást Gyomaendrőd vonatkozásában, 1,12 főt finanszíroz Csárdaszállás esetében és 1,64 főt Hunya Községben.), mely a tavalyi évben 38,66 fő volt. A két kistelepülés önkormányzata vállalta a fent említett létszám foglalkoztatásából eredő kiegészítés biztosítását, melynek összege Csárdaszállás részéről 13,7 millió Ft, Hunya Község Önkormányzata részéről pedig 7,5 millió Ft. A Közös Hivatal működését szabályozó megállapodás értelmében a hivatal vezetőinek bér-és járulékköltségét, a kiküldetés költségét, a közösen használt szoftverek üzemeltetésének, a biztonsági rendszerek fenntartásának költségét lakosságarányosan viselik a települések. A hunyai kirendeltségen dolgozó köztisztviselők bér és járulékköltségének összege 15 millió Ft, a dologi költség 1,5 millió Ft, a hivatal működési támogatásának Hunya Községre eső része 9 millió Ft.

A Közös Hivatal általános működésére biztosított támogatás összege 213 millió Ft, a saját bevétel összege 3,5 millió Ft, mellyel szemben a tervezett működési kiadások összege 351 millió Ft.

A 2023. évi bérkiadásainak tervezésénél kizárólag a soros lépés és a 14%-os mértékű garantált bérminimum emelés lett figyelembe véve. A garantált bérminimum összege bruttó 296.400 Ft. A köztisztviselői illetményalap összege 2023. január 1-től 65.550 Ft, maradt az előző évi szinten.

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal székhelye 2013. január 1. napjától a Selyem út 124. szám alatt található. Az új helyen a megfelelő feltételek kialakítására már több millió Ft-ot költött az önkormányzat. Az épület külső hőszigetelésére, nyílászáró cserére, napelemmel történő felszerelésére, akadálymentesítésre, fűtés és világítás korszerűsítésére Önkormányzatunk több millió Ft összegű támogatásban részesült. A TOP-os forrásból megvalósuló beruházásnak köszönhetően elmondható, hogy Gyomaendrőd lakosainak közigazgatási kiszolgálása a mai kor követelményeinek megfelelő környezetben történik.

Hunya és Csárdaszállás községekben a közös hivatalnak önálló telephelyei működnek. Ezeken a telephelyeken a hivatal dolgozói ugyanazon programokat alkalmazzák napi munkavégzésük során, mint a Gyomaendrődön dolgozók. Ezen rendszer kialakítása a könnyebb koordinálás és áttekintés érdekében, illetve az egységes hivatali feladatellátás szellemében történt. 

A közvetlen, napi munkát segítő eszközállomány és az alkalmazott programok jól használhatók. A 2019-es költségvetési évtől bevezetésre kerültek az ASP szakrendszerek, melyek rendszerszintű használatának elsajátítása jelentős terhet és többlet feladatot ró folyamatosan a hivatal valamennyi dolgozójára. Az elektronikus ügyintézés szabályainak megismerése és alkalmazásának kiterjesztése tovább folytatódik a 2023-es gazdálkodási évben is.

3. Az ellátandó tevékenységek szakmai, minőségi és mennyiségi jellemzői

A hivatal ellátandó feladatait az alapító okirat, illetve a Hivatal SZMSZ-e részletezi. Az ellátandó feladatok szakmai és minőségi követelményeinek való megfelelést szolgálja, hogy a dolgozók megfelelő végzettséggel, gyakorlattal rendelkeznek, rendszeres továbbképzéseken vesznek részt. A köztisztviselők munkájának minősítése a teljesítményértékelés alapján minden évben megtörténik. A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés ugyancsak a minőségi munkát segíti, az elvégzett ellenőrzések a minél pontosabb és precízebb munkavégzést szolgálják.

 4. Megvalósítási terv

 A hivatal és a hozzá tartozó feladatok költségvetésének összeállítása során az alkalmazott alapjogszabály a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. A törvényi előírásoknak megfelelően történt a bevételek tervezése, illetve a működési kiadások meghatározása. A hivatal dolgozói részére beépített éves cafetéria keret 332.750 Ft/fő.

 

A működési bevételek és kiadások egyensúlya a költségvetési rendelettervezetben biztosított, ugyanakkor az egyensúly fenntartását nagymértékben befolyásolják az esetleges jogszabályváltozások, az elvégzett ellenőrzések megállapításai, az előre nem tervezhető, váratlan események is. A működésben rejlő kockázat negatív hatását mérsékelni és kezelni próbáljuk a FEUVE rendszerének következetes alkalmazásával.

 Indoklás az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez

A költségvetési rendelet-tervezet 1.§-ában meghatározott 528.176 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény az irányadó. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A rendelet-tervezetben a költségvetési egyensúly biztosított.

A rendelet-tervezet 2.§-ában meghatározott működési bevételek az ellátandó feladatokhoz szükséges bevételeket tartalmazzák, a felhalmozási bevételek pedig a megvalósítandó beruházások forrását képezik.

A rendelet-tervezet 3.§-ban a bevételek jogcímenkénti bontásban lettek bemutatva.

A rendelet-tervezet 4.§-ában meghatározott önkormányzati működési kiadások összesen 153.032 ezer Ft összegben az önkormányzat működéséhez kapcsolódó feladatok személyi és tárgyi feltételeinek költségeit tartalmazzák.

A rendelet-tervezet 5.§-ában a működési kiadások részletezése kormányzati funkciók szerint lett kialakítva.

A rendelet-tervezet 6.§-ában a fejlesztési kiadásokra tervezett 374.317 ezer Ft az önkormányzat 2023. évi beruházási elképzeléseit foglalja magába.

A rendelet-tervezet 7.§-ában az önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve került bemutatásra.

A rendelet-tervezet 8.§-ában költségvetési tervszámokat láthatunk a 2023-2026. évekre.

A rendelet-tervezet 9.§-ában az önkormányzat feladatai elvégzéséhez meghatározott létszámkeret került bemutatásra.

A rendelet-tervezet 10.§-a az önkormányzat 2023. évi lehetséges adósságvállalásának felső határát 22.455 ezer Ft összegben határozza meg.

A rendelet-tervezet 11.§-ában az adóbevételekhez kapcsolódó közvetett támogatás jelenik meg.

A rendelet-tervezet 12.§-ában a Közös Hivatal működéséhez való hozzájárulás kerül bemutatásra.

A rendelet-tervezet 13.§-ában a működési kiadások és bevételek kerülnek bemutatásra kötelező és önként vállalt feladat bontásban.

A rendelet-tervezet 14.§-ában a közmunka-programhoz kapcsolódó 2024. évre áthúzódó kötelezettség összege jelenik meg.

A rendelet-tervezet 15.§-ában bemutattuk azon Európai Uniós programokat, melyekből önkormányzatunk támogatásban részesült és még folyamatban van.

A rendelet-tervezet 16.§-a a rendelet hatálybalépésének időpontjáról rendelkezik.

A rendelet 17. §-a rögzíti, hogy a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 10/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet a költségvetési rendelet hatályba lépésekor hatályát veszti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a rendelet megalkotását.

 


Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat

"Rendelet megalkotása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a)      bevételi fő összegét 528.176 ezer forintban,

b)      kiadási fő összegét 528.176 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi fő összegen belül

a)      a működési bevételek előirányzataként 123.941 ezer forintot,

b)      a felhalmozási bevételek előirányzataként 359.706 ezer forintot,

c)      a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 29.918 ezer forintot,

d)      a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 14.611 ezer forintot

állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. §

Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási fő összegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 153.032 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a)      személyi juttatás 41.083 ezer forint,

b)      munkaadókat terhelő járulék 3.923 ezer forint,

c)      dologi kiadás 70.892 ezer forint,

d)      működési célú támogatásértékű kiadás 32.334 ezer forint,

e)      működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.800 ezer forint,

f)       a működési célú tartalék 0 ezer forint,

g)      ellátottak pénzbeli juttatása 3.000 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. §

Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 374.317 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a)      az Önkormányzat felújítási kiadása 1.998 ezer forint,

b)      beruházási kiadása 365.465 ezer forint,

c)      egyéb felhalmozási kiadásra 6.854 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása 827 ezer forint,

(4) A fejlesztési kiadásokat és a finanszírozási kiadásokat a 6. melléklet részletezi.

7. §

Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 7. melléklet tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat 2023-2026. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 8. melléklet tartalmazza.

9. §

Az Önkormányzat jóváhagyott létszámkeretét a 9. melléklet tartalmazza.

10. §

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza.

11. §

A közvetett támogatások kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

12. §

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez való 2023. évi hozzájárulás kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

13. §

A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 13. melléklet tartalmazza.

14. §

Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 14. melléklet tartalmazza.

15. §

Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programját a 15. melléklet tartalmazza.

16. §

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

17. §

Hatályát veszti a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 10/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe