3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2023. február 15-i ülésére

Tárgy:   A Napköziotthonos Konyha térítési és szolgáltatási díjainak meghatározása
Készítette:   dr Kajtár-Farkasinszki Fanni
Előterjesztő:   Kiszely Imre polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Hunya Köszség Önkormányzata a Napköziotthonos Konyhája által a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetést is biztosítja.
 
Az Napköziotthonos Konyha által elvégzett 2022. január 01. – 2022. december 31-ig tartó időszak tekintetében elvégzett önköltségszámítás eredménye az alábbi nyersanyag normák és szolgáltatási díjak meghatározását támasztja alá:
 
- Az óvodásoknál napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) nettó 525,-Ft
- A felnőtteknél (ebéd) nettó 355,-Ft
- Szünidei gyermekétkeztetés (ebéd) nettó 277,-Ft nyersanyag norma.
 
A nyersanyagnormák emelkedése miatt a térítési díjak is emelkednek:
 
Norma
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Nettó norma
Áfa
Bruttó/térítési díj
Kerekítés szabályainak megfelelő bruttó térítési díj
Óvoda 3x
190
190
85
525
142
667
665
Felnőtt
 
355
 
355
96
 
 
Szünidei gyermekétkeztetés
 
277
 
277
75
352
350
 
A vendégétkezők a teljes önköltséget (nyersanyagnorma+ÁFA+rezsiköltség) fizetik.
 
Önköltség számítás a 2023. január 01. napját megelőző 12 hónap költségeit alapul véve:
 
 
Konyha
Személyi juttatások:
 6. 439. 223.-Ft
Munkaadót terhelő járulékok:
     504. 396.-Ft
Dologi kiadások:
 2. 534. 408.-Ft
Összesen :
 9. 478. 027.-Ft
Összesen (12 hónap ) 20. 732 adag
 
Önköltség :
460.-Ft/adag
 
Az étkezések szolgáltatási díjai:
 
 
norma
norma +áfa
rezsiköltség
norma +rezsiköltség
Óvoda 3x
525.- Ft
667.-Ft
460.-Ft
1125.-Ft
Felnőtt
355.-Ft
451.-Ft
460.-Ft
910.-Ft
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § alapján:
 
„92. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról  
a) a fenntartó önkormányzat,
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti vagy az erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint
rendeletet alkot.”
 
A fentiek értelmében az önkormányzat önkormányzati rendeletben csak térítési díj meghatározására jogosult, a nyersanyagnorma, valamint a szolgáltatási díj az Élelmezési Szabályzatban kerülhet meghatározásra.
 
Az önköltség számításon alapuló, emelt összegű nyersanyag normáról és szolgáltatási díjak összegéről az Élelmezési szabályzat módosításának elfogadásával kell döntést hoznia a Képviselő-testületnek. A 2023. március 1. napjától szolgáltatási díjak mértékének emelése miatt szükséges a szolgáltatást igénybe vevőkkel megkötött szerződések módosítása is, amelyre a Képviselő-testület felhatalmazása szükséges.
 
Előzetes hatásvizsgálat Hunya Község Önkormányzatának Napköziotthonos Konyhájának szolgáltatásairól szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításához
 
A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Az önkormányzat önkormányzati rendeletben a térítési díj meghatározására jogosult. A világban bekövetkezett változások következményeként (élelmiszer-, energia-, és más egyéb szolgáltatások árainak ugrásszerű növekedése miatt) térítési díj emelés vált szükségessé
 
Környezeti és egészségi következményei:
Nem releváns
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotásával biztosított a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek történő megfelelés, valamint a párhuzamos szabályozás megszüntetésre kerül.
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A törvény által szabályozottak alapján megállapításra került a 2023. március 01. napjával bevezetésre kerülő intézményi térítési díj.
 
Indokolás az Hunya Község Önkormányzatának Napköziotthonos Konyhájának szolgáltatásairól szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításához
 
 
Általános indokolás
Az önkormányzat önkormányzati rendeletben a térítési díj meghatározására jogosult.
 
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

A meghatározott intézményi térítési díjak a rendelet normaszövegébe jelen módosítással beépítésre kerültek.
 
A 3. §-hoz
A rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg.
 
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a döntési javaslatok elfogadására.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
1. döntési javaslat

"Az étkeztetési szolgáltatási díjak meghatározása 2023. március 1. napjától"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hunya Község Napköziotthonos Konyhájának Élelmezési Szabályzatában az étkeztetés szolgáltatási díjait 2023. március 1. napjával az 1. számú melléklet módosításával az alábbiak szerint határozza meg:

 1. melléklet

Hunya Község Napköziotthonos Konyhájának élelmezési nyersanyagnormái és a vendég-étkeztetések szolgáltatási díjai

 

 

Nyersanyag norma

Térítési díj/

norma+ÁFA

Vendégétkeztetések szolgáltatási díja

(norma+ÁFA+rezsiköltség)

 

tízórai

ebéd

uzsonna

összesen

Óvoda

190

220

115

525

667

1125

Felnőtt

 

355

 

355

451

910

Szünidei gyermekétkeztetés

 

277

 

277

352

-

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

2. döntési javaslat

"Felhatalmazás szolgáltatási szerződések módosítására"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: általános ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kiszely Imre polgármestert a 2023. március 1. napjával megállapított szolgáltatási díjak mértékére tekintettel a szolgáltatást igénybe vevőkkel megkötött szerződések módosítására.


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

3. döntési javaslat

"Önkormányzati rendelet módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: rendelet alkotás és szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (II. ...) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzatának Napköziotthonos Konyhájának szolgáltatásairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról


Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A Hunya Község Önkormányzatának Napköziotthonos Konyhájának szolgáltatásairól szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. §
A rendelet 2. melléklete tartalmazza a Hunya Község Önkormányzat Napköziotthonos Konyhája által szolgáltatott étkeztetések szolgáltatási díjait.”
2. §
A Hunya Község Önkormányzatának Napköziotthonos Konyhájának szolgáltatásairól szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
3. §

 

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe