4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2023. február 15-i ülésére

Tárgy:   Gyermekétkeztetés térítési díjának emelése, hozzájárulás a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.3.) önkormányzati rendelet módosításához
Készítette:   dr Kajtár-Farkasinszki Fanni
Előterjesztő:   Kiszely Imre polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!
 
A Térségi Szociális Gondozási Központ 2022. őszén lefolytatta a 2023. évre vonatkozó „Különféle élelmiszerek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást. A 2022. december 30. napján aláírt szállítói szerződések alapján elvégezték az intézmény által biztosított ételek normavizsgálatát, amely alapján megállapításra került, hogy minden korosztály tekintetében normaemelésre van szükség ahhoz, hogy az előírásoknak megfelelő összeállítású ételek kerülhessenek továbbra is az étlapra.
 
Ennek alapján az alábbi változás válik szükségessé:
 
Korcsoport megnevezése
Étkezési forma
2022.10.01-től norma Ft/adag
2023. 03.01-től norma Ft/adag
Változás %-ban
Bölcsőde
Reggeli
99
134
35
Tízórai
16
16
0
Ebéd
162
189
17
Uzsonna
106
122
15
Óvoda
Tízórai
99
146
47
Ebéd
225
248
10
Uzsonna
79
110
39
Általános iskola
Reggeli
106
126
19
Tízórai
99
142
43
Ebéd
291
323
11
Uzsonna
122
142
16
Vacsora
102
118
16
Középiskola
Reggeli
169
205
21
Ebéd
327
378
16
Vacsora
236
283
20
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§-a alapján:
 
„(2f) Ha a 21/A. § (1), (4) és (6) bekezdése szerinti gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.
(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
(3a) Ha a fenntartó vagy a települési önkormányzat a gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja, az intézményi térítési díj megállapítása érdekében az étkeztetést biztosító szolgáltató köteles elkülönítetten kimutatni a gyermekétkeztetéssel összefüggésben felmerülő nyersanyagköltséget.
(4)A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint az 21/B. §-ban megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. Ha a fenntartó kizárólag a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre állapít meg személyi térítési díjat, a személyi térítési díj meghatározásánál a 150. § (1)-(3) bekezdését nem kell alkalmazni.”
 
Fenti jogszabályi hivatkozás és az intézménynél 2023. március 01. napjától alkalmazandó nyersanyag normák alapján, a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó élelmezési térítési díjakat az alábbiakra szükséges módosítani:
 
Korcsoport megnevezése
Étkezési forma
Térítési díj nettó Ft/adag
ÁFA Ft.
Bruttó intézményi térítési díj Ft.
Bölcsőde
Reggeli
134
36
170
Tízórai
16
4
20
Ebéd
189
51
240
Uzsonna
122
33
155
Óvoda
Tízórai
146
39
185
Ebéd
248
67
315
Uzsonna
110
30
140
Általános iskola
Reggeli
126
34
160
Tízórai
142
38
180
Ebéd
323
87
410
Uzsonna
142
38
180
Vacsora
118
32
150
Középiskola
Reggeli
205
55
260
Ebéd
378
102
480
Vacsora
283
77
360
 
A gyermekétkeztetési térítési díjak meghatározására vonatkozó intézményi javaslat az előterjesztés mellékletében található.
 
A Társulási Tanács döntése alapján meghatározott térítési díjak 2023. március 01. napjával lépnek hatályba, Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.3.) önkormányzati rendeletének módosításával.
 
A Szt. szerint társulási fenntartó esetében a térítési díjakat a tagönkormányzatok közül meghatározott önkormányzat helyi rendeletében kell meghatározni. A Társulás Gyomaendrőd Város Önkormányzatát jelölte meg a helyi rendelet készítőjeként. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdése alapján a rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulására is szükség van, a hozzájárulást a képviselő-testületek a javaslatuk megfogalmazásával egyidejűleg adják meg.
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.
 

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat

"Hozzájárulás a gyermekétkeztetési térítési díjak meghatározásához, a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.3.) önkormányzati rendelet módosításához "

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX. 3.) önkormányzati rendeletének módosításához, mely szerint a rendelet 1. mellékletén átvezetésre kerülnek a 2023. március 01. napjával bevezetésre kerülő az alábbi táblázatban ismertetett gyermekétkeztetési térítési díjak:

 

Teljes árú térítési díjak

Reggeli

Tízórai

Ebéd

Uzsonna

Vacsora

Napi

Bölcsőde

170

20

240

155

-

585

Óvoda

-

185

315

140

-

640

Óvoda - Csárdaszállási telephely

-

180

400

170

-

750

Általános iskola

160

180

410

180

150

1080

Középiskola

260

 

480

 

360

1100

A térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

 

 

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe