5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2023. február 15-i ülésére

Tárgy:   Hozzájárulás a fizetendő térítési díjak meghatározásához, és az önkormányzati rendelet módosításához
Készítette:   dr Kajtár-Farkasinszki Fanni
Előterjesztő:   Kiszely Imre polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény kötelezővé teszi a szociális ellátások intézményi térítési díjának meghatározását és alkalmazását valamennyi ellátási forma tekintetében:
 
„115. § (1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében szolgáltatásonként, szakápolási központ esetében a szakápolási ellátásra külön kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.”
 
A Térségi Szociális Gondozási Központ 2022. őszén lefolytatta a 2023. évre vonatkozó „Különféle élelmiszerek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást. A 2022. december 30. napján aláírt szerződések alapján elvégezték az intézmény szolgáltatásaihoz kapcsolódó önköltség-, és norma számítást.
A világban bekövetkezett változások következményeként (élelmiszer-, energia-, és más egyéb szolgáltatások árainak ugrásszerű növekedése miatt) térítési díj emelés vált szükségessé az intézmény által ellátott összes szakfeladaton.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése e) és f) pontjai alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat nappali ellátás esetén ellátási napra, bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra vetítve kell meghatározni. Az intézményi térítési díj alapja, a szolgáltatási önköltség, mely a teljes feladatra tervezett kiadási összeget tartalmazza.
Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség, valamint a feladatra kapott állami támogatás különbözete alapján került meghatározásra.
 
A térítési díjak meghatározására vonatkozó részletes intézményi javaslat az előterjesztés mellékletében található.
 
A szociális étkeztetés Hunya településen vásárolt szolgáltatásként biztosított, Hunya Község Önkormányzat Napköziotthonos Konyhája elvégezte az önköltségszámítást, melynek eredményeképp a szolgáltatási díj összege a térítési díjak közé beépítésre került.
 
Tájékoztatom a Társulási Tanácsot, hogy a döntése alapján meghatározott térítési díjak 2023. március 01. napjával lépnek hatályba, Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításával.
 
A Szt. szerint társulási fenntartó esetében a térítési díjakat a tagönkormányzatok közül meghatározott önkormányzat helyi rendeletében kell meghatározni. A Társulás Gyomaendrőd Város Önkormányzatát jelölte meg a helyi rendelet készítőjeként. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdése alapján a rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulására is szükség van, a hozzájárulást a képviselő-testületek a javaslatuk megfogalmazásával egyidejűleg adják meg.
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.


Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat

"Hozzájárulás a fizetendő térítési díjak meghatározásához, és az önkormányzati rendelet módosításához "

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításához, mely szerint a rendelet 3. mellékletén átvezetésre kerülnek a 2023. március 01. napjával bevezetésre kerülő az alábbi táblázatban ismertetett intézményi térítési díjak:

 

Térítési díjak szolgáltatásonként

Ellátási forma

1993. évi III. tv szerint számított intézményi térítési díjak 2023. 03.01. napjától

Önkormányzati kompenzáció

2023. 03.01. napjától meghatározott intézményi térítési díjak

Szolgáltatási

egység

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS FELADATAI

 

 

 

 

Szociális étkeztetés Gyomaendrőd, Csárdaszállás

701+189(ÁFA)

--

701+189(ÁFA)

Ft/adag

Szociális étkeztetés Hunya

(vásárolt szolgáltatás)

--

--

717+193(ÁFA)

Ft/adag

Szociális étkeztetés kiszállítási díja Gyomaendrőd, Hunya, Csárdaszállás

110

--

110

Ft/nap

Szociális étkeztetés kiszállítással Gyomaendrőd, Csárdaszállás

1 000

--

1 000

Ft/nap

Szociális étkeztetés kiszállítással Hunya

--

--

1 020

Ft/nap

Házi segítségnyújtás - személyi gondozás

360

--

360

Ft/óra

Házi segítségnyújtás - szociális segítés

1 495

--

1 495

Ft/óra

Időskorúak nappali ellátása étkezés nélkül

647

597

50

Ft/nap​

Fogyatékkal élő személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül

1 427

1 377

50

Ft/nap

Fogyatékkal élő személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel

2 128

1378

750

Ft/nap

SZOCIÁLIS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉS

 

 

 

 

Átlagos szintű és demens gondozást, ápolást igénylő ellátás

Őszikék Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.

Rózsakert Idősek Otthona Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6.

Szent Imre Idősek Otthona Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1.

Őszi Napsugár Idősek Otthona Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8.

5 022

872

4 150

Ft/fő/nap

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

 

 

 

 

- Személyi segítés Szociálisan rászorultak részére

370

--

370

Ft/óra

- Szállítás Szociálisan rászorultak részére

140

--

140

Ft//km

- Személyi segítés Szociálisan nem rászorultak részére

1 680

--

1 680

Ft/óra

- Szállító szolgáltatás – 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rend. 12/A § alapján

195

--

195

Ft/km

 

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe