6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2023. február 15-i ülésére

Tárgy:   Hunya Község Önkormányzata Cafetéria juttatásról szóló szabályzatának felülvizsgálata
Készítette:   Ugrainé Gróf Éva
Előterjesztő:   Kiszely Imre polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!

Hunya Község Önkormányzatának Cafetéria juttatás szabályzatát a 46/2019.(IV. 24.) Hunya Kt. határozat tartalmazza. A szabályozás alapján az önkormányzat a főállású polgármester és a közalkalmazottak részére béren kívüli juttatást biztosít. Az elmúlt évben történt személyi változások és a foglalkoztatási jogviszonyuk (polgármester társadalmi megbízatású, a közművelődési munkatárs, pedig munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott) miatt szükségessé válik a cafetéria szabályzat felülvizsgálata, ugyanis rájuk a jelenleg érvényes szabályzat hatálya nem terjed ki. Az önkormányzat által foglalkoztatott állandó munkavállalók részére az egységes juttatás biztosítása érdekében szükséges a szabályzat módosítása.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet tervezete tartalmazza a cafetéria juttatás forrását. Személyenként a köztisztviselői illetményalap 5-szöröse (66.550 Ft*5= 332.750 Ft), mely összeget 28 % munkaadókat terhelő járulék fizetési kötelezettség terheli.

A cafetéria szabályzat szövegét a döntési javaslat tartalmazza, melynek elfogadását javasoljuk.

Kérem a Képviselő-testületet a cafetéria-juttatás szabályzatát tárgyalja meg és döntsön annak elfogadásáról.


Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat

"Hunya Község Önkormányzata Cafetéria juttatásról szóló szabályzatának felülvizsgálata"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat cafetéria-juttatás szabályzatát az alábbi tartalommal fogadja el:

 Hunya Község Önkormányzata

Cafetéria-juttatás szabályzata

 Hunya Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a cafetéria-juttatások rendszerén keresztül biztosítja az önkormányzattal jogviszonyban álló állandó munkavállalók részére az egységes elvek alapján szabályozott természetbeni juttatást.

 1. Cafetéria-juttatásra való jogosultság

1.1. Cafetéria-juttatás igénybevételére jogosult az Önkormányzattal

a) jogviszonyban álló polgármester,

b) közalkalmazotti jogviszonyban álló alkalmazottak,

c) munka törvénykönyve alapján jogviszonyban álló közművelődési munkatárs.

1.2. A dolgozó nem jogosult cafetéria-juttatás igénybevételére:

a) a szülési szabadság, terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási-díj, a gyermekgondozási-segély folyósításának időtartamára,

b) 30 napot meghaladó távollét esetében a távollét első napjától kezdve.

1.3. A munkaviszonyt létesítő dolgozó a cafetéria-juttatást a jogviszony létesítés után, a próbaidő lejártával veheti igénybe.

1.4. A cafetéria-juttatás igénybevételére való jogosultság a jogviszony megszűnésének napján szűnik meg.

 2. Cafetéria-juttatás összege 

2.1. A cafetéria juttatás éves összegét az Önkormányzat Képviselő-testülete az évenként elfogadott költségvetési rendeletében határozza meg.

2.2. A cafetéria-juttatás összege biztosít fedezetet, az egyes juttatást terhelő közterhekre is.

2.3. A cafetéria-juttatás összege arányosan kerül megállapításra:

a) azon munkatársak esetében, akik munkaviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg,

b) amennyiben a dolgozó részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra.

2.4. A tárgyévben igénybe nem vett cafetéria-juttatás összege a következő évre nem vihető át.

3. Cafetéria-juttatásra vonatkozó elszámolási szabályok

 3.1. A cafetéria-juttatás elszámolása bruttó módon történik, tartalmazza a közterhek költségeit.

3.2. A cafetéria-juttatáshoz az azt terhelő adó- és járulékterhek összegét a tárgyévben érvényes adó és járulékterheket meghatározó jogszabályok határozzák meg.

3.3. Ha a dolgozó jogviszonya év közben szűnik meg, köteles a részére nyújtott cafetéria összeggel az utolsó munkában töltött napon elszámolni.

3.4. Amennyiben a dolgozó a tárgy évben a cafetéria-juttatás időarányosan felhasználható mértékénél többet vett igénybe, úgy a különbözet – előzetes hozzájárulásával – illetményéből levonásra kerül, illetve választása szerint, ha a juttatás természete ezt lehetővé teszi, vissza kell adni.

3.5. Nem kell visszafizetni a cafetéria-juttatás értékét, ha a jogviszony a dolgozó halálával szűnik meg.

3.6. Amennyiben a dolgozó nem jogosult cafetéria juttatás igénybevételére az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria-juttatás értékét, a távollét utáni első munkanapon vissza kell fizetni, illetve vissza kell adni.

3.7. Ha a munkavállalót tárgyév közben áthelyezik, az egyes munkáltatóknál cafetéria-juttatásra időarányosan jogosult. Ha a munkavállaló a korábbi munkáltatónál az időarányos részt meghaladó értékű cafetéria-juttatást vett igénybe, visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban az időarányos részt meghaladó mértékkel az új munkáltatónál igénybe vehető cafetéria-juttatás értékét – legfeljebb az új munkáltatónál igénybe vehető juttatás mértékéig – csökkenteni kell.

4. Cafetéria-juttatás

Széchenyi Pihenő Kártya

4.1. A munkáltató névre szóló, bankkártya elven működő, elektronikus utalványkártya formájában OTP Szép kártyára, utalással biztosítja a cafetéria összegét.

4.2. A munkavállalóknak nyilatkozniuk kell, hogy más munkáltatótól részesülnek-e béren kívüli juttatásban. A kapott juttatásokat össze kell számolni, mert a kedvezményes adózás csak a törvényben meghatározott mértékig lehetséges.

5. Záró rendelkezések

5.1. E szabályzat a kihirdetés napján lép hatályba.

Egyidejűleg hatályát veszti a 46/2019.(IV. 24.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott Cafetéria juttatásról szóló szabályzat.


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe