Döntések listája
SZMSZ módosító rendelet-tervezete ülések hozzászólási időkeretének szabályozása
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló rendelet módosítása
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet módosítása
Orvosi Ügyelet 2011. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolása
Városi Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Medicus Universalis Háziorvosi Bt.-vel kötött szerződés jóváhagyása
Térségi Szociális Gondozási Központ szakmai programjának jóváhagyása
Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői álláshelyre pályázati kiírás
Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény 2012. évi közművelődési programterve
Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása
Önkormányzati támogatásból adódó kötelezettség vizsgálata Múzsnyai Éva Gye, Pásztor J. u. 32.
Apponyi u. 24/B. szám alatti bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása Al--Ani Amer részére
Hubenkó Erzsébet Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/a. szám alatti bérlő kérelmének elutasítása
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló rendelet-tervezet
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet-tervezet
A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló rendelet-tervezet
Környezetvédelmi Alapjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Önállóan működő költségvetési szerv alapításának nem támogatása a Város óvodai feladatellátásával kapcsolatban
Térségi Humánsegítő Szolgálat szociális feladatellátásának átszervezése
Határ Győző Városi Könyvtár 2011. évi szakmai beszámolójának és 2012 évre szóló munkatervének jóváhagyása
Művelődési Ház kérelme kérelme a város jubileumi rendezvénysorozatára illetve a város nemzeti ünnepeinek megrendezésére vonatkozóan
Hétszínvirág-Tüskevár Bt. 2011. évben tanyagondnoki feladat-ellátásáról végzett beszámoló elfogadása
Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató BT kérelme befogadó nyilatkozat kiadása iránt
Magtárlaposi út 14/1 és a 16/1. szám alatti költségalapú bérlakásoknál elmaradt hőszigetelés munkálatainak engedélyezése
Vízmű sor 2 szám alatti szociális bérlakások felszámolására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány készítése
Október 6. ltp. B/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú szolgálati bérlakás berendezési tárgyainak cseréje
2011. évi támogatást szolgáló alapokból elnyert támogatások szakmai és pénzügyi beszámolója
Jelentés az Üvegzseb törvényben meghatározott önkormányzati feladatok végrehajtásáról
Önkormányzati támogatásból adódó kötelezettség vizsgálata Munkácsi Zoltán
Bacsa Imre Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/F. szám alatti bérlakás közüzemi díj tartozása
Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozata leadásáról
Határ Győző Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Az egészségügyi alap- és szakellátásra vonatkozó koncepció elfogadása
Térségi Humánsegítő Szolgálat feladat rendszerének átszervezéséről döntés a májusi ülésen
Az oktatási intézmények gazdasági vezetésének átszervezése előterjesztés levétele a napirendről
2011. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelés elfogadása
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Magtárlaposi u. 14/4. sz. alatti bérlakás kiutalása Hunya Péter Tamási Á.u. 23. alatti lakos részére
Endrődi u. 5-7/A/1 alatti bérlakás kiutalása Pelyva Mátyásné részére
Fazekas Béla Október 6. ltp. 1/B/13. alatti lakás bérlő kötelezése lakbérhátralékok folyamatos fizetésére
Harsányi Lajosné Vízműsor 2/K. alatti lakásbérlő kötelezése a folyamatos lakbérhátralék fizetésére
Rafael Jenőné Október 6. ltp. A/4/12. alatti bérlő kötelezése hátralék megfizetésre
Szabó István Vízműsor 2/J alatti bérlő által a villanyóra felszerelési költségeinek viselése
Bacsa Imre Vízműsor 2/F alatti bérlő kötelezése a közüzemi díj hátralékok megfizetésére
Wágner Mihály Október 6. ltp. B/I/2 bérlő kötelezése villanyhátralék megfizetésére
Endrődi u. 5-7 C.4. szám alatti költségalapú bérlakás díjhátraléka
A közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII. 30.) rendelet felülvizsgálata
Szabálysértési tényállást tartalmazó önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
Térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
A városi címer és zászló használatáról szóló 24/1991. (XII. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
A helyi adókról szóló 30/2011. (XI.4.), a talajterhelési díjról szóló és az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának beszámolója a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról
Összefoglaló jelentés a 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről
Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó további kedvezmények bevezetésének vizsgálata
A Határ Győző Városi Könyvtár 2012-ben évben megtartott leltározási dokumentációjának jóváhagyásra
Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény alapító okiratainak felülvizsgálata
Óvoda alapítás alapító okiratának jóváhagyása valamint az dokumentum - rendszer ütemtervének elfogadása
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratainak felülvizsgálata
Tájékoztató a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2011. évi közhasznúsági jelentéséről
Javaslat a Selyem úti óvodáért Alapítvány támogatására az Ifjúsági Alapból
Javaslat a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támogatásra az Ifjúsági Alapból
Természetjáró Tájvédők Közhasznú Egyesület pályázó támogatása az Ifjúsági Alapból
Javaslat alapítványok részére támogatás megállapítására a Civil Alapból
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása
Együttműködési megállapodás a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola Természetbarátainak Köre civil szervezettel
Együttműködési megállapodás megkötése a településen működő két nemzetiségi önkormányzattal
Az Ultrahang Egyesület a Korszerű Szakellátásért tulajdonában lévő ultrahang készülék használata
Az Otthon Gondoz-Lak Szociális Közhasznú Egyesület kérelme befogadó nyilatkozat kiadása iránt
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Magtárlaposi u. 16/1. szám alatti bérlakás kiutallása Dr. Petrikó Attila részére
Apponyi u. 24/C. szám alatti szociális bérlakás kiutalása Wágner Mihály részére
Önkormányzati támogatásból adódó kötelezettség vizsgálata - Orovecz Zoltán
Szavazatszámláló Bizottság összetételében bekövetkezett változások, új tag, póttag választása
„Gyomaendrőd Város Közszolgáltatásáért” Elismerő Oklevél adományozása
6. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos tájékoztatót tudomásul vétele
Városi Egészségügyi Intézmény dolgozóinak egységes nyári szabadságolásának elutasítása
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány részére vissza nem térítendő támogatás nyújtása
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása
Javaslat Hornok Lászlóné részére Gyomaendrőd Város Nevelésügyéért” Elismerő Oklevelet adományozására
Önkormányzati támogatásból adódó kötelezettség vizsgálata, használatba vételi engedély megkérése- Sóczó Attila, Salamon Csilla
Önkormányzati támogatásból adódó kötelezettség vizsgálata- Timár Károly, Csikós Anikó
Bizottsági határozat végrehajtásának felfüggesztése - Fazekas Béla
Bizottsági határozat végrehajtásának felfüggyesztése- Hasányi Lajosné
Bizottsági határozat végrehajtásának felfüggesztése -Rafael Jenőné
Magtárlaposi úti lakások értékesítésére, és a szolgálati bérlakások lakbérére javaslat,
Iskolai csoport és tanulólétszámok jóváhagyása a 2012/2013-as tanévre
Egészségügyi Intézmény ellátási területének csökkenését – Ecsegfalva vonatkozásában
Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek közötti megállapodás felülvizsgálata
Regionális Hulladéklerakó Teleppel kapcsolatos jogi eljárásokról szóló tájékoztatás
Körös Kajak Sportegyesülettel kötött használatba adási szerződés 1. sz. módosítása
Javaslat Hevesi Nagy Anikó megbízására a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói feladatainak ellátásával
Apponyi u. 24/C szám alatti szociális bérlakás kiutalása Pappné Németh Hedvig részére
Endrődi u 5-7. C/4. alatti költségalapú bérlakás kiutalása Juhász Lajosné részére
Németh Gyuláné kijelölése második helyre az Endrődi u 5-7/C bérlakás bérlőjéül
Tájékoztatás a Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. C/4. szám alatti költségalapú bérlakásról
Magtárlaposi u. 14/2. alatti költségalapú bérlakásra új pályázat kiírása
Fiatal házasok ingatlanbővítéséhez támogatás megállapítása- Komoroczki Tamás és felesége
Önkormányzati támogatásból adódó kötelezettség vizsgálata- Múzsnyai Éva
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményvezetőjének beszámolója a 2011/2012-es tanévről
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetőjének beszámolója a 2011/2012-es tanévről
Kis Bálint Általános Iskola Szervezeti és MŰködési Szabályzatának elfogadása
Kis Bálint Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programjának elfogadása
Kistérségi Óvoda szervezeti és működési szabályzatának elfogadása
2012 évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása
Képviselő-testület és Szervei SZMSZ és a Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása
A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása I. forduló
Beszámoló kérés az óvodáktól az úszásoktatás hatékonyságáról
Selyem úti Óvod és Bölcsőde szakmai beszámolója a 2011/2012-es nevelési évről
Vásártéri Óvoda és Bölcsőde szakmai beszámolója a 2011/2012-es nevelési évről
Tájékoztató az önkormányzati minőségirányítási program megvalósításáról
Dr Katona Piroska megbízása az 1. sz. háziorvosi körzet helyettesítési feladatok ellátásával
3. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos intézkedés
1 és 3 számú háziorvosi körzet összevonása lehetőségének napirenden tartása
Városi Egészségügyi Intézmény pályázata a TÁMOP program keretében
Emléktábla elhelyezésének engedélyezése az endrődi tanácsháza homlokzatán
Javaslat a „Lélekkel a Körösök mentén” – DAOP-2.1.1/J-12 pályázat benyújtására
Javaslat pályázat benyújtására testvérvárosi találkozó szervezése érdekében
Tájékoztató a Raiffeisen és Morgan Stanley Mindenki Ebédel programokról
Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése - DAOP-2.1.1/J-12 pályázat
Apponyi u. 24/C. szociális bérlakás kiutalása Havai Brigitta részére
Önkormányzati támogatásból adódó kötelezettség vizsgálata Veres Gábor
Önkormányzati támogatásból adódó kötelezettség vizsgálata Klein István
Lejárt határidejű bizottsági döntésekról szóló jelentés elfogadása
Dr.Petrikó Attila háziorvossal kötendő előszerződés-tervezet elfogadása
Magtárlaposi u. 16/1. alatti bérlakás kiutalása Dr. Petrikó Attila részére
Térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet felülvizsgálata I. forduló
Háziorovosi körzet módosításában érintett háziorvosokkal egyeztetés lefolytatása
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásra vonatkozó társulási megállapodás módosítása
Beszámoló az önkormányzati bérlakásoknál végzett ellenőrzésről
Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése - DAOP-2.1.1/J-12 pályázat
Szándéknyilatkozat a Köznevelési Intézmények működtetése alóli mentesülésről
A közfoglalkoztatási mintaprogram menedzsmentjének 2012. és 2013. évi foglalkoztatása
A Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyének betöltésére pályázat kiírása
A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló
Nagy József Gyomaendrőd, Vízműsor 2/N sz. alatti bérlő közüzemi díj hátraléka
A "Gyomaendrőd Díszpolgára"cím, valamint a „Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett adományozására beérkezett javaslatok
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet felülvizsgálata
Zajrendelet, bel-és külterületi holtágak védelméről szóló rendelet hatályon kívül helyezése
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium beszámolója a 2011/2012-es tanévről
Városi Alapfokú Művészeti Iskola 2012/2013-as tanévben indítandó csoport létszámainak és csoportszámainak jóváhagyása
Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának felülvizsgálata
Dr. Darvas Tamás praxis finanszírozásával kapcsolatos kérelmének levétele a napirendről
Városi Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának fenntartói jóváhagyása
Városi Egészségügyi Intézmény 2012. decemberi egységes szabadságolásának engedélyezése
Jogszabályváltozás miatt a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásában való együttműködés felülvizsgálata
Magyar Kommunista Munkáspárt táblaállítási kérelmének támogatása
„Gyomaendrőd Város Idősekéért” Elismerő Oklevél adományozása
Magtárlaposi u. 14/2. alatti bérlakás kiutalása Feke Norbert részére
Fő út 45/2. alatti önkormányzati bérlakás kiutalása Dávid Ivett részére
Október 6. ltp. A/13. alatti bérlakás kiutalása Lakatos Lajosné részére
Néplieget u. 1/B. alatti bérlakás kiutalása Ádám Szilvia részére
Önkormányzat által támogatott (belvíz) ingatlan tulajdonosváltásához kapcsolódó kérelem -Krisztné Hegedűs Mária
Magtárlaposi u. 16/4. alatti bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Magtárlaposi u. 16/2. alatti bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Lejárt határidejű bizottásgi határozatok végrehajtásáról szóló jelentés
Háziorvosi körzetek beosztásával kapcsolatos egyeztetés lefolytatása
Háziorvosi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálatához eljárási rend meghatározása
8. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosi rendelőjének átadására megállapodás
8. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosi rendelőjének tárgyi, szakmai minimum feltételeinek biztosításához pénzeszköz biztosítása
8. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetéséhez szükséges forrás kijelölése
Magtárlaposi u. 16/2. sz. alatti bérlakás kiutalása Dr. Varga Edit háziorvos részére
Határ Győző Város Könyvtár üzemeltetésének átszervezése valamint az alapító okiratának módosítása
Beszámoló a Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2012. évi tevékenységéről
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló rendelet módosítása
Új városháza infokommunikációs alap infrastruktúrájának kiépítése
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2012. évi lakásgazdálkodási tevékenységéről készített beszámolója
Dinyáné Bánfi Ibolya megbízására javaslat a könyvtárvezetői feladatok ellátásával
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló rendelet módosítása
Határ Győző Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatásra kiírt pályázatok elbírálása A. típus
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatásra kiírt pályázatok elbírálása B. típus
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat előző évek fordulóiban megítélt „B” típusú ösztöndíjpályázatok támogatási összege
2013. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati eljárásból pályázók kizárása
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása
Tájékoztatás étkezési térítési díj beszedés eljárásrendjének megváltoztatásáról
A Városi Egészségügyi Intézmény vezetői állására benyújtott pályázat elbírálása
„Gyomaendrőd Város Kultúrájáért” Elismerő Oklevél adományozása
Végrehajtási eljárás leállítás iránti kérelem elbírálása (Krisztné Hegedűs Mária)
« Vissza
Vissza a főmenübe