Döntések listája
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet tárgyalása I. forduló
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosítása
2020. évben fizetendő gyermekétkeztetési térítési díjak meghatározása
Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2020. évben fizetendő térítési díjak meghatározása
Kistérségi óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
Közhasznú társaságok fenntartásában lévő óvodák nyári nyitva tartása
Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata-Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata-Német Nemzetiségi Önkormányzat
A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendelet-tervezet
Pályázati kiírás az Idegenforgalmi Alapból elnyerhető támogatásra
Pályázati kiírás a Környezetvédelmi alapból elnyerhető támogatásra
Pályázati kiírás a Közművelődési Alapból elnyerhető támogatásra
2020. évi támogatási alapok pályázati kiírásaihoz kapcsolódó dokumentumok
Dinyáné Bánfi Ibolya részére illetménykiegészítés meghatározása
A gyomaendrődi 0130/14 hrsz-ú ingatlan átadása a DAREH Önkormányzati Társulás vagyonkezelésébe
Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére felajánlott vadászgyűjtemény
Magtárlaposi u. 16/4 szolgálati bérlakás kiutalása Kázmér-Bálint Zsuzsa részére
3. fogorvosi körzet működtetése -feladat-ellátási szerződés megkötése
Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Bt. beszámolója a 2019 évben végzett tanyagondnoki szolgáltatásról
Beszámoló a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2019. évi lakásgazdálkodási tevékenységről
Beszámoló a Szent Antal Népház 2019. évben végzett tevékenységéről
Kállai Ferenc Művelődési Központ beszámolója a 2019 évben végzett tevékenységéről
Kállai Ferenc Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása
Határ Győző Városi Könyvtár 2019. évi működéséről beszámoló
Határ Győző Városi Könyvtár által elkészített Települési Könyvtárak 2019. évi működéséről szóló beszámoló
Határ Győző Városi Könyvtár által elkészített Települési Könyvtárak 2020. évi munkaterve
Határ Győző Városi Könyvtár – Tímár Máté Fiókkönyvtár nyitva tartási idejének megváltozása
Önkormányzati intézmények vezetőinek teljesítményértékelési szempontrendszere
2019. évben nyújtott támogatást szolgáló alapok alábbi kedvezményezettjeinek záróbeszámolói
Dan-zugi Egyesület 2019. évi pályázati elszámolás határidejének meghosszabbítása
Székhelyhasználat jóváhagyása-Magyar Fürdővárosok Szövetsége Egyesület
2020 évi önkormányzati kitüntetésekre érkezett ajánlások formai megfelelősége
Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi feladatairól
Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2020. első féléves gazdálkodásának alakulásáról
Kállai Ferenc Művelődési Központ alapító okiratának módosítása
Kállai Ferenc Művelődési Központ alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalása
Szent Antal Népház és Művelődési Ház alapító okiratának módosítása
Szent Antal Népház és Művelődési Ház alapító okirata módosításokkal egységes szerkezetbe
Határ Győző Városi Könyvtár alapító okirata módosításokkal egységes szerkezetben
Tájékoztató a közművelődési intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról
Döntés a közművelődési intézményekben foglalkoztatottak tervezett bérmódosításáról
A köztemetőket és a temetkezés rendjét szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata (2. forduló)
A kegyeleti kérdéseket szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata (2. forduló)
A helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosítása
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Terve
Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi tevékenységéről
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2020. első félévi beszámolója
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2020. első félévi gazdálkodási beszámolója
Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről
Tájékoztató a zöldterület karbantartás jelenlegi szabályozásáról
Beszámoló a 2019 évi közfoglalkoztatási pályázat végrehajtásáról
Humán Szolgáltató Központ kérelme ellátási szerződés megkötése tárgyában
Rövid távú szálláshelykiadással összefüggő felhatalmazás helyi rendelet megalkotásának elvetése
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletet módosítása
Feladat-ellátási szerződés kötés Dr. Pap Péter Sándor fogorvossal
Vásártéri Óvoda és Bölcsődével kötött ellátási szerződés módosítása
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. évi tevékenységéről készült beszámoló
Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ alapdokumentumainak módosítása
Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány által kért pénzbeli kiegészítés biztosításának elutasítása
Jelen és Jövő Gyermekeiért Alapítvány többletkiadásra kiegészítés nem biztosítása
Jelen és Jövő Gyermekeiért Alapítvány részére 108.000 Ft kiegészítés biztosítása
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójában a szociálisan rászoruló hallgatók 10.000 Ft/hó támogatása
hogy Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójára eső önkormányzati támogatási összegek fedezete
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálási szempontjai
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójában az „A" és a „B" típusú pályázat kiírása
Gyomaendrőd hatályos Településrendezési Eszköz 11. módosítás kezdeményezése
Gyomaendrőd hatályos Településrendezési Eszköz 11. módosítás kezdeményezése- adatszolgáltatás kérése
Vásártéri ltp 1/2 önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Az önkormányzat 2020. évi háromnegyed éves pénzügyi beszámolója
Projekt támogatási összeg megelőlegezése a Kállai Ferenc Kulturális Központ részére
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Október 6. ltp. 1. A lph 4. em. 12. számú szociális bérlakásnál fennálló vízdíjtartozás megfizetése
A szolgálati és a költségalapú bérlakások esetén az 50.000.-Ft összegű óvadék 100.000.-Ft-ra történő emelése
Holtág-fejlesztési és Rendezvény Alap szabályozásának ketté választása
Civil szervezetek támogatását szolgáló alapok létrehozásáról szóló rendelet-tervezet
Gyomaendrőd Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának Felülvizsgálata
1. számú fogorvosi körzetre kötött feladat-ellátási szerződés módosítása
Jelenlegi közművelődési intézményrendszer kialakításán nem változtatás
Benéné Szerető Hajnalka megbízása a Kállai Ferenc Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával
Forrás biztosítás a Kállai Ferenc Művelődési Központ részére szabadság megváltásához
Forrás biztosítása a Határ Győző városi Könyvtár részére szabadság megváltásához
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Felügyelő Bizottságának 2019. évi beszámolója
Beszámoló a XXII. Gyomaendrődi Nemzetközi Halfőző verseny megvalósulásáról
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. részére 15 millió Ft többlettámogatási keret biztosítása
Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány részére 50.000 Ft támogatás megállapítása
XXII. Nemzetközi Sajt- és túrófesztivál programjainak 2,5 napra tervezése
XXII. Nemzetközi Sajt- és túrófesztivál megrendezéséhez 10 millió Ft keretösszeg biztosítása
XXII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál konkrét programjának novemberi ülésére történő előterjesztése
« Vissza
Vissza a főmenübe