Döntések listája
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
A Polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
A Polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
Hozzájárulás a gyermekétkeztetési térítési díjak meghatározásához, gyomaendrődi helyi rendelet módosításához
Hozzájárulás a Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2020. évben fizetendő térítési díjak meghatározásához, gyomaendrődi helyi rendelet módosításához
Alföldvíz Zrt. alaptőkeemelés
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzatok Társulási Megállapodásának módosítása
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
Általános iskolai körzethatárok véleményezése
2020-2021. évi tervezett közfoglalkoztatási program
A gyomaendrődi 0130/14 hrsz-ú ingatlan átadása a DAREH Önkormányzati Társulás vagyonkezelésébe
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Beszámoló a Polgármester szabadságának alakulásáról
Beszámoló a Polgármester szabadságának alakulásáról
A civil szervezeteknek nyújtott 2019. évi támogatás elszámolása
A 0130/21 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni hányadának az értékesítése
Gyomaendrődi hulladékátrakó állomás építése
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi igazgatási szünete
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Beszámoló a 2020.évi költségvetés 1-3. havi teljesítéséről
Döntés a szennyvízberuházás tervezési szerződés kifizetéséhez szükséges forrás biztosításáról
Hunya Község Önkormányzatának Gazdasági Programja
Beszámoló a veszélyhelyzet elrendelése óta a Képviselő-testület feladat-és hatás-körében meghozott Polgármesteri határozatokról
Hunya Község Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési terve
Beszámoló a 2019. évi belső ellenőrzésről
Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány 2019. évi beszámolója
Tájékoztató a Gyomaendrődi Járási Hivatal 2019. évi tevékenységéről
Beszámoló a 2019. évi közfoglalkoztatási mintaprogramok végrehajtásáról
Beszámoló a Polgármester szabadságának alakulásáról-Polgármester kizárása a döntéshozatali eljárásból
Beszámoló a Polgármester szabadságának alakulásáról
Beszámoló a közbiztonsági referens 2019. évi munkájáról
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkaprogramja
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény ASP rendszerhez történő csatlakozásának támogatása
Bejelentések-A Magyar Falu Program keretében megvalósuló „Hunyai Művelődési Ház korszerűsítése” tárgyú projekt beszerzési eljárása
Méltatlanságra okot adó körülmény vizsgálata
Az ülésen készült jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelölése
Az ülés napirendjének meghatározása
„Kamut, Murony, Hunya szennyvízelvezetési és tisztítási agglomeráció lehatárolása” című tanulmányterv megtárgyalása, a szükséges döntések meghozatala
„Kamut, Murony, Hunya szennyvízelvezetési és tisztítási agglomeráció lehatárolása” című tanulmányterv megtárgyalása, a szükséges döntések meghozatala
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évben elvégzett feladatairól
Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi tevékenységéről
Beszámoló a 2020.évi költségvetés 1-6. havi teljesítéséről
Javaslat a Térségi Szociális Gondozási Központ hunyai dolgozói részére eseti illetménykiegészítés biztosítására
Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről
Tájékoztatás a TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00033 azonosító számú projekt beszerzési eljárásairól
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Az 51/2020. (VIII.26) Képviselő-testületi határozat módosítása
Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság támogatási kérelme
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához és a pályázatok kiírása
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához és a pályázatok kiírása
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához és a pályázatok kiírása
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához és a pályázatok kiírása
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához és a pályázatok kiírása
Általános iskolai körzethatárok véleményezése
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Az Alföldvíz Zrt. 2021-2035 közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
Társulási Tanács tevékenységéről készített beszámoló elfogadása
Hunya Község Önkormányzatának 2021. évi ellenőrzési terve
Hozzájárulás a gyermekétkeztetési térítési díjak meghatározásához, gyomaendrődi helyi rendelet módosításához
A rendőrség beszámolója a település közbiztonsági helyzetéről
Beszámoló a 2020.évi költségvetés 1-9. havi teljesítéséről
Ecsegfalva község csatlakozása a Békés- Medical Egészségügyi Szolgáltató Kereskedelmi Kft. által biztosított központi orvosi ügyelet ellátási területéhez
Hunya Óvoda utca 10. szám alatti ingatlan tetőszerkezet javítására költségvetési forrás kijelölése
Hunya Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Hunya, Óvoda utca 10. szám alatti ingatlan tetőszerkezetének javítására költségvetési forrás átcsoportosítása
Hunya, Óvoda utca 10. szám alatti ingatlan tetőszerkezetének javítására nyertes ajánlattevő kiválasztása
Döntés illetményalap megállapításáról
Dr. Janurik István háziorvossal kötött megbízási szerződés
« Vissza
Vissza a főmenübe