Döntések listája
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Forrás biztosítása a kirendeltség-vezetői juttatás megállapításához
Általános iskolák felvételi körzethatárok és pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzet tervezetének véleményezése
A civil szervezeteknek nyújtott 2017. évi támogatás elszámolása
A civil szervezeteknek nyújtott 2017. évi támogatás elszámolása
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi igazgatási szünete
A Polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
A Polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
2018-2019. évi tervezett közfoglalkoztatási programok
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Településképi Arculati Kézikönyv
Javaslat a Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2018. évben fizetendő térítési díjak meghatározásához
Javaslat a 2018. évben fizetendő gyermekétkeztetési térítési díjak meghatározásához
A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi óvoda nyári zárva tartása
A 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
Együttműködési megállapodás Békés Megyei Szabadidős Klubok Tanácsával
Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda hunyai telephelyének zárva tartása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány alapító okirat módosítása
Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány egységes alapító okirat elfogadása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Gyomaendrődi Járási Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató
A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2018. évi üzleti terve
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalása
KEHOP-1.2.1. Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című pályázat
Első világháború történelmi emlékeit őrző új emlékmű állítása
Választási Bizottság póttagjának megválasztása
Méltatlanságra okot adó körülmény vizsgálata
Méltatlanságra okot adó körülmény vizsgálata
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. felmentvény
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 1. negyedév beszámoló
Regionális Hulladékkezelő Kft. 2017. évi beszámolója
Regionális Hulladékkezelő Kft. -Felmentvény
Regionális Hulladékkezelő Kft. -Javaslat a 2018. év során történő beszámoltatásra
A TOP-3.2.1-15 energetikai pályázatok önerő szükséglete
Hunya községben a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság kijelölése
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Javaslat a "Hunya Községért" kitüntető cím adományozására-2018. évben az adományozott kitüntetések számának meghatározása
Hunya Községért" kitüntető cím adományozása
Hunya Községért" kitüntető cím adományozása
"Hunya Községért" kitüntető cím átadás helyszínének és időpontjának meghatározása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
A rendőrség beszámolója a község közbiztonsági helyzetéről
Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évben elvégzett feladatairól
Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről
Beszámoló a 2018. évi költségvetés 1-3. havi teljesítéséről
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása – törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárás, hiánypótlás
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalása
Alföldvíz Zrt. bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása a Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerre
Átfogó értékelés a 2017. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Hunyai óvodások Szülői Munkaközösségének kérelme
Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2017. évi beszámolója
Szociális étkeztetéshez kapcsolódó konyha fejlesztése Hunyán – többletforrásigény
Szociális étkeztetéshez kapcsolódó konyha fejlesztése Hunyán – többletforrásigény
Szociális étkeztetéshez kapcsolódó konyha fejlesztése Hunyán – többletforrásigény
Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány 2017. évi beszámolója
Javaslat a "Békés Megyéért" kitüntető díj átadására
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Beszámoló a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács munkájának ismertetése
Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről
Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi II. félévi munkaprogramja
Szociális étkeztetéshez kapcsolódó konyha fejlesztése Hunyán többletforrás igénye
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Bíráló bizottság létrehozása és közbeszerzési terv jóváhagyása
Bíráló bizottság létrehozása és közbeszerzési terv jóváhagyása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Ülés megtartásához hozzájárulás
Információátadási szabályzat módosítása
Beszámoló a 2018. évi költségvetés 1-6. havi teljesítéséről
Konyhai feladat ellátása érdekében közalkalmazott foglalkoztatása
Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület támogatási kérelme
Hunya Község Önkormányzat haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbítása
Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány új felügyelő bizottsági elnök kijelölése
KEHOP-1.2.1-18 konzorciumi együttműködési megállapodás aláírása
A Délkelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlésének a 12/2018. (V. 28.) TGy. határozata
Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás
Polgármester kizárása a döntéshozatalból
Beszámoló a polgármester szabadságának alakulásáról
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának fel-újítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
Közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2017/2018-as nevelési évben végzett tevékenységéről készített beszámoló elfogadása
Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány alapító okirat módosítása
Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány egységes alapító okirat elfogadása
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás
Színfolt Mazsorett Táncegyesület támogatási kérelme
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet módosítása I. forduló
Beszámoló a 2018.évi költségvetés 1-9. havi teljesítéséről
Hunya Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának véleményezése
Hunya Község Önkormányzat haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbítása
Általános iskolai körzethatárok véleményezése
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációja közbeszerzési eljárás többletforrás biztosítása
Mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációja közbeszerzési eljárás eredménytelensége
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Döntés illetményalap megállapításáról
Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi ellenőrzési terve
A hunyai tanköteles gyermekek iskolába szállítása
Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023.
Méltatlanságra okot adó körülmény vizsgálata
Méltatlanságra okot adó körülmény vizsgálata
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Tájékoztatás az önkormányzat gazdálkodásáról és fejlesztési programjáról
« Vissza
Vissza a főmenübe