Döntések listája
Ártalmatlanítási díjak elfogadása
A 2021-2022. évi tervezett közfoglalkoztatási program
Bíráló bizottság kijelölése
Belvízrendezési projekt ajánlattevőinek elfogadása
Belvízrendezési projekt ajánlattételi felhívás elfogadása
Általános iskolai körzethatárok véleményezése
Hunya Község Önkormányzatának a 2019. évi maradvány korrekció elvégzése
Döntés a köztisztviselői illetményalap mértékének módosításáról
„Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése” tárgyú közbeszerzés eredménye
Döntés a központi orvosi ügyeleti ellátásról
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzatok Társulási Megállapodásának módosítása
Hozzájárulás a Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2021. évben fizetendő térítési díjak meghatározásához, gyomaendrődi helyi rendelet módosításához
Hunya Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet tárgyalása
Alföldvíz Zrt. részesedés értékvesztés elszámolása
Kölcsönszerződés módosítás jóváhagyása
Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány 2020. évi beszámolója
Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Záró ellenőrzési jelentés a Magyar Államkincstár átfogó pénzügyi és szabályszerűségi vizsgálatáról
A 2020. évi belső ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentés
Átfogó értékelés a 2020. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. negyedévi teljesítéséről
Békés Megyei Könyvtár 2020. évi KSZR szolgáltatásiról szóló beszámoló
Beszámoló a közbiztonsági referens 2020. évi munkájáról
Helyi Esélyegyenlőségi Program 2020. évi felülvizsgálata
Javaslat a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya intézményvezetőjének megbízására
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
A Magyar Falu Program céljai támogatásának keretében állami tulajdonú ingatlan felajánlása
A 42/2016.(IV.27) Hunya Kt. határozat módosítása
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. II. félévi munkaprogramja
A Polgármester 2021.évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
A Polgármester 2021.évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Javaslat a „Hunya Községért” kitüntető cím adományozására
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Hozzájárulás a bölcsődei térítési díjak meghatározásához, gyomaendrődi helyi rendeletek módosításához
Hozzájárulás a bölcsődei térítési díjak meghatározásához, gyomaendrődi helyi rendeletek módosításához
Kölcsönszerződés módosítása II Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület
Felhatalmazás együttműködési megállapodás aláírására
Felhatalmázás PIB-ben történő képviseletre
Döntés előzetesen egyeztetett kommunikációról
Alföldvíz Zrt. részesedés értékvesztés elszámolása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2020. évi tevékenységéről
Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
A TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00033 azonosító számú projekt kapcsán szemléletformáló tevékenység megvalósítása
Tájékoztatás szennyvízberuházásról
Az Alföldvíz Zrt. 2022-2036 közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve
Az Erzsébet Liget játszóterén drótkötélpálya kialakítása
Beszámoló a veszélyhelyzet elrendelése óta a Képviselő-testület feladat-és hatáskörében meghozott Polgármesteri határozatokról
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évben elvégzett feladatairól
A rendőrség beszámolója a település közbiztonsági helyzetéről
Közbeszerzési terv módosítása
”Kamut központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása” projekthez kapcsolódó műszaki képviselet ellátása
Közterület elnevezések rendezése
Közterület elnevezések rendezése
Iskolai felvételi körzetek tervezetének véleményezése
Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről
Beszámoló a Polgármester szabadságának alakulásáról - Polgármester kizárása a döntéshozatali eljárásból
Beszámoló a Polgármester szabadságának alakulásáról
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesítéséről
A 66/2021. (IX. 29.) Hunya Kt. határozat és a 67/2021. (IX. 29.) Hunya Kt. határozat visszavonása
Közterület elnevezések törlése
Közterület elnevezések törlése
Ivóvízhálózat –rekonstrukciós támogatás kezdeményezésére irányuló együttműködés
Beszámoló a Polgármester szabadságának alakulásáról- Polgármester kizárása döntéshozatali eljárásból
Beszámoló a Polgármester szabadságának alakulásáról
Tájékoztatás területcseréről
Belső ellenőr felkérése beszerzési eljárás ellenőrzésére
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi ellenőrzési terve
Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete Hunya Települési Alapszervezet támogatási kérelme
Beszámoló a Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 2020. évi tevékenységéről
Tájékoztatás a Művelődési Ház házirendjéről
Beszámoló a Polgármester szabadságának alakulásáról
Döntés orvosi ügyeleti szerződés hosszabbításáról
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési koncepciója
Döntés illetményalap megállapításáról
Dr. Janurik István háziorvossal kötött megbízási szerződés
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. I. félévi munkaprogramja
Beszámoló a 2020. évi közfoglalkoztatási mintaprogramok végrehajtásáról
A 2022-2023. évi tervezett közfoglalkoztatási program
Beszámoló a Polgármester szabadságának alakulásáról- Polgármester kizárása döntéshozatali eljárásból
Beszámoló a Polgármester szabadságának alakulásáról
« Vissza
Vissza a főmenübe