Döntések listája
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Közműberuházás célú előtakarékossághoz kapcsolódó engedményezési jogról lemondás
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Beszámoló a végrehajtott határozatokról
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi igazgatási szünete
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
A háziorvosi körzetekről szóló 9/2002. (VII. 12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata – 2. forduló
Hunya Község Önkormányzatának hozzájárulása Gyomaendrőd Város Önkormányzat 21/2016. (IX. 12.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatához
Polgármester és alpolgármester illetményének módosítása
Polgármester és alpolgármester illetményének módosítása
Polgármester és alpolgármester illetményének módosítása
Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemterve
Cafetéria szabályzat felülvizsgálata
Csatlakozás előkészítése az önkormányzati ASP rendszerhez
Védőnői feladat-ellátás biztosítása Kamut és Hunya községekben
Békés Megyei Társulások Konzorciuma 2017. évi működési hozzájárulás
A civil szervezeteknek nyújtott 2016. évi támogatás elszámolása
A civil szervezeteknek nyújtott 2016. évi támogatás elszámolása
2017.-2018. évi tervezett közfoglalkoztatási programok
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete
A 146/2016.(XII.16.) Hunya Kt. határozat módosítása
Hunya belterület 234/4 hrsz.-ú termőföld haszonbérleti szerződésének meghosszabbítása
Hozzájárulás Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításához
Tájékoztatás a Regionális Hulladékkezelő Kft. által 2017. év január 1-től alkalmazott hulladék befogadási díjakról
Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének nyújtott 2016. évi támogatás elszámolása
Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda tervezett nyári zárva tartási időpontja a Hunya Óvodában
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda tervezett nyári zárva tartási időpontjai
A 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása a Kistérségi óvodában
Hunya Község Önkormányzatának hozzájárulása Gyomaendrőd Város Önkormányzat a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.3.) önkormányzati rendeletének módosításához
Vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása pályázat beszerzései
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása pályázat beszerzései
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása pályázat beszerzései
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása pályázat beszerzései
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek EFOP-1.5.3-16 pályázat
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek EFOP-1.5.3-16 pályázat
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek EFOP-1.5.3-16 pályázat
Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa Társulás jövőbeni fenntartása, működtetése
A 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
A 2017-2018. évre tervezett közmunkaprogram ismertetése
Bejelentések- Kulik Edit Irén köztisztviselő nyugdíjba vonulása alkalmából jutalom kifizetése
Napirendi pontok meghatározása
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlésének az ügyvezető részére megadott felmentvénye
Hunya Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadási rendeletének megalkotása
Hunya Község Önkormányzatának Belső ellenőrzése (2015.év vagyongazdálkodási feladatok ellenőrzése, összefüggések ellenőrzése a mérleggel, valamint a mérleget alátámasztó analitika ))
A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2016. évi beszámolója
Regionális Hulladékkezelő Kft. 2017. évi üzleti terve
Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlésének az ügyvezető részére megadott felmentvénye
Településképi arculati kézikönyv készítése
Jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelölése
Ülés napirendjének meghatározása
Beszámoló az Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról
Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évben elvégzett feladatairól
Hunya Község Településrendezési Tervéről szóló 23/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Beszámoló a 2017. évi költségvetés 1-3. havi teljesítéséről
Többletforrás biztosítása a kirendeltség-vezetőt megillető juttatás kifizetéséhez
Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai kirendeltség működéséhez 2016. évben biztosított, önkormányzati kiegészítés összegéről
Átfogó értékelés a 2016. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Átruházott hulladékgazdálkodási jogkör visszavonása
Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása
Hunya Községért Kitüntető cím adományozása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Ülés napirendjének meghatározása
Partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet alkotása
Az anyakönyvi események díjazásáról szóló 9/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Településképi arculati kézikönyv készítése
Feladat-ellátási szerződés önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátására
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosításának és az SZMSZ módosításának előkészítése
A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Hunya Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 1-6. havi teljesítéséről szóló beszámoló
Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról
Működési forrás biztosítása Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal számára
Hunya Község Önkormányzata haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbítása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. -közszolgáltatási szerződés megszüntetése
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. és a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. -üzleti terv és az alvállalkozói szerződés
Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelettervezet
Bursa Hungarica-támogatási idő és összeg meghatározása
Bursa Hungarica-a támogatási összeg betervezése a 2018. évi költségvetésbe
Bursa Hungarica-szociális rászorultsági feltételek meghatározása
Bursa Hungarica-pályázatok elbírálása
Bursa Hungarica-pályázati kiírás
Pintér László kizárása a döntéshozatalból
Méltatlanságra okot adó körülmény vizsgálata
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Beszámoló a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-nek módosítása
Gazdálkodási Szabályzat felülvizsgálata
Szabályzatok felülvizsgálata
A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
A 2017. évi költségvetés 1-9. havi teljesítéséről szóló beszámoló
Mezei őrszolgálat létrehozása
Színfolt Mazsorett Táncegyesület támogatási kérelme
Általános iskolai körzethatárok véleményezése
Arany János utca felújítása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi ellenőrzési terve
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer „A” és „B”típusú ösztöndíjpályázat eredménytelenné nyilvánítása
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 76/2017. (XI.15.) sz. határozati döntésének elfogadása
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 36/2017. (V. 3.) sz. határozati döntésének elfogadása
Jutalom kifizetés lehetőségének megtárgyalása, forrás biztosítása
Jutalom kifizetés lehetőségének megtárgyalása, forrás biztosítása
Ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet megalkotása
2018. évi költségvetési koncepció
Döntés illetményalap meghatározásáról
Dr. Janurik István háziorvossal kötött megbízási szerződés
Információátadási szabályzat
Társulási Megállapodás módosítása
A Képviselő-testület 2018. I. félévi munkaterve
Konzorciumi megállapodás a Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi járásban című EFOP projekthez
Szociális célú tűzifa igénylésére beadott kérelmek elbírálása
« Vissza
Vissza a főmenübe