Döntések listája
Orvosi Ügyelet 2012. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló
Városi Egészségügyi Intézmény fenntartói jogának megtartása – a járóbeteg-szakellátás 2013. április 30. utáni ellátása
Tájékoztatás három szakrendelés vonatkozásában a fekvőbeteg-ellátás területi változásával kapcsolatban
Rendelet alkotás a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek közötti megállapodás módosítása
Körös-Szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 4/2012 számú módosítása
Körös-Szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 5/2012 számú módosítása
A 660/2012.(XII.12.) Gye.Kt. határozat végrehajtására jelentés elfogadása
Magtárlaposi u. 14/1. szám alatti költségalapú bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Támogatást szolgáló alapok kedvezményezettjeinek záró beszámolói
Előszerződés kötés Dr. Varga Edit háziorvossal a 8. sz. háziorvosi praxis működtetésére
Polgármester felhatalmazása Dr. Varga Edit háziorvossal a feladat-ellátási szerződés megkötésére
Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Bt. beszámolójának elfogadása a 2012. évben végzett tanyagondnoki szolgáltatásról
Határ Győző Városi Könyvtár beszámolója a 2012. évi munkájáról
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013 évi stratégiai céljai
Önkormányzati támogatásból adódó kötelezettség vizsgálata (gyermekvállalás) Tóth Zsolt és neje
Önkormányzati támogatásból adódó kötelezettség vizsgálata (használatba vételi engedély) Bela Zoltán és neje
Apponyi u 24/C. szociális bérlakás kiutalása Lehóczki Gergő Zöldfa u. 21.
Czinczár Anita Gye, VAdász u. 1/1. alatti lakos kijelölése az Apponyi u. 24/C. bérlakás 2. bérlőjének
Rácz Anita Gye, Bányász u. 16. alatti lakos kijelölése az Apponyi u. 24/c. bérlakás 3. bérlőjeként
Bíró László Gye. Kör u. 39. alatti lakos bérlakás kérelmének elutasítása
Csernyeczki Anett GYe, Deák u. 3. alatti lakos bérlakás kérelmének elutasítása
Rafael József Bányász u. 1. alatti lakos lakáskérelmének elutasítása
Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának leadásáról
Oktatási vagyon működtetésére használati szerződés az önkormányzat és a KIK között
Az anyakönyvi események díjazásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Városi Egészségügyi Intézmény 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Városi Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítése (gépjármű használati szabályzat)
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapításáról szóló szerződés módosítása
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásra vonatkozó társulási megállapodás módosítása
Magtárlaposi u. 14/2. alatti bérlakás kiutalása Dr. Macsári Judit részére
Apponyi u. 24/B. szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
„Gyomaendrőd Város Biztonságáért” Elismerő Oklevél adományozása
Dr. Katona Piroska házi gyermekorvos kérelme vegyes praxis kialakításával kapcsolatban
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálata
Rendelet alkotás a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről
Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata
Összefoglaló jelentés a 2012. évben végzett belső ellenőrzésekről
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal első negyedévi működéséről beszámoló
Dr. Varga Géza házi gyermekorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása
Tájékoztató a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2012. évi közhasznúsági jelentéséről
2013. évi támogatást szolgáló alapok Pályázati Útmutatójának módosítása
Oktatási vagyon átadás átvételéről valamint a működtetéséről szóló tájékoztató elfogadása
Hozzájárulás megadása Szarvas Város Polgármesteri Hivatalának a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezetei feladatai ellátására
Fiatal házasok részére önkormányzati támogatás megállapítása ingatlanvásárláshoz - Farkas Attila
„Gyomaendrőd Város Sportjáért” Elismerő Oklevél adományozása
„Gyomaendrőd Város Nevelésügyéért” Elismerő Oklevél adományozása
"Gyomaendrőd Város Közszolgáltatásáért” Elismerő Oklevél adományozása
Helyi településrendezési előírások szabályairól szóló rendelet módosítása
Ármegállapító önkormányzati rendeletek módosítása, hatályon kívül helyezése
Határ Győző Városi Könyvtár SZMSZ és Alapító okiratának módosítása
Egészségügyi Intézmény megbíízása a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésével
2. háziorvosi körzetre működtetési engedly kiadás kérése, finanszírozási szerződés kötése
Feladat ellátási szerződés módosítása - Dr. Török és Társa Fogászati Bt.
Feladat ellátási szerződés módosítása - Dr. Békési Fogszakorvosi Bt.
Feladat ellátási szerződés módosítása - Dr. Békés Fogszakorvosi Bt. 3. fogorvosi körzet
A Városi Egészségügyi Intézmény kérelme a Gyomaendrőd, Hősök útja 63. sz. alatti ingatlan használatával kapcsolatban
Városi Egészségügyi Intézmény 2013. nyári egységes szabadságolásának engedélyezése
Átfogó értékelés a 2012. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Csepel Önkormányzat rezsicsökkentésére kiadott nyilatkozatának támogatása
Elismerés kifejezése a Kihívás Napja megrendezéséhez, részvételhez
Hatáidő hosszabbítás engedélyezése Bánrévi Bálint és felesége részére
Magtárlaposi u. 16/2. bérlakás kiutalása Farkasné Szabó Anikó részére
Csíkós Irén kijelölése második helyre a Magtárlaposi u. 16/2. bérlakás bérlőjének
Vitáris Beáta kijelölése harmadik helyre a Magtárlaposi u. 16/2. bérlakás bérlőjének
Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről – rendőrségi beszámoló
1.számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése – praxisjog átadása dr. Macsári Judit felnőtt háziorvosnak
2. sz háziorvosi körzetben az orvosi rendelő tárgyi minimumfeltételeinek biztosítása
PRÍMA-PROTETIKA Kft. kérelmének támogatása ingyenes, nem finanszírozott ortopédiai szakrendelés indítása
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola telephelybővítésének véleményezése
Gyomaendrőd Város Egészségügyéért Elismerő Oklevél adományzása Dr. Bánki Gyula részére
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi általános Iskola és Kollégium intézményvezetői álláshelyének betöltésére Farkas Zoltánnéra javaslat
Kner Imre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium intézményvezetői állására beérkezett pályázatok vélemén
Használatbavételi engedély kiadására határidő hosszabbítás engedélyezése-Tóth Márton
Vízműsor 2/L szociális bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása -Vékony Ferenc
2013.évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása
Városi Egészségügyi Intézmény beszámolója képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatban
Gyomaendrődi KÖzös Önkormányzati Hivatala alapító okiratának módosítása
Pályázat benyújtása testvérvárosi program lebonyolításának támogatására
Pályázat benyújtása Határ Győző mellszobrának elkészítettsése támogatására
Tájékoztatás az önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületi elneve-zések módosítási eljárásának helyzetéről
Varga József és felesége részére önkormányzati támogatás megállapítása ingatlanvásárláshoz
Fő út 45/1. alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása -Samu Istvánné
Október 6. ltp. A/Iv/12. alatti bérlakás bérleti jogviszonyának felmondása -Rafael Jenőné
Határidő hosszabbítás bérlők részére előírt munkák elvégzéséhez
Magtárlaposi u. 14-16. alatti bérlők kötelezése kerítés állagmegóvására, festésére
Magtárlaposi u. 1-3/II. szolgálati bérlakás kiutalása Rostás Zoltán részére
Lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet felülvizsgálata
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Rendeltalkotás gyermekétkeztetés étkezési térítési díjának megállapításáról
Követelésről lemondás eseteiről és módjairól szóló rendelet megalkotása
Feladat-ellátási szerződés megkötése Dr. Nyitrai Adrienn fogorvossal
Küldött delegálás a Réthy Pál Kórházrendelőintézet Felügyelő Tanácsába
Katona József Művelődési Ház nagyterme ingyenes használatának nem javaslata
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat 2014 évi fordulójához
Dávid József Hársfa u. 5. alatti lakossal kötött hitelszerződés felmondása
Koszta Miklós Fazekasi u. 16. alatti lakossal kötött hitelszerződés felmondása
Szendrei Lajos Bánomkerti u. 6. alatti lakossal kötött hitelszerződés felmondása
Szerető Zoltán Polányi M.u. 36. alatti lakossal kötött hitelszerződés felmondása
Szmola Tamás Deák F. u. 19. alatti lakossal kötött hitelszerződés felmondása
Fő út 80. alatti ingatlan használatára együttműködési megállapodása a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
Liget Fürdőtől vásárolt szolgáltatás felhasználásáról szóló tájékoztató
Sportolók részére az Október 6. ltp. A/13. alatti lakás kiutalására javaslat
2013. évi háromnegyedéves gazdálkodásról készített beszámoló elfogadása
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgálta-tásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igény-bevételéről szóló önkormányzati rendelet-tervezet
Beszámoló az adóbeszedési feladatok teljesüléséről és az önkormányzati követelések behajtásáról
Önkormányzati segélyezés rendszer, önkormányzati segélytípusok meghatározása
fő út 45/2. sz. alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása -Dávid Ivett
Költségalapú bérlakásoknál 2013. I-III. negyedévében elvégzett üzemeltetési és karbantartási feladatok költségeinek kifizetéséhez engedély
Magtárlaposi u. 14/2. bérlakás bérleti szerződésének módosítása Dr. Macsári Judit
Központi Sport Iskola SE Kajak-Kenu Szakosztály támogatási kérelmének támogatása
Gyomaendrődi Városi Diáksport Bizottság támogatási kérelmének elutasítása
Gyomaendrődi Fiatalokért Egyesület támogatási kérelmének elutasítása
A Dr. Békés Bt.-vel a 4. számú fogorvosi körzetre kötött feladat-ellátási szerződés módosítása
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló rendelet felülvizsgálata
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló rendelet felülvizsgálata
Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény beszámolója
7. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése, a körzet átvételével kapcsolatos költségek viselése
Városi Egészségügyi Intézmény 2013. téli egységes szabadságolásának engedélyezése
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatási összegének átutalása
Körös Kajak SE számára 3 millió Ft biztosítása működési támogatásként
Önkényuralmi rendszerekhez köthető megnevezést hordozó közterületnevek módosítása
Települési Értéktár Albizottság létrehozása, tagjainak megválasztása
Endrődi u. 5-7 C/2. alatti költségalapú bérlakás kiutalása Hornok Jenőné részére
Endrődi u. 5-7. C/1 költésgalapú bérlakás kiutalása Szakálos Istvánné részére
Apponyi u. 24/C. szám alatti szolgálati bérlakás kiutalásáról szóló tájékoztató elfogadása
Társulásokban és érdekképviseletekben végzett munkáról beszámoló
Paraizs Tamás Magtárlaposi 1-3/II. sz. alatti szolgálati bérlakás kiutalására irányuló kérelmének támogatása
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Szülői Munkaközösségének kérelme
Önkényuralmi rendszerekhez köthető megnevezést hordozó közterületnevek módosítása (2. forduló)
Javaslat a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratórium tagjának személyére
Endrődi u. 5-7. B/1. alatti bérlakás kiutalása Gellai Imréné részére
Vízműsor 2/J. alatti szociális bérlakás bérleti jogviszonyának felmondása -Szabó István
Vízműsor 2/J alatti lakás bérleti jogviszonyának felmondása -Szabó István
Tájékoztató lakbér és közüzemi díj hátralékról - Lakatos Lajosné
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2013. évi lakásgazdálkodási tevékenységéről készí-tett beszámoló elfogadása
Beszámoló az önkormányzati bérlakásoknál végzett utóellenőrzésről
Javaslattétel a Rózsahegyyi Kálmán Ált. Iskola intézményvezetői álláshelyének betöltésére
« Vissza
Vissza a főmenübe