Döntések listája
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
2013. évi munkaterv elfogadása
2010-2014. évi gazgasági program felülvizsgálata
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 4/2012.sz.megálapodás mósosítás
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 5/2012.sz. megállapodás módosítása
Közterület nevének megváltoztatása
Sani-Med Trans Egészségügyi és Szolgáltató Kft. Orvosi ügyelet 2012. évi bezámolója
Nyugdíjas háziorvos továbbfoglalkoztatása
Petényi Szilárdné polgármester tiszteletdíjának meghatározatáss
Dareh Önkormányzati Társulás 2013. évi műkdési hozzájárulás elfogadása
Idősek Klubja támogatás kérelmének elbíráslása
Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása
Jegyzőkönyv hitelesítő választása
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Eszközök apportálása a Regionális Hulladékkezelő Kft. gazdasági társaságba
A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadása, valamint a 2013. évi üzleti terv jóváhagyása
Regionális Hulladékkezelő Kft. ügyvezetője részére felmentvény megadása
A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadása
Közös Önkormányzati Hivatal alapítói szerződésének módosítása
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megállapodás módosítása
Boros Károly kérelme a hunyai 071/47 hrsz-ú tanya és gazdasági udvar megvásárlására
Tájékoztató az önkormányzat 2013. évben megtartandó egyes rendezvényekről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények költségvetéséről
2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása
A nemzeti összetartozás jelképeként a Székely zászló kitűzése és beszerzése
Jegyzőkönyv hitelesító választása
Farkasinszki Péterné átmeneti segélye
Jegyzőkönyv hitelesítő választása
Körjegyzőség 2012. évi zárszámadása
Jegyzőkönyv hitelesítő választása
Vagyongazdálkodási terv jóváhagyása
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása felé tagdíjbefizetési kötelezettség teljesítése
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Iroda jövőbeni fenntartására vonatkozó döntések
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás Módosítása
Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal első negyedéves működéséről tájékoztató
Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői, aljegyzői bérének rendezése
GYOMAKÖZSZOLG Kft. 2012. évi beszámolójának és 2013. évi üzleti tervének elfogadása
A Regionális Hulladékkezelő Kft. Fekete József ügyvezető részére felmentvény megadása.
A Gyomaközszolg Kft. 2013. évi üzleti terv jóváhagyása
Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató
Krppa Sándorné kéreleme a Hunya, Kossuth utca 25.sz. alatti telek önkormányzat javára történő lemondásáról
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
"Hunya Községért" Kitüntető díj adományozása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-nek jóváhagyása
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzok Társulási Megállapodás elfogadása
Közterület ingatlanok tulajdonba kérése a Magyar Államtól
144/2012. (XII. 14.) KT határozat visszavonása
A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás Módosításának felülvizsgálata
A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás Módosításának felülvizsgálata
Az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Polgármesteri bérkülönbözet felajánlása Családi napra
Start Közmunka porgrammal kapcsolatos döntés
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Tájékoztató Jegyző, aljegyző kinevezéséről
Tervezett beruházások, felújítások megvalósításának áttekintése, nyomon követése
Gázkészülékek kötelező felülvizsgálata
Közművelődési és könyvtári feladatok áttekintése 2013.
Parlagfű ellenőrzésről beszámoló
Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről
Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről
Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a 2012. év vonatkozásában
Tájékoztatás a tűzvédelmi, munkavédelmi feladatok ellátásáról
Hulladékgazdálkodási terv elfogadása
Jegyzőkönyv hitelesítő választása
Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás megszűntetése
Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
A Gyomaendrődi Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
Jegyzőkönyv hitelesítő megálasztása.
A 2013/2014. évi oktatási tanév beindulásáról szóló tájékoztató elfogadása
A 2013/2014. évi oktatási tanév beindulásáról szóló tájékoztató elfogadása
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
A Liget utcai köves út karbantartása
Hunya belterület 270 hrsz. ingatlannal kapcsolatos kérés megtárgyalása
A 2013. évi közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása.
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Hunya Község Napköziotthonos Konyhájának Élelmezési Szabályzata módosítása
Hunya Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés I. félévi beszámolója.
Közbeszerzési Szabályzat megalkotása
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2014. évi csatlakozása
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás Módosítása
Gyomaközszolg Kft. 1%-nyi üzletrész értékesítése
Farkas Rezsőné kérelmének elbírálása
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. létrehozása
Ivóvízminőség-javító Program BM EU Önerő Alap támogatás igénylése
Helyi iparűzési adóval kapcsolatos tájékoztatás
2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtására.
Gyomaközszolg Kft. társasági szerződés és alapító okirat módosítása, valamint az egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés elfogadására.
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
Települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója
Hunya Község Önkormányzata 2013. III. negyedévi beszámolója
A helyi szociális rendeletek felülvizsgálata
Az intézmények munkaerő-gazdálkodásának áttekintése, esetleges ésszerűsítési jóváhagyása
Tájékoztató a településfejlesztési, településrendezési feladatokról
Hanyecz Lajos 270 hrsz-ú ingatlan ajándékozás visszautasítása
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának véleményezése
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálása
A 2014. évi belső ellenőrzési terv
Térfigyelő kamara elhelyezéséről döntés
Arany János tehetséggondozó programban való részvétel támogatása
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
Arany János Tehetséggondozó programban való részvétel támogatása
Jegyzőköny hitelesítő megválasztása
Tűzvédelmi beszámoló 2012. évről
Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés megkötése
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás - Társulási Megállapodás Módosítása
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás - Társulási Megállapodás Módosítása
Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlés határozatainak jóváhagyása
Általános iskolai körzethatárok meghatározásának véleményezése
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatosan 2013.-2014. évre felmerülő költségek
« Vissza
Vissza a főmenübe