Döntések listája
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Közműberuházás célú előtakarékossághoz kapcsolódó engedményezési jogról lemondás
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Beszámoló a végrehajtott határozatokról
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi igazgatási szünete
Hunya Község Önkormányzatának hozzájárulása Gyomaendrőd Város Önkormányzat 21/2016. (IX. 12.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatához
Polgármester és alpolgármester illetményének módosítása
Polgármester és alpolgármester illetményének módosítása
Polgármester és alpolgármester illetményének módosítása
Polgármester és alpolgármester illetményének módosítása
Polgármester és alpolgármester illetményének módosítása
Polgármester és alpolgármester illetményének módosítása
Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemterve
Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemterve
Cafetéria szabályzat felülvizsgálata
Csatlakozás előkészítése az önkormányzati ASP rendszerhez
Védőnői feladat-ellátás biztosítása Kamut és Hunya községekben
Békés Megyei Társulások Konzorciuma 2017. évi működési hozzájárulás
A civil szervezeteknek nyújtott 2016. évi támogatás elszámolása
A civil szervezeteknek nyújtott 2016. évi támogatás elszámolása
2017.-2018. évi tervezett közfoglalkoztatási programok
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
A 146/2016.(XII.16.) Hunya Kt. határozat módosítása
Hunya belterület 234/4 hrsz.-ú termőföld haszonbérleti szerződésének meghosszabbítása
Hozzájárulás Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításához
Tájékoztatás a Regionális Hulladékkezelő Kft. által 2017. év január 1-től alkalmazott hulladék befogadási díjakról
Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének nyújtott 2016. évi támogatás elszámolása
Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda tervezett nyári zárva tartási időpontja a Hunya Óvodában
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda tervezett nyári zárva tartási időpontjai
A 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása a Kistérségi óvodában
Hunya Község Önkormányzatának hozzájárulása Gyomaendrőd Város Önkormányzat a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.3.) önkormányzati rendeletének módosításához
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Polgármester szabadságának alakulásáról szóló beszámoló (Szóbeli)
Polgármester szabadságának alakulásáról szóló beszámoló (Szóbeli)
Beszámoló a végrehajtott határozatokról
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása pályázat beszerzései
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása pályázat beszerzései
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása pályázat beszerzései
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása pályázat beszerzései
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek EFOP-1.5.3-16 pályázat
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek EFOP-1.5.3-16 pályázat
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek EFOP-1.5.3-16 pályázat
Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa Társulás jövőbeni fenntartása, működtetése
A 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
A 2017-2018. évre tervezett közmunkaprogram ismertetése
Bejelentések- Kulik Edit Irén köztisztviselő nyugdíjba vonulása alkalmából jutalom megállapítása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Ülés napirendjének meghatározása
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlésének az ügyvezető részére megadott felmentvénye
Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési jelentésről
A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2016. évi beszámolója
A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2017. évi üzleti terve
Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének az ügyvezető részére megadott felmentvénye
Településképi arculati kézikönyv készítése
Bejelentések-Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása és Pusztaottlaka DAREH társulása
Bejelentések-GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződés felmondása
Jegyzőkönyv hitelesítésének kijelölése
Az ülés napirendjének meghatározása
Beszámoló az Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról
Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évben elvégzett feladatairól
Beszámoló a 2017. évi költségvetés 1-3. havi teljesítéséről
Többletforrás biztosítása a kirendeltség-vezetőt megillető juttatás kifizetéséhez
Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai kirendeltség működéséhez 2016. évben biztosított, önkormányzati kiegészítés összegéről
Átfogó értékelés a 2016. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Átruházott hulladékgazdálkodási jogkör visszavonása
Hunya Községért Kitüntető Cím adományozása
Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása.
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
A Rendőrség beszámolója a község közbiztonsági helyzetéről
Hunya Község Napközi Otthonos Konyhája Élelmezési Szabályzatának módosítása
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Kölcsön visszafizetési határidejének módosítása
Beszámoló a Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 2016/2017. évi tevékenységéről
Beszámoló a közmunka-programokról
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi II. félévi munkaprogramja
Elektronikus ügyintézési ütemterv
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának döntései
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának döntései
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának döntései
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényről
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Településképi arculati kézikönyv készítése
Feladat-ellátási szerződés önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátására
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosításának és az SZMSZ módosításának előkészítése
A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Hunya Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 1-6. havi teljesítéséről szóló beszámoló
Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról
Működési forrás biztosítása Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal számára
Hunya Község Önkormányzata haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbítása
Hegedüs Roland polgármester kizárása a döntéshozatalból
Beszámoló a polgármester szabadságának alakulásáról
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Gyomaközszolg Kft.-Közszolgálati szerződés megszűntetése
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. és a DAREH Bázis Nonprofit Zrt.-az üzleti terv és az alvállalkozói szerződés
Bursa Hungarica 2018-as forduló-csatlakozás
Bursa Hungarica 2018-as forduló-Támogatási idő és összeg meghatározása
Bursa Hungarica 2018-as forduló-támogatási összeg fedezetének szerepeltetése a 2018. évi költségvetésben
Bursa Hungarica 2018-as forduló-szociális rászorultsági feltételek meghatározása
Bursa Hungarica 2018-as forduló-pályázatok elbírálása
Bursa Hungarica 2018-as forduló-pályázati kiírása
Pintér László képviselő kizárása a döntéshozatalból
Méltatlanságra okot adó körülmény vizsgálata
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Lakossági fórum- Előzetes tájékoztatás Hunya Község településképi arculati kézikönyvének elkészítéséről, és a településképi rendelet megalkotásáról
Beszámoló a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-nek módosítása
Gazdálkodási Szabályzat felülvizsgálata
A 2017. évi költségvetés 1-9. havi teljesítéséről szóló beszámoló
Mezei őrszolgálat létrehozása
Színfolt Mazsorett Táncegyesület támogatási kérelme
Általános iskolai körzethatárok véleményezése
Közbeszerzés-Bíráló Bizottság kijelölése
Közbeszerzési terv elfogadása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi ellenőrzési terve
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer „A” és „B” típusú ösztöndíjpályázat eredménytelenné nyilvánítása
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 76/2017. (XI.15.) sz. határozati döntésének elfogadása
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 36/2017. (V. 3.) sz. határozati döntésének elfogadása
Jutalom kifizetés lehetőségének megtárgyalása, forrás biztosítása
Jutalom kifizetés lehetőségének megtárgyalása, forrás biztosítása
Ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Tájékoztatás Hunya Község Településképi Arculati Kézikönyvének elkészítéséről
Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázatokról
Tájékoztatás a szociális célú tűzifa támogatásról
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
2018. évi költségvetési koncepció
Döntés illetményalap meghatározásáról
Dr. Janurik István háziorvossal kötött megbízási szerződés
Információátadási szabályzat
Társulási Megállapodás módosítása
A Képviselő-testület 2018. I. félévi munkaterve
Konzorciumi megállapodás a Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi járásban című EFOP projekthez
Szociális célú tűzifa igénylésére beadott kérelmek elbírálása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
1. rész: Polgármesteri hivatal, 2. rész: Idősek klubja, 3.rész: Szabadidő klub épületének energetikai felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye
1. rész: Polgármesteri hivatal, 2. rész: Idősek klubja, 3.rész: Szabadidő klub épületének energetikai felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertese
1. rész: Polgármesteri hivatal, 2. rész: Idősek klubja, 3.rész: Szabadidő klub épületének energetikai felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 2. részének nyertese
1. rész: Polgármesteri hivatal, 2. rész: Idősek klubja, 3.rész: Szabadidő klub épületének energetikai felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 3. részének nyertese
Békés Megyei Polgárőrök Szövetségének támogatási kérelme
« Vissza
Vissza a főmenübe