Döntések listája
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
„Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” vonatkozó pályázat
„Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának felújításának kivitelezési munkái”tárgyú közbeszerzési eljárás- Bíráló Bizottság kijelölése
"Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
"Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás-Közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendeletet módosítása-közszolgáltatási szerződés megkötése
Versenyeztetési szabályzat felülvizsgálata
"Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának felújítása" c. projekt forrás összetétele
A 2019-2020. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramok
A civil szervezeteknek nyújtott 2018. évi támogatás elszámolása
Általános iskolai körzethatárok véleményezése
A Polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása-polgármester kizárása a döntéshozatali eljárásból
A Polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
Szociális célú tüzelőanyag igénylésére beadott kérelmek elbírálása
Szociális célú tüzelőanyag igénylésére beadott kérelmek elbírálása-elutasítás
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Beszámoló a képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
Javaslat a Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2019. évben fizetendő térítési díjak meghatározásához
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
„Mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációja”című projekt közbeszerzés eredménye-Többletforrás kijelölés
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Hunya Község Képviselő-testülete 25/2019. (II. 27.) Hunya Kt. határozatának módosítása
"Mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációja”című projekt közbeszerzés eredménye
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Tájékoztató a Gyomaendrődi Járási Hivatal 2018. évi tevékenységéről
A 2019. évi közbeszerzési terv és a közbeszerzési szabályzat módosítás beterjesztése
A civil szervezeteknek nyújtott 2018. évi támogatás elszámolása
Hunya Község Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Hunya Község Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Első világháború történelmi emlékeit őrző új emlékmű állítása
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi igazgatási szünete
Beszámoló a közbiztonsági referens 2018. évi munkájáról
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Orvosi ügyeleti ellátás biztosítása
A Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás 21/2019.(III. 27.) határozata
Hunya Község Önkormányzata Cafeteria-juttatás szabályzatának módosítása
Választási Bizottság póttagjának megválasztása
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi beszá-molója és adatszolgáltatás a végelszámolásról-A 2018. évi beszámoló
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolója és adatszolgáltatás a végelszámolásról-Felmentvény
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi beszá-molója és adatszolgáltatás a végelszámolásról-Adatszolgáltatás a végelszámolásról
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
68/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat módosítása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évben elvégzett feladatairól
Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi tevékenységéről
A rendőrség beszámolója a település közbiztonsági helyzetéről
Beszámoló a 2019.évi költségvetés 1-3. havi teljesítéséről
Információátadási szabályzat felülvizsgálata
Leltározási szabályzat felülvizsgálata
Átfogó értékelés a 2018. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel-adatok ellátásáról
Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzésről
A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2018. évi beszámolója és a 2019. évi üzleti terve
A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2018. évi beszámolója és a 2019. évi üzleti terve
Tájékoztatás a Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről
A civil szervezeteknek nyújtott 2019. évi támogatás elszámolása
Beszámoló a polgármester szabadságának alakulásáról
Beszámoló a polgármester szabadságának alakulásáról
Javaslat a "Hunya Községért" kitüntető cím adományozására
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács munkájának ismertetése
Hunya Község Önkormányzata gazdálkodási szabályzatának jóváhagyása
„Kiegyenlítő bérrendezés”
A hunyai 268 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos kérelem
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi II. félévi munka-programja
Fogorvosi kezelőegység beszerzése
Az Egészségház (5555 Hunya, Rákóczi út 31.) előtti belvízelvezető árok lefedése és parkoló kialakítása
Az Egészségház (5555 Hunya, Rákóczi út 31.) előtti belvízelvezető árok lefedése és parkoló kialakítása
Rodi-Fém Kft. kérelme a Szabadidő Központ használatával kapcsolatban
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényről
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Beszámoló a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
Beszámoló Hunya Község Önkormányzata 2019. első félévi gazdálkodásának alakulásáról
Békés Megyei Népfőiskola Alapítvány támogatási kérelme
Tájékoztatás a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződésről
Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
Beszámoló a polgármester szabadságának alakulásáról-Polgármester kizárása a döntéshozatali eljárásból
Beszámoló a polgármester szabadságának alakulásáról
Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Egészségház előtti parkoló kialakításának kivitelezési munkálatai
Művelődési Ház használatának kérelme lakossági fórum megtartása céljából
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Tájékoztatás az önkormányzat jelenlegi költségvetési helyzetéről
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrenszer 2020. évi pályázati fordulójához és a pályázatok kiírása
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrenszer 2020. évi pályázati fordulójához és a pályázatok kiírása-Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj összegének megállapítása
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrenszer 2020. évi pályázati fordulójához és a pályázatok kiírása-Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj fedezetének kijelölése
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrenszer 2020. évi pályázati fordulójához és a pályázatok kiírása-Bursa Hungarica Felsőöktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálási szempontjainak meghatározása
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrenszer 2020. évi pályázati fordulójához és a pályázatok kiírása-Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat A" és a „B" típusú pályázati kiírása
Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének támogatási kérelme
Hunya Község települési környezetvédelmi programjának elfogadása
Általános iskolai körzethatár véleményezése
Beszámoló a polgármester szabadságának alakulásáról-Polgármester kizárása a döntéshozatali eljárásból
Beszámoló a polgármester szabadságának alakulásáról
Az Egészségház előtti parkoló kialakításának kivitelezési munkálataival kapcsolatos 97/2019 (IX. 18.) Hunya Kt. határozat módosítása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása- Hegedüs Roland polgármester kizárása a döntéshozatali eljárásból
Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Alpolgármester megválasztása, eskütétele
Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
Bizottság, bizottsági tagok megválasztása - Bizottság elnökének megválasztása
Bizottság, bizottsági tagok megválasztása - Bizottság képviselő tagjainak megválasztása
Bizottság, bizottsági tagok megválasztása - Bizottság nem képviselő tagjainak megválasztása
Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
Tájékoztató a képviselői tisztséggel kapcsolatos összeférhetetlenségi, méltatlansági esetekről és a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések című pályázat
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Az önkormányzati hivatal alapításáról szóló megállapodás felülvizsgálata
Az önkormányzat 2019. évi háromnegyed éves pénzügyi beszámolója
Tájékoztatás az önkormányzat jelenlegi költségvetési helyzetéről
A 2020. évi köztisztviselői illetményalap megállapítása (I. forduló)
VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat megvalósításához szükséges forrás megelőlegezése és kijelölése
Hunya Község Önkormányzatának 2020. évi ellenőrzési terve
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer „A” és „B” típusú ösztön-díjpályázat eredménytelenné nyilvánítása
Szent László Király Plébánia támogatási kérelme
Képviselő személy delegálás a DAREH társulásba
A Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása, beszámoló a szabadságának alakulásáról-Hegedüs Roland kizárása a döntéshozatalból
A Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása, beszámoló a szabadságának alakulásáról
A Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása, beszámoló a szabadságának alakulásáról
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Általános lakossági tájékoztatás
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Hunya Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepciója
Dr. Janurik István háziorvossal kötött megbízási szerződés
Döntés a Polgármester gépjármű használatának költségtérítéséről- Hegedüs Roland polgármester kizárása a döntéshozatali eljárásból
Döntés a Polgármester gépjármű használatának költségtérítéséről
Döntés a Polgármester gépjármű használatának költségtérítéséről
Hegedüs Roland polgármester beszámolója a 2015-2019-es időszakról
Beszámoló a polgármester szabadságának alakulásáról-Hegedüs Roland polgármester kizárása a döntéshozatali eljárásból
Beszámoló a polgármester szabadságának alakulásáról
A Képviselő-testület 2020. I. félévi munkaprogramja
Szociális célú tüzelőanyag igénylésére beadott kérelmek elbírálása
« Vissza
Vissza a főmenübe