Döntések listája
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
A „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” önerő igazolásához meghozott 102/2013.(X.9.) Képviselő –testületi határozat módosítása
Hulladékártalmatlanítási díjak elfogadása
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázat benyújtása
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
Települési értéktár létrehozása
Települési értéktár létrehozása
Települési értéktár létrehozása
Az Orvosi Ügyelet 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
„Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér” című TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0042 sz. pályázat utófinanszírozott támogatási összegének biztosítása
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 2013. december 19-ei módosítása
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetés tárgyalásának I. fordulójára
Alföldvíz Zrt. 2014. évi Rekonstrukciós tervének elfogadása
Címzetes főjegyzői cím adományozás kezdeményezése
A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló 8/2014.(I.31.) BM rendelet alapján benyújtandó pályázat elfogadása
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
Helyi Választási Bizottságba póttag megválasztása
Ingatlanok kezelésbe adása a Regionális Hulladékkezelő Kft-nek
10/2014. (II. 19.) BM rendelet szerinti útfelújítási pályázat benyújtás
Az orvosi ügyelet 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2014.02.26-i Társulási Megállapodás Módosítása
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
Hunya Község Képviselő-testületének 2014. évi munkatervének elfogadása
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója
Külterületi csatornák kezelői jogának átadása
Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület támogatás kérelme
Hunya község belvízkár-elhárítási terv 2013. elfogadása
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
Beszámoló az adójogszabályok érvényesüléséről, az adókötelezettségek teljesítéséről, valamint az adóbefizetések és elszámolások helyességéről
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. 2013. évi beszámoló, 2014. évi üzleti terv elfogadása
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. 2013. évi beszámoló, 2014. évi üzleti terv elfogadása
Beszámoló a Regionális Hulladéklerakóval kapcsolatos peres eljárásról
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kapcsolatos döntések
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kapcsolatos döntések
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kapcsolatos döntések
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kapcsolatos döntések
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kapcsolatos döntések
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kapcsolatos döntések
Jegyőkönyv hitelesítő megválasztása
Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács munkájának ismertetése
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Csárdaszállás és Hunya Községek Önkormányzatainak hozzájárulása Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2/2009.(I.30.) önkormányzati rendeletének módosításához
Jegyzőköny hitelesítő választása
Hunya Község 2013. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai ellátásának átfogó értékelése
A 2013. évi közművelődési és könyvtár feladatok áttekintése
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kapcsolatos döntések
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kapcsolatos döntések
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kapcsolatos döntések
TÁMOP-5.3.8-12/A/3 sz. pályázati konstrukció ismertetése, elfgadása
Jegyzőkönyv hitelsítő megválasztása
Hunya Község Kitüntető díj adományozása
Hunya Község Kitüntető díj adományozása
Hunya Község Kitüntető díj adományozása
Hunya Község Kitüntető díj adományozása
jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Hunyai lakosok szállítása a Gyomaendrődi szakrendelőbe
Temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet felülvizsgálata
Önkormányzati Tűzoltóság 2013. évi tevékenységéről beszámoló
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodás módosítás elfogadása
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program önerő igazolásához meghozott 3/2014. (I. 15.) Képviselő-testületi határozat módosítása
Alföldvíz Zrt. Eszközgazdálkodási szabályzata
Nyugdíjas Klub épülete tetejének kibővítése, eresszel való ellátása
Jegyzőkönyv hitelesítő válalsztása
A temetőről és temetkezésről szóló 13/2007. (VII. 20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Projekt kapcsán létrejött Konzorciumi Megállapodás II. számú kiegészítése
Köztéri fitneszpark kialakítás
Hunyai lakosok szállítása a gyomaendrődi szakrendelőbe
Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Gyomaendrőd Város és Hunya Község egészségügyi szolgáltatás biztosítása, felnőtt és gyermek központi háziorvosi ügyelet ellátása
Gyomaendrőd Város és Hunya Község egészségügyi szolgáltatás biztosítása, felnőtt és gyermek központi háziorvosi ügyelet ellátása
Szarvasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2013.évben elvégzett feladatairól készített beszámolója
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása
Magyarország-Románia határon átnyúló stratégiai programban való részvétel
Az Alföldvíz Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása
Napirendi pontok meghatározása
Adame Fatima (5555 Hunya, Széchenyi utca 10.) önkormányzati segély iránti kérelme
Szimornyi Zoltán (5555 Hunya, Kinizsi utca 26. szám alatti lakos) önkormányzati segély iránti kérelme
Jegyzőkönyv hitelesítő, jegyzőkönyv vezető kinevezése
Napirendi pontok meghatározása
Alpolgármester választás titkosan történő szavazás
A szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Kiszely Imre a napirend tárgyalását követő döntéshozatalból ki nem zárása
Petényi Szilárdné polgármester illetményének megállapításával kapcsolatos döntéshozatali eljárás
A polgármester tiszteletdíjának megállapítása
Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak, a nem képviselő bizottsági tagok eskütétele
Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak, a nem képviselő bizottsági tagok eskütétele
Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak, a nem képviselő bizottsági tagok eskütétele
Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak, a nem képviselő bizottsági tagok eskütétele
Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak, a nem képviselő bizottsági tagok eskütétele
Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak, a nem képviselő bizottsági tagok eskütétele
A képviselők tiszteletdíjának megállapítása
Tájékoztató a képviselői tisztséggel kapcsolatos összeférhetetlenségi, méltatlansági esetekről és a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről
Megbízás adása a Szervezeti és Működéi Szabályzat felülvizsgálatára
Jegyzőkönyv hitelesítő, jegyzőkönyvvezető meghatározása
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet alkotása
Hunya Község Önkormányzatának hozzájárulása Gyomaendrőd Város Önkormányzat a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.3.) önkormányzati rendeletének módosításához
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapítói megállapodásának felülvizsgálata
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapítói megállapodásának felülvizsgálata
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 2014.11. 05.-ei módosítása
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásban képviselet
Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi ellenőrzési terve
Házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés bevezetése
Házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés bevezetése
Művelődési ház elektromos hálózatának felújítása
Általános iskolai körzethatárok meghatározásának véleményezése
Idősek Klubja Színjátszó csapatának kérelme
Önkormányzati segély megállapításának véleményezése
Útburkolat építés a Liget és Széchenyi utcában
Útburkolat építés a Liget és Széchenyi utcában
Köztemető ravatalozója előtt kegyeleti rész kialakítása
Polgárőr egyesület kérelme a képviselő testülethez
Magyarné Dinya Izabella temetési segély iránti kérelme a képviselő-testülethez
Szennyvízberuházásra takarékoskodás
Regionális Hulladékkezelő Kft. évközi beszámolója
Regionális Hulladékkezelő Kft. évközi beszámolója
Regionális Hulladékkezelő Kft. évközi beszámolója
Regionális Hulladékkezelő Kft. évközi beszámolója
Jegyzőkönyv hitelesítő, jegyzőkönyvvezető megválasztása
Tájékoztatás települési adó bevezetésének lehetőségéről
Jókai utcai telkek adóellenőrzése
Gyomaközszolg Kft. társasági szerződés módosítása
Gyomaközszolg Kft. társasági szerződés módosítása
Szándéknyilatkozat szennyvíz beruházási társuláshoz csatlakozásról
Beszámoló 2014. első 10 hónapjának teljesítéséről
Jegyzőkönyv hitelesítő, jegyzőkönyv vezető megválasztása
« Vissza
Vissza a főmenübe